RSS artikels
Français  |  Nederlands

23/04 manifestation - betoging: De la Méditerranée jusqu’en Belgique: l’immobilisme politique règne! Van de Middellandse Zee tot in België: het politieke immobilisme heerst!

gepost op 22/04/15 Trefwoorden  actie  répression / contrôle social  No Border  sans-papiers  solidarité 

Rdv. 11h Arts-Loi – 12h30 croisement de la rue Stevin et de la rue de
Cortenberg
Afspraak 11u Kunst-Wet – 12u30 hoek Stevinstraat en de Cortenberglaan

[NL hieronder]

De la Méditerranée jusqu’en Belgique: l’immobilisme politique règne!

Comme tous les êtres humains avec un minimum de conscience la Coordination des Sans-Papiers de Bruxelles s’indigne face à la tragédie qui se déroule dans la Méditerranée. Mais cette tragédie n’est pas isolée, ni dans le temps, ni à la Méditerranée.

L’immobilisme politique règne à tous les niveaux.

En Belgique depuis des années les ministres et secrétaires d’état successifs responsables pour la politique de migration se sont toujours assis sur le dossier épineux "des sans-papiers". Leur but a toujours été de bloquer n’importe quelle avancée, face à un électorat angoissé par leur propre discours populiste. Les actes désespérés comme l’auto-immolation ou le suicide ne sont que les expressions les plus extrèmes de la précarité généralisée parmis les 150.000 sans-papiers en Belgique.

Au niveau européen ça ne va pas mieux.

D’un côté les accords commerciaux néo-colonialistes, les interventions "humanitaires", les ventes d’armes ou le soutien aux dictatures "amies", continuent d’enfoncer des populations entières dans la misère. Rien n’est fait pour empêcher que les quelques personnes qui ont les moyens soient obligées de quitter leurs communautés et de chercher une meilleure vie en Europe.

De l’autre côté rien n’est fait pour démanteler l’Europe Forteresse afin de diminuer les risques pour les migrants et les bénéfices pour les chefs de passeurs. Ce n’est qu’en face des tragédies les plus graves que des mesures plus musclées, et du bout des lèvres, sont annoncées. Et il s’agit bien d’annoncer. C’est à voir comment les tragédies des derniers jours seront instrumentalisées pour enfoncer le clou du sécuritaire et de la peur.

Pour la Coordination des Sans-Papiers de Bruxelles une première solution humanitaire de court terme s’impose. Avec l’opération Mare Nostrum, les services de sauvetage italiens ont prouvé que c’est possible de sauver un maximum de naufragées. Nous revendiquons une opération Mare Nostrum élargie aux autres pays autour de la Méditerranée financée par une solidarité de la part de toute l’Europe.

La Coordination des Sans-Papiers de Bruxelles (La Voix des Sans-Papiers - Mobilisation Groupe 2009 - Collectif Ebola - Collectif d’Afghans - Latinos X Regularizacion - Victimes de la Régularisation 2009)

[NL]

Van de Middellandse Zee tot in België: het politieke immobilisme heerst!

Zoals alle mensen met een minimum aan geweten is de Coördinatie van Mensen Zonder Papieren verontwaardigd over de tragedie die zich afspeelt in de Middellandse Zee. Maar deze tragedie is niet geïsoleerd, noch in de tijd, noch beperkt tot de Middellandse Zee.

Het politieke immobilisme heerst op alle niveau’s.

Sinds jaren zijn in België de opeenvolgende ministers en staatssecretarissen verantwoordelijk voor de migratiepolitiek zich gaan neerzetten op de netelige kwestie van de "mensen zonder papieren". Hun doel was altijd om om het even welke vooruitgang af te stoppen, geconfronteerd met een kiespubliek dat ze zelf hadden bang gemaakt met een populistisch discours. Wanhoopsdaden zoals zichzelf in brand steken of zelfmoord zijn slechts de meest extreme uitingen van een veralgemeende precariteit bij de 150.000 mensen zonder papieren in België.

Op het europese niveau gaat het niet beter.

Aan de ene kant blijven de neo-liberale handelsakkoorden, de "humanitaire" interventies, de wapenverkoop of de steun aan "bevriende" dictaturen, hele bevolkingsgroepen verder in de miserie duwen. Niets wordt gedaan om te vermijden dat die personen verplicht zijn hun gemeenschappen te verlaten en een beter leven te zoeken in Europa.

Aan de andere kant wordt niets gedaan om het Fort Europa te ontmantelen, teneinde de risico’s voor de migranten en de winsten voor de bazen van mensensmokkelaars te verminderen. Enkel geconfronteerd met de meest zware tragedies worden meer gespierde maatregelen aangekondigd, en dan nog... En het gaat enkel over aankondigen. Het valt nog af te wachten op welke manieren de tragedies van de laatste dagen zullen geïnstrumentaliseerd worden om er nog ’s de angst en een overbeveiligde maatschappij in te rammen.

Voor de Coördinatie van de Mensen Zonder Papieren te Brussel dringt een eerste humanitaire oplossing op korte termijn zich op. Met de operatie Mare Nostrum hebben de italiaanse reddingsdiensten bewezen dat het mogelijk is een maximaal aantal schipbreukelingen te redden. Wij eisen een Mare Nostrum-operatie die uitgebreid wordt naar alle landen rond de Middellandse Zee, gefinancierd door de solidariteit van heel Europa.

De Coördinatie van Mensen Zonder Papieren te Brussel (La Voix des Sans-Papiers - Mobilisation Groupe 2009 - Collectif Ebola - Collectif d’Afghans - Latinos X Regularizacion - Victimes de la Régularisation 2009)


La Coordination des Sans-Papiers de Bruxelles
De Coördinatie van Mensen Zonder Papieren te Brussel

0493358177 – 0493995444 (français)
0466468749 (nederlands)
0466187609 (english)
0474461027 (italiano, español, portugues)
0483030968 (arabe)
0484677660 (farsi, türkçe)

coordinationsanspapiersbruxelles@riseup.net

http://www.sanspapiers.be/

dons - giften:
BE23 3770 3334 4391 (remarque: 10.000)


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Commentaren
  • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé