RSS articles
Français  |  Nederlands

Aardappelproces : Vrijspaak voor aardappelactivisten - Procès des patatistes : les 11 Libérateurs de champs acquittés

posté le 23/12/14 Mots-clés  alternatives  luttes environnementales  agriculture 

[FR plus bas]

(Gent 23 december 2014) Vandaag is het arrest in het GGO-aardappelproces uitgesproken. De 11 veldbevrijders van Wetteren werden vrijgesproken voor bendevorming.

De vrijspraak voor bendevorming is volledig terecht en een overwinning voor de organisaties, juristen, en activisten die zich tegen de initiële veroordeling verzet hebben. Het is dus bevestigd dat acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, zelfs indien ze materiële schade met zich meebrengen, niet zomaar gecriminaliseerd kunnen worden. Deze actie was noodzakelijk om een ecologische en democratische wantoestand aan te klagen. Acties van burgerlijke ongehoorzaamheid versterken een democratie. In die zin is het wetsvoorstel van Groen dat het onmogelijk zou maken om actievoerders als criminele organisaties te vervolgen een stap in de goede richting.

De actievoerders moeten wel een schadevergoeding van ongeveer 18000 euro betalen aan het ILVO en de Hogeschool Gent. De activisten stellen de instellingen voor om dit geld te gebruiken voor onderzoek naar agroecologische landbouw dat gestuurd wordt door de noden van boer(inn)en en consumenten, ipv van multinationals.

Na dit juridisch hoofdstuk dat 3,5 jaar geduurd heeft, is het nu tijd om naar de toekomst te kijken.

Onze landbouw en voedselproductie staan voor torenhoge uitdagingen. De verschillende boerenprotesten van de laatste weken, de geflopte klimaattop in Peru en de acties tegen de sociale-afbraak-regering tonen aan dat we als maatschappij dringend van richting moeten veranderen, weg van vervuilende agro-industrie en de wet van de sterkste.

De Field Liberation Movement kijkt er naar uit om in 2015 vol energie bij te dragen aan de strijd tegen GGOs op ons bord of op ons veld, en voor eerlijke prijzen voor boeren en consumenten, onafhankelijk onderzoek, nieuwe vormen van democratie en rechtvaardige productieketens.

Achtergrond : De Grote Aardappelruil

De actie

De beklaagden in het aardappelproces namen deel aan een politieke actie van burgerlijke ongehoorzaamheid om een maatschappelijk probleem zichtbaar te maken.

Op 29 mei 2011 ruilden een 400-tal demonstranten enkele genetisch gemanipuleerde aardappelen op een demonstratie-proefveld te Wetteren door biologisch exemplaren die geteeld worden omwille van hun goede weerstand tegen de aardappelziekte. Ze wilden het beleid aanklagen dat ongewenst genetisch gemanipuleerd voedsel in de landbouw wil toelaten terwijl de gezondheids- en milieueffecten onvoldoende getest zijn. Met de actie verzetten ze zich ook tegen de steeds verder gaande privatisering van de voedselproductie o.a. door het nemen van patenten op gewassen.

Er is al jaren vergeefs getracht om een breed democratisch debat rond genetisch gemanipuleerde gewassen te organiseren. Milieu- en landbouworganisaties als Wervel, Landwijzer, Greenpeace of Bioforum zetten zich dag in dag uit in voor een duurzame landbouw en benadrukken dat GGOs daar niet in thuishoren. Ze tekenden bezwaar aan tegen de aardappelveldproef die ze ongewenst en zinloos noemden. Bovendien houdt ze risico’s in voor het leefmilieu volgens de organisaties. Zelfs drie experten uit de bioveiligheidsraad gaven een negatief advies voor de proef, omwille van de risico’s voor het leefmilieu. Een Gentse rechter oordeelde in augustus 2012 zelfs dat de vergunning onwettig was omdat niet gemotiveerd was waarom de bevoegde ministers geen rekening hielden met bezwaarschriften, noch met de minderheidsstellingen uit de bioveiligheidsraad.

De actie vond dus plaats nadat alle andere pogingen tot democratische inspraak systematisch van tafel geveegd werden. De echte structurele problemen in de landbouw en de maatschappelijke gevolgen van het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen dreigden genegeerd te worden. Publiek debat werd door deze actie terug geopend, getuige de talloze debatavonden waar actievoerders aan deelnamen, alsook opiniestukken van gerenommeerde wetenschappers in diverse media. De Vlaamse overheid blijft echter doof, en het gerecht weigert om onduidelijke redenen het evidente politieke karakter van de actie te erkennen.

Het proces

Via rechtstreekse dagvaarding en burgerlijke partijstelling kozen het parket en het onderzoeksconsortium ervoor om het debat via de rechtbank te voeren. De activisten kunnen zich beroepen op een grondig voorbereide verdediging. Deze baseerde zich onder meer op het inroepen van expert-getuigen, videoverklaringen van wetenschappers en een videoverslag van de actie om aan te tonen dat de actie kadert binnen de vrijheid van meningsuiting en de politieke noodzakelijkheid om het voorzorgsprincipe te waarborgen. De motieven voor de actie in Wetteren waren de bescherming van het leefmilieu, van de volksgezondheid en het voortbestaan van de boerenlandbouw.

Tot nu toe weigerden de rechters deze getuigenissen te horen en videomateriaal van de actie te bekijken. De getuigenissen waren van belang om het politieke karakter van deze actie te kunnen benadrukken. Evenmin werden de meer dan 90 vrijwillige verschijners tot het proces toegelaten, welke zich uit verontwaardiging door de criminalisering medeplichtig verklaarden aan de actie. De rechters schonden zo het recht op eerlijke verdediging van de beklaagden. Zo brengen ze bovendien het essentiële recht op burgerprotest tegen ondemocratische beslissingen met een grote socio-economische impact, zoals het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen in de landbouw, in gevaar. De veldbevrijders werden veroordeeld voor bendevorming, met voorwaardelijke celstraffen, boetes en een schadevergoeding.

De beklaagden gingen in beroep en dit proces is ondertussen van start gegaan. Een vorige zitting werd uitgesteld na de vijspraak in een gelijkaardige zaal door het hof van beroep in Colmar.

De boodschap is duidelijk : wij houden vol in de strijd voor een eerlijke, duurzame, GGO-vrije landbouw. Wij staan recht in onze schoenen, en we zijn met steeds meer.

De gedetailleerde tijdslijn vind je hier

[FR]

(Gand, le 23 Décembre 2014)
Aujourd’hui, le jugement du procès en appel des 11 Libérateurs de champs de Wetteren a été prononcé : ils sont acquittés de la condamnation d’association de malfaiteurs.

L’acquittement d’association de malfaiteurs est une victoire pleinement justifiée pour les organisations, juristes et militants qui se sont opposés à la condamnation initiale. Il est ainsi confirmé que les actions de désobéissance civile, même si elles impliquent des dommages matériels, ne peuvent pas être criminalisées. Selon le Field Liberation Movement et tous ceux qui les soutiennent, cette action était nécessaire pour dénoncer un abus écologique et démocratique ; les actes de désobéissance civile renforcent la démocratie. Dans ce sens, l’adoption du projet de loi de GROEN qui vise à rendre impossible la poursuite de manifestants comme organisations criminelles serait pour eux une réelle une avancée.

Les patatistes doivent bel et bien payer une compensation d’environ 18.000 euros à l’ILVO et à la Hogeschool Gent : ils proposent à ces institutions de consacrer cet argent à la recherche sur l’agriculture agroécologique, qui repose sur les besoins des paysan(ne)s et des consommateurs/trices, plutôt que sur ceux des entreprises multinationales.

Après ce chapitre juridique qui a duré trois ans et demi, il est désormais temps de regarder vers l’avenir.

Notre agriculture et la production alimentaire font face à des défis importants. Les différentes manifestations d’agriculteurs au cours des dernières semaines, le sommet sur le climat échoué à Lima et les actions contre le gouvernement de la dégradation sociale montrent que, en tant que société, nous devons de toute urgence changer de direction, pour nous éloigner de l’agro-industrie polluante et de la loi du plus fort.

Le Field Liberation Movement se réjouira de contribuer énergiquement, en 2015, aux luttes contre les OGM dans nos assiettes ou dans nos champs ; ainsi que pour des prix justes pour les agriculteurs et les consommateurs, la recherche indépendante, de nouvelles formes de démocratie et des chaînes de production équitables.

#patatistas
#GGO, #GMO
Tel : 0495 88 79 87


posté le Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article
Commentaires
  • Aucun commentaire

Avertissement

Les commentaires ont pour objectif de compléter l’information donnée dans l’article, argumenter, apporter une interrogation ou un questionnement par rapport au sujet de la contribution. Les avis personnels qui n’apportent rien de plus à l’article pourront être considérés comme discussion de forum ne répondant pas aux objectifs pré-cités.Tout commentaire ne répondant pas à ces objectifs, ou étant contraire aux règles éditoriales sera supprimé définitivement du site.

Lien vers la politique éditoriale du collectif

le site est archivé