RSS articles
Français  |  Nederlands

Brief aan SP parlementarier over bezoek Netanyahu/Waardering en kritiek voor de SP

posté le 23/09/16 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

BRIEF AAN SP EERSTE KAMERLID, B. VAN APELDOORN, OVER
BEZOEK NETANYAHU /WAARDERING/KRITIEK

ZIE

http://www.astridessed.nl/brief-aan-sp-eerste-kamerlid-b-van-apeldoorn-over-bezoek-netanyahuwaarderingkritiek/

Beste lezer,

Naar aanleiding van mijn brief aan de [euro] parlementariers
[ook aan van Apeldoorn toegestuurd]
over het twee weken geleden plaatsgevonden bezoek van de
Israelische premier Netanyahu heb ik een schrijven ontvangen van
de heer B. van Apeldoorn, Buitenlandwoordvoerder van de SP
Eerste Kamerfractie.
Hoewel in het algemeen wel te spreken over zijn antwoord, heb ik
toch een aantal kritische kanttekeningen, die ik hem
per brief heb laten weten.

Nu eerst mijn brief aan de [euro] parlementariers.
Daaronder van Apeldoorn’s reactie en tenslotte, mijn antwoord
op zijn reactie.

Astrid Essed

BRIEF AAN DE [EURO] PARLEMENTARIERS OVER BEZOEK
NETANYAHYU AAN NEDERLAND

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/
NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGER
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/bezo ek-netanyahu-aan-nederlandbrie f-aan-parlementariersnee-tegen -oorlogsmisdadiger/

ANTWOORD SP EERSTE KAMERLID B. VAN APELDOORN OP
MIJN BRIEF

On Monday, September 5, 2016 3:12 PM, "Apeldoorn, Dr. E.B. (Bastiaan) van" <bastiaan.vanapeldoorn@> wrote :

Geachte mevrouw Essed,

dank voor uw mail. Ik begrijp uw zorgen en ook uw verontwaardiging goed.

Premier Netanyahu zal niet alleen ontvangen worden door leden van de Tweede Kamer, maar ook van de Eerste Kamer, waaronder door ondergetekende als vertegenwoordiger van de SP Eerste-Kamerfractie. Maar een dergelijke ontvangst betekent wat ons betreft geenszins dat wij enige steun verlenen aan de schandalige onderdrukking, al bijna een halve eeuw lang, van de Palestijnen in de bezette gebieden.

De SP zal tijdens het bezoek van de premier van Israel opnieuw beklemtonen dat er een einde moet komen aan de illegale en gewelddadige bezetting van Palestijnse gebieden en de blokkade van Gaza. De voortdurende flagrante schending van het internationale recht en de mensenrechten van de Palestijnen is onaanvaardbaar en moet gevolgen hebben voor onze relaties met de Israëlische regering. We zijn het wat dat betreft ook met u eens dat woorden gevolgd moeten worden door daden. Ook zullen we er bij de Nederlandse regering wederom op aandringen om de staat Palestina zo spoedig mogelijk te erkennen.

Verdere informatie over onze opvattingen over het Palestijns-Israelische conflict is te vinden op onze website sp.nl

Met vr groet,

Bastiaan van Apeldoorn
Buitenlandwoordvoerder SP Eerste-Kamerfractie

Verstuurd vanaf mijn iPad

REACTIE OP BOVENSTAAND ANTWOORD VAN DE HEER
VAN APELDOORN :

AAN
DE HEER B VAN APELDOORN
BUITENLANDWOORDVOERDER SP EERSTE KAMERFRACTIE

Onderwerp :
Reactie op uw antwoord op mijn aan de parlementariers
gerichte oproep, de ontvangst van de Israelische premier Netanyahu [7 september
2016] te boycotten.

Geachte heer van Apeldoorn,

Allereerst mijn excuses voor mijn verlate reactie.
Zoals u begrepen hebt, heb ik mijn oproep tot het
boycotten van de ontvangst van Netanyahu niet alleen
aan u, maar aan een breed scala van [euro] parlementariers
geschreven. [1]
U bent een van de weinige parlementariers,
die hierop heeft gereageerd, waarvoor mijn waardering.
Ook mijn waardering voor uw antwoord aan mij, maar
daar kom ik zometeen op.

De reden van mijn verlate reactie is, dat ik sinds de komst
van Netanyahu, enkele andere parlementariers heb aangeschreven.

Michiel Servaes [PvdA], om hem te complimenteren
met zijn Open Brief aan Netanyahu [2], hoewel ik daar ook
enkele kritische noten bij heb geplaatst.
En, minder aangenaam, Han Ten Broeke [VVD], die
ik flink de oren heb gewassen over zijn die hard pro
Israelhouding, gepaard gaande met ontwijkingsstrategieen
en moddergooierij. [3]

Zijn reactie aan mij, die ik u niet wil onthouden [maar daarvan
hebt u cc mijn brief aan Kuzu ook al kennis kunnen nemen]
bevestigde juist datgene wat hij ontkende :
Hij was wel degelijk onder de indruk van mijn schrijven ! [4]
Maar dat laat ik verder bij hem.

Verder heb ik nog [dat hebt u cc toegestuurd gekregen], Tunahan Kuzu
[Denk] gecomplimenteerd met zijn politieke statement, door de
hand van Netanyahu te weigeren. [5]

Maar dat zijn anderen :
Nu naar u !

SP EN ISRAEL/PALESTINA

De inhoud van uw schrijven aan mij bevalt mij goed,
niet alleen het duidelijke SP standpunt aangaande het Israelische
onrecht tegen de Palestijnen, maar vooral ook het SP standpunt,
dat sancties gesteld dienen worden aan Israel’s voortdurende
schendingen van het Internationaal Recht.
Zie uw schrijven hieronder.

Uw buitenlandwoordvoerder, Harry van Bommel, heeft zich altijd
goed ingezet voor de Palestijnse zaak [als een van de weinigen
in de Tweede Kamer, waarvoor waardering, dat weet hij ook],
ondanks enkele rare uitschieters. [6]

Maar terugkomende op uw schrijven :
Dat is dus, wat ik goed vind aan het SP standpunt.
Hameren op het Israelische onrecht jegens de Palestijnen, de schendingen
van het Internationaal Recht, de te ondernemen sancties.

KRITIEK/’’’SP STANDPUNT/ISRAEL EN PALESTINA’’

Waarover ik minder te spreken ben, is het SP standpunt, zoals
aangetroffen op de SP website, getiteld :

’’’SP STANDPUNT/ISRAEL EN PALESTINA’’ [7]
Mijn kritiek is vervat in punten, 1, 2 en 3

Zie hieronder :

1

EU/VREDESONDERHANDELINGEN

Ik citeer daaruit

’’’’Omdat onderhandelingen onder Amerikaanse leiding herhaaldelijk zijn mislukt, is het van belang dat andere spelers, waaronder de EU, hier nu meer het voortouw in nemen’’ [8]

Ik citeer daaruit
Twee zaken zijn daar naar mijn mening mis mee :

EU/TEN EERSTE :

Natuurlijk is de politieke realiteit, dat als de VS [vanwege haar Israel
partijdigheid, toevoeging mijnerzijds] faalt in het vlot trekken van
de vredesonderhandelingen, een andere politieke speler het voortouw
moet nemen, waarvoor de EU het meest in aanmerking komt.

MAAR DE SP MOET NIET UITGAAN VAN DE PRAGMATISCHE POLITIEKE
REALITEIT, MAAR BLIJVEN BIJ HET AAN DE KAAK STELLEN VAN
HET ISRAELISCHE ONRECHT.

Dat betekent, meneer van Apeldoorn, dat uw partij niet moet vragen om
nieuwe ’’vredes’’ onderhandelingen, met andere spelers.
MAAR EISEN, DAT ISRAEL ZICH ONVOORWAARDELIJK
TERUGTREKT UIT DE BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN, DE
ILLEGALE NEDERZETTINGEN ONTMANTELT, DE ILLEGALE MUJUR
AFBREEKT, HET RECHT OP TERUGKEER ERKENT !

Al die punten zijn vastgelegd in het Internationaal Recht, waarover niet
kan worden onderhandeld, want over je rechten onderhandel je niet.
Punt uit !

EU/TEN TWEEDE

Ook al maakt de SP geen principieel punt en gaat u wel uit van de politieke
realiteit, dan nog klopt de SP redenering niet.
Want bij onderhandelingen moet sprake zijn van zo objectief mogelijke
bemiddelaars.
De VS is duidelijk Israel-partijdig, maar dat is de EU ook, ondanks
mooie beginselverklaringen. [9]
En dat deel ik dan weer met u, dat u bij Nederland/EU aandringt op sancties.

Maar evengoed als ik weet u, dat het-althans op dit moment-
bij de EU dus bij mooie woorden blijft.
Daarmee zijn zij dus impliciet pro Israel, want het is Israel, dat door
deze EU lamlendigheid wordt bevoordeeld, omdat zo de status quo
in stand wordt gehouden !
Kort gezegd :
ALS ER AL SPRAKE ZOU ZIJN VAN VREDESONDERHANDELINGEN,
IS OOK DE EU NIET DE AANGEWEZEN PARTIJ !

2

GEEN ’’GELIJKE PARTIJEN’’

Waar ik in het SP standpunt Israel en Palestina ook over val,
is deze zinsnede :

’’Wanneer partijen zich hier niet aan houden, worden die veroordeeld.’’ [10]

U doelt hier op de uitvoering van VN resoluties en het Internationaal
Recht en geeft als voorbeeld van die schending de gecontinueerde
nederzettingenbouw. [11]
Op zich helemaal juist, maar wat mij stoort aan die zin is het woord
’’partijen’’, wat suggereert, dat het gelijke partijen betreft, wat, zoals u weet,
niet het geval is.
Deze kritiek heb ik al in een eerdere brief aan de SP geventileerd,
toen de kwestie rond de stedenband Amsterdam Tel Aviv speelde. [12]

3

GEEN ’’GELIJKE PARTIJEN’’
SP OPMERKING OVER HAMAS

Wat die ongelijke partijen betreft, val ik tenslotte over de volgende
zin uit SP standpunt Israel Palestina

’’De SP veroordeelt de raketaanvallen van Hamas op burgerdoelen.’’ [13]

Begrijpt u mij niet verkeerd :
IK veroordeel deze raketaanvallen ook !
Alle militaire aanvallen op burgerdoelen zijn onacceptabel en
in strijd met het Internationaal Recht. [14]

Maar we moeten de zaken wel in het juiste perspectief zien.
Ten eerste zijn lang niet alle raketaanvallen van Hamas afkomstig [15],
dus is deze opmerking kort door de bocht.
Ten tweede treffen die raketten meestal geen doel [gelukkig maar]
Ten derde maken ze veel minder slachtoffers dan het Israelische geweld. [16]
Ten eerste, tweede en derde zijn niet beweerd, om die aanvallen te
vergoeilijken, maar wel, nogmaals, om de zaken in het juiste
perspectief te zien.

EN WAT MIJ, TENSLOTTE, OOK TEGEN DE BORST STUIT,
IS DAT DE SP WEL DE AANVALLEN DOOR HAMAS NOEMT,
MAAR NIET HET VEEL GROOTSCHALIGERE, ISRAELISCHE GEWELD,
ZOALS PROTECTIVE EDGE IN 2014 ! [17]

SAMENGEVAT :

Het ontbreekt de SP niet aan goede intenties.
Zeker niet.
Als een van de weinigen [waarbij Denk u achter zich laat
maar dat terzijde] zet de SP zich in ter bestrijding van de Israelische
bezettingspolitiek.
Als een van de weinigen volgt u ook de koers :
Geen woorden, maar daden en wilt u, dat aan Israel duidelijke
sancties worden gesteld.
Dat is goed.
Het betere werk.

Maar de SP zwalkt ook :

Door uit te gaan van ’’twee partijen’’, miskent uw partij
de assymetrie van het conflict.
Dat het hier gaat om een strijd van onderdrukte tegen bezetter.
Een strijd, die absolute solidariteit verdient, wat natuurlijk geen instemming
inhoudt met alle strijdmiddelen.
Daar ben ik al opingegaan

En tenslotte hamert de SP TEveel op ’’vredesonderhandelingen’’
In plaats van het standpunt in te nemen, dat er geen vredesonderhandelingen
horen te zijn, maar de Israelische UITVOERING van het Internationaal
Recht :
BEEINDIGING VAN DE BEZETTING.
PER DIRECT !
ONVOORWAARDELIJK !

Want over je rechten [hier het recht op vrijheid] onderhandel je niet.

Pas als de SP dat standpunt inneemt, zal zij een volwaardige pleitbezorger
van de rechten van het Palestijnse volk zijn.

Doe uw best !
Ik reken op u !

”We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”

MALCOLM X

http://www.goodreads.com/quote s/787-we-declare-our-right-on- this-earth-to-be-a-human

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

NOTEN

[1]

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/
NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGER
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/bezo ek-netanyahu-aan-nederlandbrie f-aan-parlementariersnee-tegen -oorlogsmisdadiger/

[2]

OPEN BRIEF AAN NETANYAHU
MICHIEL SERVAES
6 SEPTEMBER 2016

http://www.pvda.nl/berichten/2 016/09/Open+brief+aan+Netanyah u

[3]

OPEN BRIEF AAN NETANYAHU/ADHESIEBETUIGING, MAAR
OOK KRITIEK
ASTRID ESSED
14 SEPTEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/open -brief-aan-netanyahuadhesiebet uiging-maar-ook-kritiek/

[4]

VERBAAL PAK SLAAG AAN VVD’er EN ISRAELVRIEND
HAN TEN BROEKE/MIJN BRIEF/ZIJN ANTWOORD/
MIJN REACTIE OP ZIJN ANTWOORD
ASTRID ESSED
17 SEPTEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/verb aal-pak-slaag-aan-vvder-en-isr aelvriend-han-ten-broekemijn-b riefzijn-antwoordmijn-reactie- op-zijn-antwoord/

[5]

DENK LEIDER KUZU WEIGERT NETANYAHU HAND TE GEVEN/ADHESIEBETUIGING
ASTRID ESSED
19 SEPTEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/denk -leider-kuzu-weigert-netanyahu -hand-te-gevenadhesiebetuiging /

[6]

MIJN KRITIEK OP VAN BOMMEL IN VERBAND MET
UITSPRAAK [2014] TIJDENS DE ISRAELISCHE
MILITAIRE GAZA OPERATIE ’’PROTECTIVE EDGE’’

’’SANCTIES TEGEN HAMAS’’

’’VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS’’/BRIEF
AAN HARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLID
ASTRID ESSED
28 JULI 2014

http://www.astridessed.nl/van- bommel-wil-sancties-tegen-hama sbrief-aan-harry-van-bommel-sp -tweede-kamerlid/

’’VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS’’/REACTIE
OP BRIEF HARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLID
ASTRID ESSED
29 JULI 2014

http://www.astridessed.nl/van- bommel-wil-sancties-tegen-hama sreactie-op-brief-van-van-bomm el-sp-tweede-kamerlid/

BERICHTEN OVER UITSPRAAK VAN BOMMEL
’’SANCTIES TEGEN HAMAS’’

VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS
YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch ? v=hu9vIhyVKu4

DAILYMOTION

http://www.dailymotion.com/vid eo/x21if00_van-bommel-wil-sanc ties-tegen-hamas_news

CIDI

http://www.cidi.nl/van-bommel- wil-sancties-tegen-hamas/

[7]

SP STANDPUNT/ISRAEL EN PALESTINA

https://www.sp.nl/standpunt/is rael-en-palestina

ISRAEL EN PALESTINA

’’De SP is voorstander van een twee-statenoplossing, zoals dit in resoluties van de VN is vastgelegd. Onderhandelingen moeten tot dit resultaat leiden. Omdat onderhandelingen onder Amerikaanse leiding herhaaldelijk zijn mislukt, is het van belang dat andere spelers, waaronder de EU, hier nu meer het voortouw in nemen. De SP houdt vast aan uitvoering van eerdere resoluties van de VN en van het internationaal recht. Wanneer partijen zich hier niet aan houden, worden die veroordeeld. Zolang Israël bijvoorbeeld doorgaat met het illegaal bouwen van woningen in bezet Palestijns gebied moeten maatregelen hiertegen genomen worden. Dat kan onder meer door het opschorten van de associatieovereenkomst die Israël belastingvoordeel geeft bij export naar de landen van de EU. De Nederlands-Israëlische betrekkingen moeten niet geïntensiveerd worden zolang Israël doorgaat met het schenden van het internationale recht. De SP veroordeelt de raketaanvallen van Hamas op burgerdoelen.’’

[8]

’’Omdat onderhandelingen onder Amerikaanse leiding herhaaldelijk zijn mislukt, is het van belang dat andere spelers, waaronder de EU, hier nu meer het voortouw in nemen.’’

SP STANDPUNT/ISRAEL EN PALESTINA

https://www.sp.nl/standpunt/is rael-en-palestina

[9]

”“Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties.”

EU COUNCIL CONCLUSIONS ON THE MIDDLE EAST
PEACE PROCESS
14 MAY 2012

http://eu-un.europa.eu/article s/en/article_12170_en.htm

[10]

SP STANDPUNT/ISRAEL EN PALESTINA

https://www.sp.nl/standpunt/is rael-en-palestina

[11]

SP STANDPUNT/ISRAEL EN PALESTINA

https://www.sp.nl/standpunt/is rael-en-palestina

[12]

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/SP, ER ZIJN GEEN
’’GELIJKE PARTIJEN’’ IN HET CONFLICT/BRIEF AAN SP FCATIEVOORZITTER
PETERS
ASTRID ESSED
19 JUNI 2015

http://www.astridessed.nl/boyc ot-israelstedenband-amsterdam- tel-avivsp-er-zijn-geen- gelijke-partijen-in-het-confli ctbrief-aan-sp-fractievoorzitt er-peters/

DEZE BRIEF IS GESCHREVEN NAAR AANLEIDING VAN HET VOLGENDE
SP STATEMENT :

SP
”SITUATIE ISRAEL/PALESTINA MAAKT STEDENBAND
ONMOGELIJK”
18 JUNI 2015

http://amsterdam.sp.nl/nieuws/ 2015/06/situatie-israelpalesti na-maakt-stedenband-onmogelijk

[13]

SP STANDPUNT/ISRAEL EN PALESTINA

https://www.sp.nl/standpunt/is rael-en-palestina

[14]

´´ 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED
CONFLICTS

https://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm

[15]

’’Er ontstaat spanning rond Gaza, in dit geval na de moord op drie Israëlische jongens. Israël begint vervolgens te dreigen met vergelding, doet huiszoekingen en pakt honderden Palestijnen op. Kleinere Palestijnse fracties beginnen een handvol raketten af te schieten richting Israël, dat de dreigementen opvoert en al een enkele luchtaanval op Gaza doet. Dan pas reageert Hamas zelf met meer raketten, waarna Israël overgaat tot de grootschalige bombardementen van bijvoorbeeld gisteren en vandaag’’

GAZA, BOMMEN EN RAKETTEN : EEN WAT COMPLEXER
STELLINGNAME
PETER STORM
9 JULI 2014

http://www.ravotr.nl/2014/07/ 09/gaza-bommen-en-raketten- een-wat-complexer- stellingname/

WAARSCHUWING :
ONFRISSE CLUB, MAAR ALS NIEUWSBRON HIER NOODZAKELIJK

CENTER FOR SECURITY POLICY
PALESTINIAN ISLAMIC JIHAD FIRES ROCKET
INTO ISRAEL
27 MAY 2015

http://www.centerforsecuritypo licy.org/2015/05/27/ palestinian-islamic-jihad- fires-rocket-into-israel/

[16]


Data
B’Tselem’s research indicates that, from June 2004 to 23 July 2014, 26 Israeli civilians (four of them minors) and two foreign nationals were killed in Israel by Palestinian rocket and mortar fire. In addition, five soldiers were killed, three in Israel and two in the Gaza Strip. Another Israeli civilian and three foreign nationals were killed by rocket fire at settlements in the Gaza Strip, before they were evacuated. Palestinian rocket fire also killed at least 11 Palestinians (eight of them minors).One Israeli civilian (a minor inIsrael) and one soldier (in the Gaza Strip) were killed by an anti-tank missile fire.
A total of 48 persons have been killed by rocket and mortar fire, and two persons have been killed by anti-tank missiles.
According to the Israel Security Agency reports, in 2013 (until 31 March 2013), Palestinian organizations fired 15 rockets from the Gaza Strip into southern Israel, compared with 2,157 rockets and 175 mortar shells that were fired in all of 2012 (most of them during operation “Pillar of Defense”). For multi-year details (Data source : ISA website) : ”

BTSELEM.ORG
ATTACKS ON ISRAELI CIVILIANS BY PALESTINIANS
ROCKET AND MORTAR FIRE INTO ISRAEL

http://www.btselem.org/israeli _civilians/qassam_missiles# data

[17]

MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 2014
1492 BURGERDODEN
FRAGMENTED LIVES
HUMANITARIAN OVERVIEW 2014
MARCH 2015

http://reliefweb.int/sites/rel iefweb.int/files/resources/ann ual_humanitarian_overview_2014 _english_final.pdf

BTSELEM.ORG
UN REPORT IS A REMINDER : OVER 1.5 MILLION PEOPLE
LIVE IN THE GAZA STRIP. IT IS NOT A BATTLEFIELD

http://www.btselem.org/gaza_st rip/20150630_un_report_on_gaza

THE UNITED NATIONS INDEPENDENT COMMISSION OF
INQUIRY ON THE 2014 GAZA CONFLICT

http://www.ohchr.org/EN/HRBodi es/HRC/CoIGazaConflict/Pages/C ommissionOfInquiry.aspx

11.100 GEWONDEN
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf

1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPT

OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf

DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKT
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documen ts/ocha_opt_sitrep_04_09_2014. pdf

DUIZENDEN HUIZEN VERWOEST
GAZA STRIP : HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf

SCHOLEN VERWOEST
GAZA STRIP : HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf

ZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTEN
GAZA STRIP : HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014

http://www.ochaopt.org/documen ts/humanitarian_dashboard_nove mber_2014_02_dec_2014.pdf

THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT DE NOODKLOK : GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015

http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-worden

VN RAPPORT :
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE :
DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
6 JULY 2015

http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.