RSS articles
Français  |  Nederlands

Brief aan toekomstig Koning Willem Alexander/Het koning Willem Alexander Waterproject

posté le 24/04/13 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

BRIEF AAN DE TOEKOMSTIGE KONING WILLEM ALEXANDER-HET
KONING WILLEM ALEXANDER WATERPROJECT

Zie ook

http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-toekomstige-koning-willem-alexander-het-koning-willem-alexander-waterproject/

Toelichting

Geachte Redactie en lezers van Indymedia Brussel,

Het Joods Nationaal Fonds Nederland heeft ter ere van de inhuldiging
van Prins Willem Alexander tot Koning der Nederlanden een waterproject
opgezet voor de inwoners van het in de Negev woestijn liggende Mitspe Ramon
Deze organisatie heeft van de toekomstige koning Willem Alexander
toestemming gekregen, om aan dit waterproject
zijn naam te geven.

Zie ook

https://www.inhuldigingsboek.nl/het-waterproject.html

Dat lijkt onschuldig, maar is het niet

Waaraan namelijk geen ruchtbaarheid wordt gegeven
zijn de op dit moment plaatsvindende etnische zuiveringen
van de Bedouinenbevolking uit de Negev, die fel is bekritiseerd
door Amnesty International

Zie

AMNESTY INTERNATIONAL
NEW GOVERNMENT MUST SCRAP PLANS TO FORCIBLY EVICT
BEDOUIN

20 APRIL 2013

http://www.amnesty.org/en/news/israel-new-government-must-scrap-plans-forcibly-evict-bedouin-2013-04-20

Ook is het Joods Nationaal Fonds Israel, een zusterorganisatie van
het Joods Nationaal Fonds Nederland, betrokken bij het verdrijven
van Bedouinen

Zie

http://electronicintifada.net/content/protests-and-strikes-israel-raids-bedouin-villages-threatens-destroy-homes/11792

Het verdrijven van mensen uit hun woongebied is niet alleen inhumaan,
maar volgens het Internationaal Recht, een misdaad tegen de menselijkheid.

Daarom ben ik van mening, dat de Prins der Nederlanden, binnenkort
Koning, Deo volente, zich ionder deze omstandigheden
dient te distancieren van een dergelijk Waterproject.

In dit verband heb ik hem aangeschreven via de RVD
Ook heb ik geschreven aan Inhuldiging Joods Nationaal Fonds

Zie mailadressen voor wie zich daartoe ook geroepen voelt

RVD

rvd.pers.kh@minaz.nl

INHULDIGING JOODS NATIONAAL FONDS

inhuldiging@jnf.nl

Iedereen, die op deze of andere wijze wil protesteren
tegen de associatie van Prins Willem Alexander met een dergelijk
project, hartelijk bedankt

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

BRIEF AAN PRINS WILLEM ALEXANDER
DE TOEKOMSTIGE KONING DER NEDERLANDEN

AAN DE TOEKOMSTIGE KONING VAN NEDERLAND, WILLEM
ALEXANDER

Prins der Nederlanden
Prins van Oranje Nassau
Jonkheer van Amsberg

Uw betrokkenheid bij het Waterproject in de Negev Woestijn
’’het Koning Willem Alexander Project’’

Amsterdam, 22 april 2013

Koninklijke Hoogheid,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende :

Met verbazing en teleurstelling heb ik er kennis van genomen, dat u uw naam
hebt verbonden aan een waterproject, het zogenaamde
’’Koning Willem Alexander Project’’, dat wordt uitgevoerd door het Joods Nationaal
Fonds Nederland in de Negev woestijn, opgezet ter ere van uw
inhuldiging als Koning op 30 april 2013. [1]

Aangezien u kennelijk niet op de hoogte bent van de drijfveren en doelstellingen
van het Joods Nationaal Fonds Nederland en de Israelische etnische zuiveringen
van de Bedouinen in de Negev woestijn, verschaf ik u bij dezen de volgende achtergrond
informatie.

HET JOODS NATIONAAL FONDS NEDERLAND

’’De inwoners van Mitspe Ramon zijn gedwongen om kostbaar drinkwater te gebruiken
om hun gewassen te bevloeien....een probleem dat we samen met u willen aanpakken !’’

https://www.inhuldigingsboek.nl/het-waterproject.html

Het klinkt allemaal zo onschuldig en betrokken, dat waterproject waaraan u uw naam
verbonden hebt.
De werkelijkheid echter, zowel wat betreft het Joods Nationaal Fonds Nederland als
de humanitaire situatie van de in de Negev woestijn wonende Bedouinen, is een stuk
grimmiger.

Volgens de informatie op de website van het Joods Nationaal Fonds Nederland is haar
kerntaak ’’het ontwikkelen en leefbaar maken van het land Israel ten behoeve
van al zijn bewoners’’ [2]
Wanneer met ’’al zijn bewoners’’ bedoeld wordt de Joods-Israelische, dan klopt die
informatie.
Anders niet.
De Palestijnen, zoals u zult weten de oorspronkelijke bewoners van Palestina
[De toenmalige Turks Ottomaanse kolonie voor de komst van door het zionisme
geinspireerde Joodse ’’pioniers’’], worden door de Israelische moederorganisatie,
[in 1901 opgericht] het Joods Nationaal Fonds, stelselmatig gediscrimineerd [3]
Bij mijn weten heeft het Joods Nationaal Fonds Nederland daarvan nooit afstand
genomen en evenmin van de rol, die het Israelische Joods Nationaal Fonds tot
de dag van vandaag speelt in de onderdrukking van de Palestijnse bevolking [4]

Bovendien is het in 1902 opgerichte Joods Nationaal Fonds Nederland door de historische
jaren heen het boegbeeld geweest in het promoten van eerst het zionisme en daarna
de Staat Israel.
Dat deze tot stand is gekomen als neo koloniaal project, waarbij volkomen
voorbij werd gegaan aan het fundamentele recht op zelfbeschikking
van de tot dan toe gekoloniseerde Palestijnen, mag anno 2013 als
bekend worden verondersteld [5]
Want wat is het stichten van een Staat in het land van een ander volk, de rechten van
dat andere volk negerend, anders ?
Het is alsof de Batavieren na 2000 jaar afwezigheid in het huidige Nederland een
eigen Staat willen stichten.......

TERUG NAAR HET HEDEN
ETNISCHE ZUIVERINGEN BEDOUINEN

De meest zwaarwegende reden waarom u uw naam niet zou moeten
verbinden aan dit Waterproject zijn de etnische zuiveringen van de Bedouinen
die door de Israelische Overheid worden uitgevoerd in de Negev woestijn.

Dit is niet nieuw :
Sinds 1948 in de zogenaamde ’’Israelische Onafhankelijkheidsoorlog [6]
zijn Bedouinen uit de Negev woestijn etnisch gezuiverd, zoals u o.a.
in de documentatie van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch
kunt lezen [7]
Door de jaren heen is dit proces van etnische zuiveringen doorgegaan [8]

Maar ook nu, rond de tijd dat u uw naam aan dit Waterproject hebt
verbonden, gaat dit onrecht door, waartegen recentelijk fel is geprotesteerd
door mensenrechtenorganisatie Amnesty
International [9]
Volgens dit Amnesty bericht dreigen 30.000 Bedouinen te worden
verdreven.

Als rechtvaardiging wordt door de autoriteiten ´´economische ontwikkeling´´
en het ´´niet erkend zijn´´ van de Bedouinendorpen opgegeven.
Maar welk excuus ook gebruikt wordt, het is niet valide en bovendien
internationaalrechtelijk en moreel verwerpelijk.

Etnische zuiveringen zijn streng verboden volgens artikel
49, 4e Conventie van Geneve [10]
Volgens artikel 7, Statuut van Rome, zijn het misdaden tegen de
menselijkheid. [11]

Ik meen u hierbij genoeg argumenten van internationaalrechtelijke
en humanitaire aard te hebben aangedragen, waarom u zou
moeten afzien van het verbinden van uw naam aan dit Negev
Waterproject.
Daarbij dient u ook voor ogen te houden, dat Israel sinds 1967
bezettende macht is in de Palestijnse
gebieden, ondanks VN Resolutie 242 uit 1967, zich schuldig
maakt aan de bouw-uitbreiding van volgens het Internationaal
Recht illegale nederzettingen, een illegale Gaza blokkade
in stand houdt en een eveneens illegale Muur bouwt [12]

Om van de bloedige Israelische militaire expedities, met name
in Gaza, nog te zwijgen [13]

TOT SLOT

Door uw naam te blijven verbinden aan dit Waterproject associeert u
zichzelf zowel met bezettingsstaat Israel als meer specifiek, met het
grote onrecht, dat de Bedouinen in de Negev woestijn wordt aangedaan.
Mensen, die al generaties in dit gebied wonen en steeds grootschaliger
worden gedeporteerd.

Wanneer u persisteert in deelname aan dit Waterproject doet u echter
meer dan het impliciet steunen van onrecht
U schendt uw constitutionele verplichtingen

Op 30 april aanstaande legt u Deo volente de Eed op de Grondwet af.
De Eed, die in zich draagt artikel 90, waarin staat, dat Nederland
de Internationale Rechtsorde zal bevorderen.
Israel heeft meer dan overtuigend getoond, het Internationaal Recht
aan zijn laars te lappen

Dat en het feit, dat het onrecht tegen de Bedouinenbevolking in de Negev
weerzinwekkend en onacceptabel is, moet voor u reden zijn, uw naam
los te koppelen van dit Waterproject.

Anders start u uw Koningschap met een smet op uw blazoen

Ik vertrouw erop, dat dit niet zal gebeuren.

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Hoogachtend

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.ekudos.nl/artikel/390501/brief_aan_toekomstig_koning_willem_alexanderhet_willem_alexander_waterproject

OF

http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-toekomstige-koning-willem-alexander-het-koning-willem-alexander-waterproject/


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.