RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Israel herdenkt zijn doden/Commentaar op SBS berichtgeving

posté le 16/04/13 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

ISRAEL HERDENKT ZIJN DODEN/COMMENTAAR OP SBS BERICHTGEVING

Zie ook

http://www.astridessed.nl/israel-herdenkt-dodencommentaar-op-berichtgeving-sbs/

INLEIDING

Geachte Redactie en lezers van Indymedia Brussel,

Naar aanleiding van het Nederlandse SBS teletekstbericht ’’Israel herdenkt zijn doden’’, waarbij
bezettingsstaat Israel tot slachtoffer gemaakt werd en in het geheel geen kritische
kanttekening werd gemaakt bij het ontstaan van de Staat Israel en Israel’’s vele
schendingen van het Internationaal Recht, heb ik onderstaand commentaar toegezonden
aan de SBS teletekstredactie

Nieuwsomroepen dienen de journalistieke principes van hoor en wederhoor toe te passen
feitelijkheden correct te vermelden en zich niet lenen voor politieke propaganda machines

Zie voor het SBS teletekst nieuwsbericht geheel onderin

Zie voor het vergelijkbare bericht op Nu.nl

NU.NL
ISRAEL HERDENKT ZIJN DODEN
15 APRIL 2013

http://www.nu.nl/buitenland/3398567/israel-herdenkt-doden.html

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

AAN DE TELETEKST REDACTIE VAN SBS
UW BERICHTGEVING DD 15 APRIL 2013
’’ISRAEL HERDENKT ZIJN DODEN’’

UW BERICHTGEVING ’’ISRAEL HERDENKT ZIJN DODEN’’

Geachte Redactie,

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende :

In uw berichtgeving dd 15 april ’’Israel herdenkt zijn doden’’vermeldt u, dat Israel op
maandag [15 april dus] ’’zijn gevalllen soldaten en doden bij terreuraanvallen’’ heeft
herdacht.
Na het aantal volgens Israel omgekomen aantal militairen en defensiemedewerkers
[dus geen burgerslachtoffers van terreuraanvallen] te hebben opgesomd ’’sinds 1860, toen
de Joden naar het gebied begonnen terug te keren’’ [uw bewoording], somt u het aantal
oorlogen op, dat Israel met de Arabische landen gevoerd heeft en noemt de twee opstanden van de Palestijnen ’’waarmee Israel te kampen gehad heeft’’ [uw taalgebruik]

Na enkele highligts uit de toespraken van de Israelische premier Netanyahu en de minister
van Defensie Moshe Yaalon genoemd te hebben eindigt u met de vermelding van de duur
van de ’’dodenherdenking’’ [tot maandag zonsondergang] en vergeet u vooral niet te vermelden, dat daarna ’’feesten losbarsten voor de viering van de Israelische Onafhankelijkheidsdag’’

Uw berichtgeving treft u onder P/S aan

In het verleden heb ik reeds vaker uw berichtgeving becommentarieerd [1].
In dit geval echter kenmerkt uw berichtgeving zich meer dan anders door historische
onjuistheden, van iedere kritische kanttekeningen ontblote tendentieuze berichtgeving
en de schending van het journalistieke principe ’’hoor en wederhoor’’
Bovendien maakt u geen melding van onloochenbare internationaalrechtelijke feiten, die
juist van zo groot belang zijn bij de verslaggeving over het Midden-Oostenconflict

HOOR EN WEDERHOOR

Een van de belangrijkste journalistieke principes is het hanteren van ’’hoor en wederhoor’’
Zowel in uw berichtgeving als taalgebruik/formulering komt alleen de Israelisch-zionistische
versie aan bod, terwijl die van de Palestijnen niet door u vermeld wordt
Hierop kom ik terug.

HISTORISCHE ONJUISTHEID/HET JAAR 1860

Historisch gezien is het noemen van 1860 als jaar waarin de Joden begonnen terug te keren naar de toenmalige Ottomaanse kolonie Palestina, geheel onjuist
Wel werd in 1860 een Joodse vestiging [een soort guest House] Mishkenot Sha’’ananim,
gebouwd [2], maar dat was een geisoleerde gebeurtenis.
De Joodse kolonisatie van Palestina kwam na de door T herzl gestichte zionistische beweging in 1895 op gang.

TENDENTIEUZE BERICHTGEVING

In uw berichtgeving vermeldt u, dat Israel sinds haar stichting zes oorlogen heeft gevoerd met Arabische landen en ’’te kampen heeft gehad’’ met twee Palestijnse opstanden
Uit uw taalgebruik zou men afleiden, dat hier sprake is geweest van een gangbare Staatsvorming en duwt u Israel in de slachtofferrol betr die Palestijnse opstanden
Niets is minder waar

ZIONISME/STICHTING STAAT ISRAEL

In 1996 werd door de Oostenrijkse journalist T Herzl het zionisme gesticht, dat inhield
de terugkeer van de Joden naar de toenmalige Turks Ottomaanse kolonie Palestina
Het doel was echter niet alleen ’’vestiging’’ maar de stichting van een joodse Staat, waarvan van meet af aan geen rekening werd gehouden met het feit, dat de eeuwenlang in Palestina
wonende Arabische Palestijnen de rechtmatige bewoners waren.

Deze zionistische aspiraties werden gesteund door het toenmalige Britse Rijk met de
Balfour Declaration in 1917 [3], waarbij Groot Brittannie toezegde, zich in te zetten voor de
stichting van een ’’Joods Tehuis’’ in Palestina

Dit kreeg verder vorm toen Groot Brittannie, dat zich na de Eerste Wereldoorlog met Frankrijk meester had gemaakt van de kolonieen van het Ottomaanse Rijk [Turkije was
bondgenoot geweest van verliezers Duitsland en Oostenrijk] het Mandaat kreeg over Palestina.

Het zionistische staatsstreven van het zionisme stuitte uiteraard op verzet van de opkomende Arabische nationalistische bewging en escaleerde door het aannemen
van VN AV resolutie 181 [in 1947], waarbij Palestina, over de ruggen van de rechtmatige
Palestijnse bevolking heen, ’’verdeeld’’ werd in een Joods en Arabisch deel, waarbij Jeruzalem een internationale status kreeg [corpus separatum]
Naar aanleiding van de eenzijdige uitroeping van de Staat Israel door de zionistische voorman D Ben Goerion in mei 1948 [de VN was nog in onderhandeling hoe aan de
nieuwe Staatsvorm vorm zou worden gegeven] brak een militaire confrontatie uit tussen
Israelisch zionistische troepen enerzijds en Palestijnen anderszijds uit

Resultaat :
Meer dan 750 000 Palestijnen werden van huis en haard verdreven en 400 Arabische dorpen werden verwoest
Het vluchtelingenprobleem was een feit [4]

BEZETTING/NEDERZETTINGEN/MUURBOUW

In uw berichtgeving stelt u Israel ’’dat te kampen had met Palestijnse opstanden’’ als
slachtoffer voor
Dat is te vergelijken met het voorstellen van China als slachtoffer naar aanleiding van
Tibetaanse opstanden

Er is namelijk sinds 1967 een Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden [Westelijke Jordaanoever, Oost Jeruzalem en Gaza [5], ondanks de unaniem aangenomen
VN Veiligheidsraadsresolutie 242 in 1967, die Israel opriep, zich terug te trekken uit de
in de juni oorlog in 1967 veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.

Israel heeft dit echter tot op de dag van vandaag geweigerd
Hoe kunnen dan Israelische politici spreken van vrede, als zij met onderdrukking doorgaan ?

Want inherent aan iedere bezetting [daarom noemde ik de Chinese bezetting van Tibet] is
inherent onderdrukking, vernederingen en oorlogsmisdaden
Het is dan ook het Palestijnse legitieme recht, zich te verzetten tegen het Israelische
bezettingsleger, militaire doelen en de andere zogenaamde ’’defensiemedewerkers’’

Behalve een harde bezetting zijn er ook de volgens het Internationaal Recht [6] illegale
in Palestijns gebied gestichte joods Israelische nederzettingen, die hebben geleid tot
meer dan 100 000 Palestijnse landonteigeningen
Deze nederzettingen zijn ook veroordeeld in tenminste twee VN Veiligheidsraadsresoluties,
446 en 452 [7]
Ook de door bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische Muur, die op allerlei manieren
de rechten van de bezette Palestijnse bevolking schendt [op onderwijs/medische zorg/
op de eerste levensbehoeften [8] moet genoemd worden

Deze Muur is trouwens bij een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof op
9 juli 2004 illegaal verklaard omdat het loopt door bezet Palestijns gebied [9]

BEZETTING/OORLOGSMISDADEN EN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

En dan heeft Israel zich als bezettende macht in de loop van haar geschiedenis, schuldig
gemaakt aan oorlogsmisdaden zoals onder opeenvolgende regeringen opgezette militaire acties tegen Gaza met grote aantallen burgerslachtoffers [10], misdaden tegen de menselijkheid zoals de nog steeds niet opgeheven Gaza blokkade [11] en folterpraktijken
tegen Palestijnse gevangenen [12]

Tegen dit licht dienen dan ook [zelfmoord] acties tegen en raketaanvallen tegen
Israelische burgers worden gezien, die verwerpelijk zijn en in strijd met het
Internationaal Recht, maar wel verklaarbaar, de decennialange landdiefstal, etnische zuiveringen en bezetting meetellend.

EPILOOG

Israel is geen slachtoffer, maar een keiharde bezettingsmacht, die verantwoordelijk is
voor grootschalige oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen onder de bezette Palestijnse bevolking
Lees er Amnesty International, Human Rights Watch en Btselem maar op na

Die zogenaamde Israelische ’’Onafhankelijkheidsoorlog’’ [verkeerde term/niet de Joodse zionisten waren gekoloniseerd, maar de Palestijnen] wordt terecht door de Palestijnen
’’Nakba’’ genoemd [13]

Er is aan Palestijnse kant geen sprake van het ’’wegvagen’’ van Israel, maar de
ontmanteling van de zionistische Staat en de oprichting van een Palestijnse Staat
met gelijke rechten voor al haar inwoners [14]

En de bezettingsterreur, het onbeperkt verderbouwen aan de nederzettingen en het dagelijks terroriseren van de Palestijnse burgerbevolking gaat dag in dag uit door

Daaraan aandacht schenken, gebaseerd op de informatie van gerennommeerde
mensenrechtenorganisaties en het Internationale Rode Kruis, is uw journalistieke
plicht jegens het teletekstlezende publiek

Niet de spreekbuis zijn van de Israelische propaganda machine

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.ekudos.nl/artikel/389211/israel_herdenkt_zijn_dodensbs_berichtgeving


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.