RSS articles
Français  |  Nederlands

Israelisch-Palestijns conflict/Brief aan Wikikids.nl over tendentieuze informatie

posté le 24/03/15 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

GESCHIEDENIS VAN HET ISRAELISCH-PALESTIJNSE CONFLICT/
BRIEF AAN WIKIKIDS OVER TENDENTIEUZE EN MISLEIDENDE INFORMATIE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/geschiedenis-van-het-israelisch-palestijnse-conflictbrief-aan-wikikids-over-tendentieuze-en-misleidende-informatie/

AAN TEAM VAN WIKIKIDS
Onderwerp : ONJUISTE EN TENDENTIEUZE INFORMATIE IN
UW RUBRIEK ’’ISRAEL’’
’’ISRAEL’’

AAN HET TEAM VAN WIKIKIDS

Geachte heer,mevrouw,

Verontwaardiging, verbijstering en ontzetting maakten zich
van mij meester bij het lezen van uw kennisbank voor kinderen
jongeren over de geschiedenis en de hedendaagse situatie in Israel.[1]

Uw rubriek varieert van onjuiste historische beweringen, pure
geschiedvervalsing tot
vage en onduidelijke informatie tot pure Israelisch-zionistische
indoctrinatie en denigrerend neo koloniaal taalgebruik.

Het staat, eerlijk gezegd, zo bol van de onjuistheden en het verdedigen
van Israelische [oorlogs]misdaden, dat ik niet weet, waar te beginnen
of te eindigen.
Mijn betoog pretendeert dan ook niet, uw hele rubriek door te
lichten.
Wel zal ik er enkele zaken uitlichten, die mij het meest gestoord hebben.
Hierbij zal ik u voor alle duidelijkheid, citeren.
Verder zal ik mijn betoog opdelen in Deel I [tot 1947] en Deel II
[’’Onafhankelijkheid’’ en na 1948]

DEEL I

’’ISRAEL’’/GESCHIEDENIS
TOT 1947

Zoals u gezien hebt, zet ik Israel tussen aanhalingstekens,
omdat er voor 1948 van Israel geen sprake was, maar van Palestina,
eerst kolonie van het Ottomaanse Rijk en vanaf 1922 tot 1948, Brits
Mandaatgebied. [2]

Uw citaat 1

Ik citeer uit uw ’’Geschiedenis tot 1947’’ [3]

’’Door de bezetting van de Britten en de steeds groter wordende stroom Joodse immigranten uit Europa en Amerika kwamen de bewoners van Palestina in opstand, geholpen door de buurlanden. Joodse milities vochten aan de zijde van de Britten tijdens de Eerste Wereldoorlog.’’

Ten eerste houdt u een onjuiste volgorde aan.
Om tot begrip te komen over de geschiedenis van Israel/Palestina dient
eerst het ontstaan van de zionistische beweging [die ijverde voor
Joodse ’’terugkeer’’ naar Palestina en het stichten van een Joodse Staat aldaar]
genoemd te worden, de beeindiging van het Ottomaanse Rijk en het ingaan van
de Britse Mandaatsperiode vanaf 1922.
Daarop kom ik terug.

Maar u slaat dat allemaal over [heel verwarrend voor de lezers,
die niets van die geschiedenis kennen] en noemt kennelijk de
Arabische Opstand van 1936-1939 tegen het Engelse gezag en de
Joods-zionistische politieke organisaties [die al milities vormden,
lees ’’terreurbenden’’ tegen de Arabische bevolking in Palestina]
van de Arabische bevolking, lees, de oorspronkelijke bevolking
in Palestina.
Deze opstand werd bloedig door de Engelsen neergeslagen. [4]
Prima, dat u die noemt, maar benoem het dan ook als
Arabische Opstand en vermeld daaraan voorafgaand het
zionisme, Balfour Declaration, toekenning Mandaat aan Groot-
Britannie, zionistische immigratie etc,

Uw citaat 2

’’Omdat de Joden nog steeds geen officiële eigen staat hadden en de Engelsen niet wisten wat ze met het nieuw veroverde land aanmoesten, werd Palestina (dus Israël en Jordanië) door de Volkenbond aan de Joden gegeven in de Balfour-verklaring die vanaf toen ook openlijk een thuisland gingen opbouwen.’’ [5]

Verwarring alom, omdat u dit citaat laat volgen op de vorige over
de Arabische Opstand. [zoals ik haal uit uw beschrijving, tenminste]
Dat betekent, dat u gebeurtenissen uit 1936-1939 eerst hebt beschreven
en nu komt met de Balfour Declaratie uit 1916, die u ten onrechte
toeschrijft aan de Volkenbond.
Ook slaat uw opmerking ’’Omdat de Joden nog steeds geen officiële eigen staat hadden’’ als een tang op een varken, omdat er, nog geen sprake was van ’een eigen Staat’’ in de latere bijeenkomst.

Om een en ander te verduidelijken begin ik bij waar u had moeten beginnen,
het ontstaan en de opkomst van het zionisme.

Het zionisme :

Het zionisme is een aan het eind van de negentiger jaren van de 19e eeuw
door de Oostenrijks/Joodse journalist gestichte beweging met als doel
het stichten van een Joodse Staat in Palestina, dat op dat moment
onderdeel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. [6]
Herzl heeft zijn ideeen uitgewerkt in ’’Der Judenstaat’’ [7]

Vanaf dat moment kwam er op bescheiden schaal immigratie
van vooral jongere Joodse mannen tot stand, die zich vaak
als boer in Palestina vestigden.[8]

Balfour Declaration :

In 1917 [dus tijdens de Eerste Wereldoorlog] sloten Lord Rotschild,
leider van de zionistische Federatie in Groot Britannie en
de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Balfour, een overeenkomst
voor Britse steun aan een ’’Joods Nationaal Tehuis’’ in Palestina,
de zogenaamde ’’Balfour Declaration’’
Dit kwam feitelijk neer op een brief van Balfour aan Rotschild. [9]
Bijna overbodig hieraan toe te voegen, dat uw opmerking,
dat ’’Palestina door de Volkenbond aan de Joden werd gegeven’’ [10]
als een tang op een varken slaat.
In de eerste plaats was het een Britse toezegging, in de tweede plaats
’’gaven’’ de Britten niets aan ’’de Joden’’ [lees, zionisten, niet hetzelfde,
want niet alle Joden zijn en waren zionisten], maar verklaarden, te willen
’’ijveren voor een Joods Nationaal Tehuis in Palestina’’ [11]

Uw neokoloniale taalgebruik :
Zelfbeschikkingsrecht als ’’cadeau’’
Jordanie ’’cadautje’’ van de Britten

Uw citaat 3

’’De Arabieren in omringende landen vonden dit overigens prima, die hebben hun eigen landen uit de resten van het Ottomaanse Rijk gecreëerd. Een paar jaar later heeft Groot-Brittannië Oost-Palestina (het huidige Jordanië) toch cadeau gedaan aan de Arabieren. Echter, doordat de Engelse regering oogluikend toestond dat ook veel illegale Arabieren in West-Palestina immigreerden, werd het steeds krapper en moeilijker om te immigreren.’’ [12]

Uw denigrerende en neo koloniale taalgebruik is ronduit schokkend.
Vooraf aan uw ’’cadeautjes’’ terminologie dit.
Zeggen, dat ’’de Arabieren’ [alsof er geen verschil is tussen Arabische
volkeren’’ ’’eigen landen hebben gecreeerd uit de resten van het Ottomaanse Rijk’’
is ronduit discriminerend en denigrerend.
Of zegt u soms ook, dat ’de Duitsers, Italianen en andere volkeren
’’eigen landen hebben gecreeerd’’ uit wat over was van de Oostentijk Hongaarse
Monarchie ?’’ [13]
Niet dus [14]
Waarom dan wel als het om ’’Arabieren’’ gaat ?

Veel erger vind ik uw terminologie, waarbij Jordanie ’’door de Britten
aan ’’de Arabieren’’ ’’cadeau’’ werd gedaan [15]
Mag ik u erop attent maken, dat Jordanie [als onderdeel
van ’’historisch Palestina’’] het land was van zijn oorspronkelijke
bevolking, die, na eeuwenlang overheerst geweest was door het
Ottomaanse [Turkse] Rijk en sinds 1922 was onderworpen
aan het Mandaatschap van de Brittten, op grond van het recht op
zelfbeschikking recht had op onafhankelijkheid ?
In dat kader werd Jordanie in 1946 onafhankelijk.
Geen ’’cadeautje’’ van de Britse overheerser [die er uberhaupt
niets te zoeken had], maar een verworven recht. Geen ’’gunst’’
Het ging bovendien niet om ’’de Arabieren’’, maar specifiek, de bewoners
van Jordanie.

DEEL II
ISRAEL/GESCHIEDENIS
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948
’’LEGITIMERING’’ VAN DE STAAT ISRAEL/BALFOUR
DECLARATION/VN RESOLUTIE 181 EN ANTISEMITISME

Zoals u kunt zien, trek ik de laatste zin van uw rubriek ’’Tot 1947’’
bij het deel ’’Onafhankelijkheid’’ en na 1948’’, omdat het in feite daarover gaat.

Uw citaat 4

’’Ook in 1947 is Israël internationaal gelegitimeerd, ditmaal door de VN. Twee keer dus, wat zeer uitzonderlijk is. Zij stemden voor de twee-statenverdeling, een Joodse en een Arabische staat. Dit werd echter onmiddellijk afgewezen door de Arabieren, die een Joodse staat niet konden tolereren, omdat het anti-semitisme sterk in opkomst was. Op de dagen die volgden op afwachting van een herziene versie van het VN-plan vielen Arabieren Israël binnen en veel Joden stierven door aanslagen.’’ [16]

Dit citaat staat zo bol van de propaganda en onjuistheden, dat ik niet weet, waar
te beginnen.
Een poging gewaagd :

Uw opmerking
’’’’Ook in 1947 is Israël internationaal gelegitimeerd, ditmaal door de VN.’’

Legitimatie van de Staat Israel :

Hoe u bij uw bewering komt, dat Israel ’’twee keer internationaal is
gelegitimeerd’’ is mij een raadsel.
Met de ’’eerste legitimatie’’bedoelt u waarschijnlijk de Balfour Declaratie
[later overgenomen door de Volkenbond in de toewijzing van
Groot Britannie als Mandataris van Palestina [17] een door
de Britse regering gedane toezegging, zich zullen inzetten voor
’’een Joods Nationaal Tehuis in Palestina’’ [in de brief van Balfour staat
’’a national home’’ [18]
Dat is geen Staat, laat staan, dat er toen al van ’’Israel’’ sprake
was.
Onder de tweede ’’legitimatie’’ verstaat u VN Resolutie 181, die echter
voorzag in de verdeling van Palestina in een Joods en Arabisch deel met
een gezamenlijke economische Unie. Voor ogen stond een Federale Staat.
Pas toen Ben Gurion in mei 1948 eenzijdig de Staat Israel uitriep, kwam
die Staat als zodanig in beeld en is Israel uiteindelijk in 1949 toegelaten
als lid van de VN. [19]
Maar geen van beiden zijn ’’legitimaties’’ van de Staat Israel.
De eerste niet, omdat er toen sprake was van een ’’Joods Nationaal
Tehuis’’, de tweede niet omdat VN Resolutie 181 een aanbeveling aan
de Mandataris [Groot Britannie dus] en de andere leden van de VN betrof en het
Joodse deel van Palestina een onderdeel zou zijn van een te vormen
Federatie. [20]
Professor de Waart stelt in zijn artikel ’’VN lidmaatschap Palestina.
VN in alle Staten’’ [21], dat de eerste ’’legitimatie’’ van de Staat Israel
de [eenzijdige] uitroeping van die Staat door Ben Gurion was
Ik citeer de Waart :
’’De rechtsbron van Israël als staat was niet de Verdeelresolutie, maar de Afkondiging van Onafhankelijkheid van 4 mei 1948. Dit uitroepen van de staat Israël was een eenzijdige handeling, die niet het karakter van Palestina als staat aantastte, maar alleen het grondgebied daarvan beperkte’’ [22]

Afwijzing van de Arabieren van VN Resolutie 181
Antisemitisme ?

’’Zij stemden voor de twee-statenverdeling, een Joodse en een Arabische staat. Dit werd echter onmiddellijk afgewezen door de Arabieren, die een Joodse staat niet konden tolereren, omdat het anti-semitisme sterk in opkomst was.’’

Een nare vorm van tendentieuze propaganda is uw opmerking,
dat de Arabische afwijzing van VN Resolutie 181 te maken zou
hebben met antisemitisme.
Onzin.
Waarmee het in werkelijkheid te maken had was de ideologie
van het zionisme, dat neo koloniaal was en een vertrapping van het
recht op zelfbeschikking.

Zoals ik al eerder heb opgemerkt impliceerde het zionisme de
stichting van een Staat in Palestina, het land van de
oorspronkelijke bevolking, de Arabische Palestijnen.
Een dergelijke ideologie is uiteraard een flagrante schending van
het recht op zelfbeschikking, maar eind negentiende eeuw [toen
het zionisme in het leven werd geroepen] algemeen geaccepteerd.
De West Europese landen hadden nog vrijwel allen kolonieeen.
Vreemd was het dan ook niet, dat de zionisten toen nog wereldrijk
Groot Britannie meekregen in de Balfour Declaratie.
Maar het anti koloniale verzet werd toen al sterker en bij de
toekenning van Palestina als Mandaatgebied aan Groot Britannie
kreeg dit land een A status, wat betekent : voorbereiding
op onafhankelijkheid. [23]
In een gangbaar dekolonisatieproces krijgen de bewoners van de
voormalige kolonie [hier Mandaatgebied] onafhankelijkheid en het
land wordt soeverein gebied.
Zo is het ook gegaan in voormalige Mandaatgebieden als Syrie
en Libanon, gemeenschappelijk Frans Mandaatgebied en beiden
onafhankelijk in 1945. [24]
In Palestina had het net zo moeten gaan, als het zelfbeschikkingsrecht
was nageleefd, ware hier niet de complicerende factor, dat de Britse koloniale
mogendheid via de Balfour Declaratie uit Europa komende zionisten een Staat had toegezegd in
het land van een ander volk.
De schrijver Arthur Koestler heeft dit als volgt treffend verwoord :
’’"One nation solemnly promised to a second nation the country of a third." [25]

De flagrante inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van de Arabische
bevolking van Palestina, die zionisme, Balfour Declaratie en
VN resolutie 181 [de ’’verdeling’’ van Palestina over de ruggen
van de Arabische bevolking heen’’], DAT is de reden van de afwijzing
door ’’de Arabieren’’ [de Arabische bevolking van Palestina en haar
organisaties] van VN Resolutie 181.
En dat heeft niets met antisemitisme te maken, want eeuwenlang
woonden er vreedzame Joodse pelgrims in Palestina, die
geen strobreed in de weg werd gelegd.

Want vergelijk dat zionisme nu eens met Nederland.
Stel nu eens, dat na ruim 2000 jaar Batavieren zich hier
wilden vestigen en een eigen Staat stichten en daarvoor een deel
van Nederland opeisten, wat hen, door zeg maar China werd
toegezegd [de ’’Peking Declaratie] en wat er uiteindelijk in resulteerde,
dat de VN Nederland zou opdelen in een ’’Bataafs’’ en ’’Nederlands’’ deel.
Zouden de Nederlanders dat accepteren.
Het lijkt mij, dat u het antwoord zelf wel weet.

DEEL IIA
ISRAEL/GESCHIEDENIS
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948
DE TERM ’’ONAFHANKELIJKHEID’’
WAT U NIET VERMELDT :
MASSASLACHTINGEN EN ETNISCHE ZUIVERINGEN VOOR HET
UITBREKEN VAN DE OORLOG/GRAAF BERNADOTTE

Allereerst dit :
Uw gebruik van het woord ’’onafhankelijkheid’’ is onjuist.
Onafhankelijk wordt een land, dat onder koloniale overheersing
geleefd heeft en hetzij door militaire of politieke strijd. de overheersing
van zich afschudt en een onafhankelijke, soevereine Staat wordt.
Al eerder opgemerkt :
Wanneer er een gangbaar dekolonisatieproces had plaatsgevonden,
was de Arabische bevolking van Palestina, net zoals dat in
Jordanie, Syrie, Libanon en andere landen is gegaan, gewoon onafhankelijk
geworden onder de naam : Palestina.
De zionisten, die vanuit Europa waren gekomen en een deel van het land van een ander volk hebben opgeeeist en gekregen, hebben dat gedaan onder de vlag van
neo kolonialisme.
De zionisten werden dus niet ’’onafhankelijk’’, maar pikten een deel
van het land van de Arabische bevolking in.

Verder uw citaat 5

’’Op 14 mei 1948 riep Ben-Gurion de onafhankelijkheid uit, omdat de Britten na de Eerste Wereldoorlog hadden afgesproken het land maar voor een een bepaalde tijd te besturen, en dat was die dag er na afgelopen’’ [26]
Wat er zou moeten staan is dat Ben Goerion eenzijdig de Staat Israel heeft uitgeroepen, omdat VN Resolutie 181 een aanbeveling was [aan Mandataris Groot Britannie en de leden van de VN] met als bedoeling een Federatie [Joods en
Arabisch deel] met een gezamenlijke economische eenheid. [27]

MAAR EERST HET VOLGENDE :
Graaf Bernadotte en de etnische zuiveringen van de Palestijnse Arabieren [de verdrijving van de bevolking uit hun woon en leefgebied]
voor het uitbreken van de oorlog in 1948 :

Gezien het feit, dat u verdraait [hierop kom ik terug], dat er
etnische zuiveringen onder de Arabisch-Palestijnse bevolking hebben
plaatsgehad, is het niet verbazingwekkend, dat u niet vermeldt, dat deze
reeds voor het uitbreken van de oorlog in 1948 plaatsvonden.
De VN maakten zich zorgen over die etnische zuiveringen
en massaslachtingen zoals in het Palestijnse dorp Deir Yassin in april 1948
[kort voor het uitbreken van de oorlog] [28]
Daarom werd Graaf Bernadotte op 20 mei
1948 aangesteld als VN Bemiddelaar in Palestina, de eerste ooit. [29]

Hij was byzonder gewetensvol en aarzelde niet, het onrecht van de etnische zuiveringen van de Palestijnen aan de kaak te stellen.
Van hem is de uitspraak bekend :
’’"It is ... undeniable that no settlement can be just and complete if recognition is not accorded to the right of the Arab refugee to return to the home from which he has been dislodged by the hazards and strategy of the armed conflict between Arabs and Jews in Palestine.
......
The exodus of Palestinian Arabs resulted from panic created by fighting in their communities, by rumours concerning real or alleged acts of terrorism, or expulsion. It would be an offence against the principles of elemental justice if these innocent victims of the conflict were denied the right to return to their homes while Jewish immigrants flow into Palestine, and, indeed, at least offer the threat of permanent replacement of the Arab refugees who have been rooted in the land for centuries." [30]

Op 17 september 1948 werd hij uit de weg geruimd door leden
van de zionistische terreurgroep Stern Gang. [30]
Een van de daders was Yitzhak Shamir, later Israelisch premier. [31]

DEEL IIB
ISRAEL/GESCHIEDENIS
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948
WAT U NIET VERMELDT :
OORLOG EN ETNISCHE ZUIVERINGEN/
VERNIETIGING ARABISCHE DORPEN
PLAN DALET/
PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN
VN RESOLUTIE 192 EN HET PALESTIJNSE RECHT OP TERUGKEER

Uw citaat 6

’’De volgende dag, 15 mei dus, vielen 6 Arabische legers Israël binnen, die stuk voor stuk groter en natuurlijk georganiseerder waren dan die van Israël, dat pas 1 dag bestond. Israël sloeg terug, waarmee ze niet alleen hun spiksplinternieuwe grenzen verdedigden, maar die zelfs nog uitbreidden, hoewel ze sommige stukken land weer teruggaven aan de landen waarop ze het hadden veroverd. Deze oorlog heette de Onafhankelijkheidsoorlog.’’ [32]

Over het begrip ’’Onafhankelijkheidsoorlog’’ heb ik al genoeg gezegd.
Je zou beter kunnen zeggen :
’’De vuile oorlog van de etnische zuiveringen’’

Want dat was het.
Maar eerst dit :
Uw bewering, dat dat de Arabische legers groter en georganiseerder
waren dan die van Israel, klopt niet.
Uit documentatie blijkt, dat de Arabische legers numeriek in de
minderheid waren en gebrekkig georganiseerd [33], wat ook
niet verwonderlijk was, omdat die landen pas onafhankelijk waren geworden.

Bezetting aan de Arabieren toegewezen gebied

U vermeldt in uw citaat 6

’’Israël sloeg terug, waarmee ze niet alleen hun spiksplinternieuwe grenzen verdedigden, maar die zelfs nog uitbreidden, hoewel ze sommige stukken land weer teruggaven aan de landen waarop ze het hadden veroverd.’ [34]

Klopt.
In de oorlog van 1948 hebben de Israelisch-zionistische troepen en
milities gebieden bezet, die bij VN Resolutie 181 aan de Arabieren
waren toegewezen.
Dit heet echter ’’bezetting’’ en is dus onrechtmatig.
Uw bewering, dat ’’ze’’ ’’sommige stukken’’ weer ’’teruggaven aan de landen
waarop ze het hadden veroverd’’ is uiterst verwarrend, omdat het zoals
het hier staat geen betrekking heeft op 1948, maar op de Zesdaagse
Oorlog in 1967, waarin Israel na vredesverdragen met Egypte en Jordanie
veroverd land teruggegeven heeft. [35]

Plan Dalet/Etnishe zuiveringen en Palestijnse vluchtelingen

Uw citaat 7

’’De Arabische regeringen riepen van te voren op tot de Arabieren in Israël op om voor hun eigen veiligheid ’even’ de grenzen over te steken, zodat zij Israël wel even weg zouden kunnen vegen, dachten ze. Israël was namelijk armzalig bewapend. Jordanië annexeerde echter uiteindelijk wel het gebied wat nu de Westelijke Jordaanoever heet. Daar werden de Arabische vluchtelingen in gestopt omdat geen een Arabisch land ze wilde opnemen, en Israël wilde de vijand liever niet binnen hun grenzen hebben, alhoewel ze wel aanboden om een gedeelte van de vluchtelingen weer op te nemen.’’ [36]

Ook dit stukje staat weer bol van onwaarheden en propaganda.
Wat mij daaraan nog het meest stoort is uw verdraaiing van de kwestie
rond de Palestijnse vluchtelingen, omdat u daarmee Israel’s grote misdaad
tegen de menselijkheid, de etnische zuiveringen, ontkent.
Het verhaal van die ’’oproep van de Arabische regeringen aan
’’de Arabieren’’ [lees Arabische Palestijnen] om ’’de grens over te steken’’
is namelijk een fabeltje.
Trouwens, ook al zou er een grond van waarheid in zitten [er is wel
beweerd, dat een Arabische legeraanvoerder ooit zo’n oproep
gedaan zou hebben], verklaart dat niet de vlucht van 750 000
mensen, die alles achterlaten en soms vluchtten
zonder hun ouders, echtgenoot of gezin.

Wat er in werkelijkheid gebeurde was, dat meer dan 750 000 Palestijnen
hetzij in paniek vluchtten vanwege massaslachtingen door zionistische
troepen zoals in Deir Yassin plaatsvond [37] of grofweg werden
verdreven door zionistische troepen en milities. [38]
Dit is met uitgebreid historisch onderzoek
aangetoond door Israelische historici, die
zich ’’de Nieuwe historici’’ noemen. [39]
Een zeer bekende onder hen is Ilan Pappe, die
het boek ’’Ethnic Cleansing of Palestine’’ geschreven heeft. [40]

Plan Dalet en de ideoliogie van transfer :

Pappe heeft ook aangetoond, dat deze etnische zuiveringen
niet alleen misdaden tegen de menselijkheid zijn, maar een van te voren
beraamd plan,om zoveel mogelijk Palestijnen te
verdrijven, dat militair vorm kreeg in ’’Plan Dalet’’. [41]
Ik citeer uit ’’The Ethnic Cleansing of Palestine :
’’ON A COLD WEDNESDAY AFTERNOON, 10 March 1948, a group of eleven men, veteran Zionist leaders together with young military Jewish officers, put the final touches on a plan for the ethnic cleansing of Palestine.1 That same evening, military orders were dispatched to units on the ground to prepare for the systematic expulsion of Palestinians from vast areas of the country.2
........
........
Each unit was issued its own list of villages and neighborhoods to target in keeping with the master plan. Code-named Plan D (Dalet in Hebrew), this was the fourth and final version of vaguer plans outlining the fate that was in store for the native population of Palestine.3’’ [42]

Pappe noemt dit verdrijvingsplan ook als passend in de zionistische ideologie
van een Joods-zionistische Staat, waarin zomin mogelijk niet-Joden zouden moeten wonen. [43]

Deze ’’transfer’’ plannen waren al in de dertiger jaren ontwikkeld. [44]

Rampzalige gevolgen :
750 000 Palestijnen verdreven, een veelvoud aan massaslachtingen
onder de Palestijnen aangericht [ter intimidatie] [45] en 400 Arabische
dorpen vernietigd.
Volgens historicus Ilan Pappe zelfs 531. [46]
Overigens werden ook Joodse burgers gedood door Arabische strijdkrachten [47],
wat natuurlijk even misdadig was.
Maar de gevolgen voor de Palestijnen waren desastreus.
De verdrijving van de Palestijnen, massaslachtingen en vernietiging
van de Arabische dorpen werd dan ook door de Palestijnen, terecht,
Nakba [ramp] genoemd. [48]

VN AV Resolutie 194 dd 1948

In december 1948 werd VN Resolutie 194 aangenomen, die het recht
op terugkeer van de verdreven Palestijnse vluchtelingen vaststelde
en Israel verplichtte, hen de gelegenheid te geven, daadwerkelijk
terug te keren en anders schadevergoeding te betalen. [49]
Hieraan heeft Israel nooit gehoor gegeven.

De Palestijnse vluchtelingen en de Arabische landen

Uw bewering, dat geen enkel Arabisch land de Palestijnse
vluchtelingen wilde opnemen [50] klopt niet.
Er wonen Palestijnse vluchtelingen in Jordanie, Libanon,
Egypte, Syrie, Irak en ook andere landen.
Dat hun omstandigheden niet altijd optimaal zijn en soms
ronduit slecht, is een ander verhaal, maar ze hebben erin
de meeste gevallen wel een bestaan kunnen opbouwen.[51]

DEEL IIC
ISRAEL/GESCHIEDENIS
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948
WAT U NIET VERMELDT :
ISRAELISCHE BEZETTIN/GLIQUIDATIES/
ILLEGALE NEDERZETTINGEN/
LIBANON-OORLOGEN

Uw citaat 8

’’De Arabische regeringen riepen van te voren op tot de Arabieren in Israël op om voor hun eigen veiligheid ’even’ de grenzen over te steken, zodat zij Israël wel even weg zouden kunnen vegen, dachten ze. Israël was namelijk armzalig bewapend. Jordanië annexeerde echter uiteindelijk wel het gebied wat nu de Westelijke Jordaanoever heet. Daar werden de Arabische vluchtelingen in gestopt omdat geen een Arabisch land ze wilde opnemen, en Israël wilde de vijand liever niet binnen hun grenzen hebben, alhoewel ze wel aanboden om een gedeelte van de vluchtelingen weer op te nemen. Later werd deze weer terugveroverd in 1967, tijdens een soortgelijke oorlog, de Zesdaagse Oorlog. Echter moest Israël onder druk van de VN in ruil voor erkenning van Arabische landen en vrede, de veroverde stukken land weer teruggeven, maar de Arabieren kwamen hun belofte niet na.’’ [52]

Wat u hier schrijft is zo’n verdraaiing van de geschiedenis en politieke
realiteit, dat ik bijna niet weet, waar te beginnen.
Ik zal mij dan ook beperken tot de laatste drie zinnen :

’’ Later werd deze weer terugveroverd in 1967, tijdens een soortgelijke oorlog, de Zesdaagse Oorlog. Echter moest Israël onder druk van de VN in ruil voor erkenning van Arabische landen en vrede, de veroverde stukken land weer teruggeven, maar de Arabieren kwamen hun belofte niet na.’’ [53]

Hieruit blijkt uw vergoeilijking en bagatellisering van een van de meest flagrante
schendingen van het Internationaal Recht, de bezetting van een land/gebied door
een andere mogendheid.

Te uwer informatie
De Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden :
Resolutie 242

Er is nu sinds 1967 [bijna 48 jaar] sprake van de Israelische
bezetting [54] van de Palestijnse gebieden Oost-Jeruzalem, de Westelijke
Jordaanoever en Gaza [55] ondanks in 1967 unaniem door
de Veiligheidsraad aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242,
waarin Israel werd opgeroepen [en een Veiligheidsraadsresolutie
heeft bindende rechtskracht] zich terug te trekken uit de in de
juni oorlog in 1967 veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.[56]

Iedere bezetting, overal ter wereld, is onrechtmatig en niet afhankelijk
van de ’’erkenning’’ van welke Staat dan ook.
Bezetting is geen rechtvaardiging voor veiligheid of
onveiligheid van welke Staat dan ook.
Sterker nog :
Bezetting veroorzaakt juist onveiligheid en destablilsatie.
En die ’’vrede’’ waaraan u een aantal keren refereert [57] is pas
mogelijk als een bezetting is opgeheven.
Die ’’verovering’’ waaraan u refereert [58] is niet toegestaan volgens
het Internationaal Recht.
Ik citeer de preambule van de VN Veiligheidsraadsresolutie 242
’’Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war
......’’ [59]

Bezetting is onderdrukking en terreur

Aan iedere bezetting, overal ter wereld, is inherent
onderdrukking, vernedering en [oorlogs]misdaden.
Terreur tegen de bezette bevolking vindt ongestraft
plaats.
Uiteraard komt daartegen verzet, met gelegitimeerde
militaire acties tegen het leger van de bezettende macht [60]
en niet gelegitimeerde acties tegen burgers en burgerdoelen. [61]

Die Palestijnse aanslagen tegen burgers en burgerdoelen
zijn natuurlijk onacceptabel, maar moeten wel gezien worden tegen
het licht van die bezetting.

Bij u vind ik echter niets terug over het onrecht en de onderdrukking
van die bezetting.
Een kwalijke zaak.

Sinds eind zestiger jaren regelmatig terugkerende
Israelische oorlogsmisdaden waren de liquidaties van
Palestijnse leiders en activisten, die flagrante schendingen
zijn van het Internationaal Recht.
Ook niet genoemd door u.
Deze liquidaties hadden de vorm van beschietingen van
auto’s, op drukke straten of marktpleinen [met het
risico dus van veel burgerslachtoffers] en zelfs bombardementen
op vluchtelingenkampen en flatgebouwen.
Heel vaak vielen daarbij veel burgerslachtoffers. [62]

Illegale nederzettingen

Cruciaal zijn de sinds eind zestiger jaren gestichte
[en tot nu toe uitgebreide] Israelisch/Joodse nederzettingen
in bezet Palestijns gebied, die illegaal zijn volgens het Internationaal
Recht. [63]
Maar ondanks twee VN Veiligheidsraadsresoluties, talloze
veroordelingen, waaronder de EU en het Internationaal
Gerechtshof [in de Advisrory Opinion over de eveneens
illegale Israelische Muur] [64], bouwt Israel nog
vrolijk door in de bezette Westelijke Jordaanoever. [65]

Die nederzettingen zijn niet alleen illegaal, ze hebben geleid
tot een grootscheepse landroof van Palestijnen.
Honderdduizenden Palestijnse landonteigeningen hebben
plaatsgevonden [en vinden nog steeds plaats] zonder enige
financiele compensatie. [66]

Dat hele verhaal over de nederzettingen, dat zo cruciaal is,
omdat daarop keer op keer vredesonderhandelingen afspringen [67],
vermeldt u nergens in uw stuk.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over het geweld van deze
kolonisten [bewoners van de nederzettingen] tegen de bezette
bevolking, vaak onder toeziend oog van het Israelische
leger. [68]

Libanon-oorlogen

Israel heeft een aantal verwoestende agressieoorlogen
tegen Libanon gevoerd, waarbij door toedoen van Israelische
oorlogsmisdaden, zoals willekeurige aanvallen
en bombardementen een groot aantal burgerslachtoffers is gevallen. [69]
Als gruwelijkste voorbeeld noem ik de Israelische aanval op Libanon
in 1982, waarbij niet alleen een groot aantal burgerslachtoffers
gevallen zijn, maar door ’’christelijke’’ Falangisten [bondgenoten
van Israel] in twee Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra
en Chatila een slachtpartij onder de Palestijnse burgerbevolking
is aangericht, waarbij zeker 2750 mensen om het leven zijn
gekomen. [70]
Israel, zijnde de bezettingsmacht aldaar, is een van de hoofdverantwoordelijken, omdat volgens de 4e Conventies van Geneve
de bezettende macht verantwoordelijk is voor de veiligheid van de
bezette bevolking. [71]
Daarnaast heeft de toenmalige minister van Defensie, Sharon
[later premier] de ’’christelijke’’ falangisten controle gegeven
over die Palestijnse vluchtelingenkampen, wetende, dat deze Falangisten
en de Palestijnen gezworen vijanden waren.[72]
Hij is dus direct verantwoordelijk voor het bloedbad en helaas
nooit berecht. [73]

Pijnlijke feiten over Israel, door u niet vermeld.

DEEL IID
ISRAEL/GESCHIEDENIS
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948
VREDESVERDRAGEN
WAT U NIET VERMELDT :
OORLOGSMISDADEN/MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
MUURBOUW/GAZA BLOKKADE/VUILE OORLOGEN IN GAZA/
ISRAELISCHE [OORLOGS] MISDADEN IN DE WESTBANK
BEHANDELING VAN PALESTIJNSE MINDERJARIGEN IN ISRAELISCHE
GEVANGENISSEN

Uw citaat 9

’’In 1993, met het achtste vredesaanbod van Israël (er zijn er tot 2000 10 geweest), bekend als de Oslo-akkoorden, werd er onderhandeld over vrede. Yasser Arafat en de minister van buitenlandse zaken van Israël ondertekenden onder internationale druk op Israël een vredesverdrag.
Daarna bleef het relatief rustig totdat er in 2001 opnieuw gevechten uitbraken tussen Israël en de Palestijnen. Sindsdien zijn er om de paar jaar in en rond de Gazastrook steeds nieuwe conflicten geweest.’’

Ik ga hier niet uitwijden over het Oslo Accoord, dat in feite niets meer
was dan een zeer beperkte Palestijnse autonomie [de bezetting werd
deels ’’uitbesteed’’ aan de Palestijnse Autoriteit, de Fatah van Arafat] [74]

Interessant is, hoe u zich snel van de geneurtenissen na 2001 tracht af te maken

’’Daarna bleef het relatief rustig totdat er in 2001 opnieuw gevechten uitbraken tussen Israël en de Palestijnen. Sindsdien zijn er om de paar jaar in en rond de Gazastrook steeds nieuwe conflicten geweest.’’

Een oversimplificering van de feiten, waardoor u geen aandacht hoeft
te schenken aan de groffe Israelische repressie, bezetting en oorlogsmisdaden.

Israelische militaire aanvallen in 2002

Er waren de Israelische militaire aanvallen invooral de Westbank, maar
ook Gaza in 2002, onder voorwendsel een einde te willen maken aan
de Palestijnse zelfmoordaanslagen.
Gevolg : honderden Palestijnse burgerdoden en de vernietiging van
de Palestijnse infrastructuur. [75]

Muurbouw :

Een andere ernstige schending van het Internationaal Recht is de Israelische Muurbouw,
die voor een groot deel door bezet Palestijns gebied loopt
Hierdoor heeft Israel de facto een deel van het Palestijns gebied geannexeerd
Naast de nederzettingen dus opnieuw een gecreeerd fact on the ground
Bovendien heeft die Muurbouw tot een verdere inperking van de bewegingsvrijheid van
de bezette Palestijnse bevolking geleid, vooral voor de mensen, die in de buurt van de Muur
wonen
Vaak liggen hun landbouwgronden aan de andere kant en moeten zij speciaal toestemming
krijgen om daar te komen, wat lang niet altijd gebeurt
Ook ziekenhuizen en scholen zijn voor velen moeilijker bereikbaar geworden [76]
Op 9 juli 2004 verklaarde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de Israelische Muur illegaal
omdat zij loopt door Palestijns bezet gebied [77]
Met de gebruikelijke arrogantie trok Israel zich daar niets van aan en bouwde vrolijk voort.

De Blokkade van Gaza

ARTICLE 33 [ Link ]

No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
Pillage is prohibited.
Reprisals against protected persons and their property are prohibited.

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC40

In september 2007 verklaarde het Israelische kabinet Gaza tot ”vijandelijk gebied”
Directe aanleiding vormde de bestuurlijke Hamas controle over Gaza.
Hiermee meende de Israelische regering gerechtigd te zijn tot het nemen van strafmaatregelen
jegens de Gazaanse bevolking met als ”rechtvaardiging” de uit Gaza afkomstige raketaanvallen op Israelische burgerdoelen.
Die maatregelen bestonden uit het praktisch hermetisch afsluiten van Gaza van de buitenwereld
waardoor de bevolking, die grotendeels afhankelijk is van hulpgoederen, zowel van hulpgoederen,
eerste levensbehoeften en medicijnen verstoken waren
Bovendien verloren duizenden hun baan, omdat werken in Israel [een belangrijke inkomstenbron]
niet meer mogelijk was [78]
De gevolgen voor de burgerbevolking waren dus rampzalig, de maatregelen zonder meer inhumaan
Geen wonder dan ook, dat zij door VN rapporteur Falk een ”misdaad tegen de menselijkheid” werden genoemd [79]
Als collectieve straf is de blokkade sowieso verboden.
Hoewel de Israelische autoriteiten de blokkade zo nu en dan
versoepelen, blijven de leefomstandigheden moeilijk [80]
Het enige menswaardige antwoord is een eind aan de blokkade.
Maar ook hierin blijft Israel vrolijk het Internationaal Recht schenden.

Israelische vuile oorlogen in Gaza

Uw citaat 10

’’Daarna bleef het relatief rustig totdat er in 2001 opnieuw gevechten uitbraken tussen Israël en de Palestijnen. Sindsdien zijn er om de paar jaar in en rond de Gazastrook steeds nieuwe conflicten geweest.’’ [81]

U laat zich wel op een heel euphemistische manier uit over die
’’nieuwe conflicten’’
Eerst verzwijgt u de wurgende Gaza Blokkade en vervolgens ook de
Israelische militaire strafexpedities naar dat gebied, die rustig
’’vuile oorlogen’’ genoemd kunnen worden.
Daarom te uwer informatie enkele feiten over die Israelische
Gaza aanvallen.
Het pretendeert niet volledig te zijn, maar enkele dieptepunten eruit
gelicht :

Vuile oorlogen tegen de Palestijnse burgerbevolking
’’Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.’’
Article 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS
http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm

Een van de grondregels in het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht is, naast humane behandeling van [krijgs] gevangenen, de bescherming van de burgerbevolking. Militaire aanvallen mogen alleen gericht zijn tegen combatanten [militairen en strijders] en een strict onderescheid tussen combatanten en non combatanten [burgers] moet gemaakt worden, zowel in aanval als in wapenkeuze. Na bestudering van een reeks Israelische militaire aanvallen, die zich vooral op Gaza richtten,
kan ik wel stellen, dat Israel zich zelden of nooit aan die regels gehouden heeft. Het regent bij Israelische militaire campagnes van de willekeurige militaire aanvallen en bij de beruchte Israelische liquidaties van Palestijnse leiders en activisten worden meestal ook niets vermoedende voorbijgangers of bewoners getroffen, aangezien die aanvallen vaak plaatsvinden in drukke straten, op vluchtelingenkampen en flatgebouwen. [82]

Bij Operation Cast Lead van 2008-2009 werden in drie weken tijd 1389 mensen gedood waaronder 350 kinderen, er raakten meer dan 5300 mensen gewond waaronder 350 ernstig [83].
In een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch
is te lezen, dat Israel zich bij deze militaire operatie heeft
schuldig gemaakt aan het gebruik van Witte Fosfor in dichtbevolkte
gebieden, wat een oorlogsmisdaad is. [84]
Bij Operatie Pillars of Defense [of Pillars of Cloud] van 14 november tot 21 november 2012 vielen in de week van strijd meer dan 100 doden aan Palestijnse kant, waaronder ruim 30 kinderen [85]. Aan Israelische zijde vielen drie burgerslachtoffers ten gevolge van Palestijnse raketaanvallen en enkele tientallen gewonden [86].

Gaza militaire operatie ’’Protective Edge’’

Vorig jaar in juli/augustus is er een
bloedige Israelische militaire expeditie in Gaza geweest
met militaire aanvallen op scholen, ziekenhuizen,
gezondheidswerkers en vele huizen vernietigd, [87]
met 2137 dodelijke slachtoffers in twee maanden tijd,
van wie 80 procent burger. [88]
De zoveelste in een reeks vuile oorlogen,
waarvan er ongetwijfeld nog meer zullen volgen.

Israelische [oorlogs]misdaden in de Wesrbank

Over de Westbank [Westelijke Jordaanoever] vermeldt u
helemaal niets, terwijl daar op dagelijkse basis mensenrechten
worden geschonden.
Het is immers bezet gebied.
Ik noemde al de illegale nederzettingen, pure landdiefstal [89]
,de voortdurende uitbreiding [90] en de kolonistenterreur. [91]
Daarnaast dan het agressieve Israelische militaire optreden,
waarover Amnesty heeft gerapporteerd. [92].
Arrestanten worden vastgehouden zonder vorm van
aanklacht of proces [de zogenaamde ’’administratieve
detentie’’], gevangenen worden gefolterd en demonstranten
zijn nog vorig jaar doodgeschoten.
Ook is er een Palestijnse minister doodgeschoten. [93].

Daarover hoor ik u niet.

Behandeling van Palestijnse minderjarigen in de gevangenis

Gezien uw doelgroep [minderjarigen] dient u melding te maken
van de slechte behandeling van Palestijnse minderjarigen bij arrestatie
en detentie.
Ze hebben minder rechten dan Israelische minderjarigen, omdat zij
vallen onder het Militair Recht.
Vaak worden ze dan ook zonder vorm van proces vastgehouden
en mishandeld en/of gefolterd. [94]

EPILOOG

Uw rubriek ’’Wikikids Israel’’ lijkt te zijn weggelopen
uit een tijd, dat Nederland, bij gebrek aan betrouwbare
en deskundige informatie, als een man achter Israel stond.
Juist ja, tijdens de door u genoemde ’’Zesdaagse Oorlog’’
U presteert het om de onafhankelijkheid van Jordanie
te presenteren als een ’’cadeau’’ van Groot Britannie aan
’’de Arabieren’’, de etnische zuiveringen in 1948 negeert u en u
maakt ervan, dat ’’de Arabieren’’ ’’even’’ de grenzen zijn
overgestoken op oproep van 6 Arabische landen.
En verbijsterender nog, van de Israelische bezetting
maakt u het ’’terugveroveren’’ van de Westelijke
Jordaanoever, die zou zijn ’’geannexeerd’’ door Jordanie. [95]

Van nederzettingen, Muurbouw, de Gaza Blokkade
en bloedige militaire Gaza operaties hebt u nog nooit
gehoord en alles na 2001 noemt u ’’conflicten in Gaza’’
Ook vermeldt u nergens de misdaden van het
Israelische leger tegenover Palestijnse jongeren
en hun slechte behandeling bij arrestatie en in
Israelische gevangenissen,
voor uw doelgroep [minderjarigen] toch
niet onbelangrijk, lijkt mij.

In mijn brief heb ik geprobeerd u, met feiten en bronnen
omkleed, een blik te laten werpen op de geschiedenis
van het Midden Oostenconflict.
Ik begrijp, dat u daarvan niet alles in uw rubriek kunt vermelden
maar de belangrijkste pijlers, zoals het karakter
van het zionisme, de etnische zuiveringen van de Palestijnen
en de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, dient
u wel te vermelden.

MIJN ADVIES :

Herschrijf uw hele rubriek, ontdoe die van neo kolonialistische,
zionistische propaganda en realiseer u, dat ieder volk het recht
heeft, te leven in vrijheid, ontdaan van een bezetting.

Zeker als in het verleden een deel van het land al is
’’opgedeeld’’, in strijd met het recht op zelfbeschikking.

Ik ga ervan uit, dat u mijn advies ter harte neemt en uw rubriek
aanpast.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/geschiedenis-van-het-israelisch-palestijnse-conflictbrief-aan-wikikids-over-tendentieuze-en-misleidende-informatie/

OF UITGESCHREVEN :

NOTEN

[1]

WIKIKIDS.NL
ISRAEL

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl

[2]

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php ?p=artikel&aid=2024

WIKIPEDIA
MANDATORY PALESTINE

http://en.wikipedia.org/wiki/Mandatory_Palestine

[3]

WIKIKIDS.NL
TOT 1947

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[4]

WIKIPEDIA
1936-39
ARAB REVOLT IN PALESTINE

http://en.wikipedia.org/wiki/1936%E2%80%9339_Arab_revolt_in_Palestine

[5]

WIKIKIDS.NL
TOT 1947

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[6]

WIKIPEDIA
THEODOR HERZL

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl

[7]

DER JUDENSTAAT
[VERTAALD : THE JEWISH STATE]
THEODOR HERZL

http://www.gutenberg.org/files/25282/25282-h/25282-h.htm

[8]

’’1904-1914. 40.000 zionistische immigranten arriveren in Palestina. Joden vormen dan 6% van de bevolking

STOP DE BEZETTING
BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN PALESTINA

http://www.stopdebezetting.com/geschiedenis/korte-geschiedenis-van-palestina-2-2-2-2-2-2-2-2.html

’’
1901
Het Joods Nationaal Fonds wordt opgericht door het 5e zionistische congres. Het doel van dit fonds is om land in Palestina te verwerven voor de World Zioinst Association, uitsluitend te gebruiken door joden.

1904
Spanningen tussen zionisten en Palestijnse boeren in Tiberias.

1904 - 1914
De tweede golf (rond de 40.000) van joodse immigranten uit voornamelijk Rusland en Polen naar Palestina brengt het totaal op 85.000 joden, 6% van de populatie in Palestina.’’

UNITED CIVILIANS FOR PEACE
TIJDSLIJN ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT

http://www.unitedcivilians.nl/feiten-en-cijfers/tijdslijn

[9]

WIKIPEDIA
BALFOUR VERKLARING
INHOUD VAN DE BRIEF

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring#Inhoud_van_de_brief

BRON :

WIKIPEDIA
BALFOUR VERKLARING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring

WIKIPEDIA
BALFOUR DECLARATION

http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration

[10]

WIKIKIDS.NL

’’Omdat de Joden nog steeds geen officiële eigen staat hadden en de Engelsen niet wisten wat ze met het nieuw veroverde land aanmoesten, werd Palestina (dus Israël en Jordanië) door de Volkenbond aan de Joden gegeven in de Balfour-verklaring die vanaf toen ook openlijk een thuisland gingen opbouwen.’’

WIKIKIDS
ISRAEL/TOT 1947
http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

BRON

WIKIKIDS.NL
ISRAEL
http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl

[11]

WIKIPEDIA
BALFOUR VERKLARING
INHOUD VAN DE BRIEF

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring#Inhoud_van_de_brief

BRON :

WIKIPEDIA
BALFOUR VERKLARING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring

WIKIPEDIA
BALFOUR DECLARATION

http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration

[12]

’’De Arabieren in omringende landen vonden dit overigens prima, die hebben hun eigen landen uit de resten van het Ottomaanse Rijk gecreëerd. Een paar jaar later heeft Groot-Brittannië Oost-Palestina (het huidige Jordanië) toch cadeau gedaan aan de Arabieren. Echter, doordat de Engelse regering oogluikend toestond dat ook veel illegale Arabieren in West-Palestina immigreerden, werd het steeds krapper en moeilijker om te immigreren.’’

WIKIKIDS.NL
ISRAEL TOT 1947

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[13]

WIKIPEDIA
KEIZERRIJK OOSTENRIJK

http://nl.wikipedia.org/wiki/Keizerrijk_Oostenrijk

WIKIPEDIA
FRANS JOZEF I VAN OOSTENRIJK
REGERING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Jozef_I_van_Oostenrijk#Regering

[14]

’’Het land had in 1910 ruim 51 miljoen inwoners en had als hoofdsteden Wenen en Boedapest. Als een van de verliezers van de Eerste Wereldoorlog werd Oostenrijk-Hongarije in 1918 door de overwinnaars, de geallieerden, in kleinere gebieden opgedeeld.
Uit Oostenrijk-Hongarije ontstonden 3 landen ; de (sterk verkleinde) staten Oostenrijk en Hongarije (die dus nu van elkaar gescheiden werden) en Tsjechoslowakije.’’

WIKIKIDS.NL
OOSTENRIJK HONGARIJE

http://www.wikikids.nl/Oostenrijk-Hongarije

’’ Voor het jaar 1861 was Italië in kleine koninkrijkjes verdeeld. In het noorden was meestal de Oostenrijkse keizer de baas. Het zuiden leek meer op een groep. De koninkrijken Napels en Sicilië waren al gesticht door het noorden, dat betekent al gemaakt. In het jaar 1861 werd Italië een groot land onder leiding van koning Victor Emanuel II van Italië.’’

WIKIKIDS.NL
ITALIE
GESCHIEDENIS

http://wikikids.nl/Itali%C3%AB#Geschiedenis

[15]

’’Een paar jaar later heeft Groot-Brittannië Oost-Palestina (het huidige Jordanië) toch cadeau gedaan aan de Arabieren.’’

WIKIKIDS.NL
ISRAEL TOT 1947

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[16]

’’Ook in 1947 is Israël internationaal gelegitimeerd, ditmaal door de VN. Twee keer dus, wat zeer uitzonderlijk is. Zij stemden voor de twee-statenverdeling, een Joodse en een Arabische staat. Dit werd echter onmiddellijk afgewezen door de Arabieren, die een Joodse staat niet konden tolereren, omdat het anti-semitisme sterk in opkomst was. Op de dagen die volgden op afwachting van een herziene versie van het VN-plan vielen Arabieren Israël binnen en veel Joden stierven door aanslagen.’’

WIKIKIDS.NL
ISRAEL TOT 1947

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

[17]

’’ Oorzaak van het uitblijven van een regeling daarvan was de erkenning door de Volkenbond van de bijzondere band van het Joodse volk met de beoogde Palestijnse staat en de opdracht aan GrootBrittannië als mandataris tot vestiging van een Joods nationaal tehuis aldaar.’’

LIDMAATSCHAP PALESTINA
VN IN ALLE STATEN
PROFESSOR PAUL DE WAART
VN FORUM
2011
Bladzijde 14

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

[18]

WIKIPEDIA
BALFOUR VERKLARING
INHOUD VAN DE BRIEF

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring#Inhoud_van_de_brief

[19]

LIDMAATSCHAP PALESTINA
VN IN ALLE STATEN
PROFESSOR PAUL DE WAART
VN FORUM
2011

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

[20]

’’De AV beschouwde haar plan voor de verdeling van Palestina als een aanbeveling aan de mandataris en alle andere leden van de VN.’’

LIDMAATSCHAP PALESTINA
VN IN ALLE STATEN
PROFESSOR PAUL DE WAART
VN FORUM
2011
Bladzijde 14

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

’’In mei 1948 riep de zionistische leider David Ben Goerion eenzijdig de Staat Israel uit [VN resolutie 181 voorzag in een Federatie waarin een Joods en Arabisch deel zou bestaan]’’

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php ?p=artikel&aid=2024

[21]

LIDMAATSCHAP PALESTINA
VN IN ALLE STATEN
PROFESSOR PAUL DE WAART
VN FORUM
2011

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

[22]

’’De rechtsbron van Israël als staat was niet de Verdeelresolutie, maar de Afkondiging van Onafhankelijkheid van 4 mei 1948. Dit uitroepen van de staat Israël was een eenzijdige handeling, die niet het karakter van Palestina als staat aantastte, maar alleen het grondgebied daarvan beperkte’’

LIDMAATSCHAP PALESTINA
VN IN ALLE STATEN
PROFESSOR PAUL DE WAART
VN FORUM
2011
Bladzijde 15

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

[23]

’’De toelating van Israël tot het VN-lidmaatschap tastte de internationale status van
Palestina als voormalig A-mandaat en de daar-
aan verbonden aanspraak van Palestina op erkenning als staat door de VN niet aan.

LIDMAATSCHAP PALESTINA
VN IN ALLE STATEN
PROFESSOR PAUL DE WAART
VN FORUM
2011
Bladzijde 14 en 15

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

’’Men onderscheidde : A-mandaten, gebieden die in principe voor onafhankelijkheid in aanmerking kwamen, maar waarvan men vond dat zij tijdelijk bestuur nodig hadden........’’

WIKIPEDIA
MANDAATGEBIED

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandaatgebied

[24]

A-Mandaten :
Syrië (Frans mandaat tot 1945, tegenwoordig Syrië en Libanon)’’

WIKIPEDIA
MANDAATGEBIED

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandaatgebied

[25]

GLOBAL RESEARCH
NAKBA HISTORY AND THE ORIGINS OF THE JEWISH STATE :
THE ROLE OF THE BALFOUR DECLARATION
9 JUNE 2013

http://www.globalresearch.ca/nakba-history-and-the-origins-of-the-jewish-state-the-role-of-the-balfour-declaration/5338365

[26]

’’Op 14 mei 1948 riep Ben-Gurion de onafhankelijkheid uit, omdat de Britten na de Eerste Wereldoorlog hadden afgesproken het land maar voor een een bepaalde tijd te besturen, en dat was die dag er na afgelopen.’’

WIKIKIDS.NL
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[27]

’De AV beschouwde haar plan voor de verdeling van Palestina als een aanbeveling aan de mandataris en alle andere leden van de VN.’’

LIDMAATSCHAP PALESTINA
VN IN ALLE STATEN
PROFESSOR PAUL DE WAART
VN FORUM
2011
Bladzijde 14

http://www.rightsforum.org/media/doc/vn%20forum%202011-3_4%20-%20artikel%20paul%20de%20waart%20-%20lidmaatschap%20palestina%20-%20vn%20in%20alle%20staten.pdf

’’In mei 1948 riep de zionistische leider David Ben Goerion eenzijdig de Staat Israel uit [VN resolutie 181 voorzag in een Federatie waarin een Joods en Arabisch deel zou bestaan]’’

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php ?p=artikel&aid=2024

[28]

DEIR YASSIN
HISTORY OF THE MASSACRE

http://www.deiryassin.org/mas.html

OOGGETUIGEVERSLAG RODE KRUIS
AFGEVAARDIGDE JACQUES DE REYNIER
OVER MASSASLACHTING DEIR YASSIN

http://www.hist.net/kieser/ma30/Reynier-DerYassin.html

WIKIPEDIA
DEIR YASSIN MASSACRE

http://en.wikipedia.org/wiki/Deir_Yassin_massacre

[29]

’’
UNITED
NATIONS
A

General Assembly

A/RES/186 (S-2)
14 May 1948
186 (S-2). Appointment and terms of reference of a
United Nations Mediator in Palestine

The General Assembly,

Taking account of the present situation in regard to Palestine,
I

Strongly affirms its support of the efforts of the Security Council to secure a truce in Palestine and calls upon all Governments, organizations and persons to co-operate in making effective such a truce ;
II

1. Empowers a United Nations Mediator in Palestine, to be chosen by a committee of the General Assembly composed of representatives of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom and the United States of America, to exercise the following functions :

(a) To use his good offices with the local and community authorities in Palestine to :

(i) Arrange for the operation of common services necessary to the safety and well-being of the population of Palestine ;

(ii) Assure the protection of the Holy Places, religious buildings and sites in Palestine ;

(iii) Promote a peaceful adjustment of the future situation of Palestine ;

(b) To co-operate with the Truce Commission for Palestine appointed by the Security Council in its resolution of 23 April 1948 ;1/

(c) To invite, as seems to him advisable, with a view to the promotion of the welfare of the inhabitants of Palestine, the assistance and co-operation of appropriate specialized agencies of the United Nations, such as the World health Organization, of the International Red Cross, and of other governmental or non-governmental organizations of a humanitarian and non-political character ;

2. Instructs the United Nations mediator to render progress reports monthly, or more frequently as he deems necessary, to the Security Council and to the Secretary-General for transmission to the Members of the United Nations ;

3. Directs the United Nations Mediator to conform in his activities with the provisions of this resolution, and with such instructions as the General Assembly or the Security Council may issue ;

4. Authorizes the Secretary-General to pay the United Nations Mediator an emolument equal to that paid to the President of the International Court of Justice, and to provide the Mediator with the necessary staff to assist in carrying out the functions assigned to the Mediator by the General Assembly ;
III

Relieves the Palestine Commission from the further exercise of responsibilities under resolution 181 (II) of 29 November 1947.2/


1/ See document S/727.

2/ See Official Records of the second session of the General Assembly, Resolutions, No. 181 (II), page 131.


[In pursuance of the General Assembly resolution of May 14, 1948 (186(S-2)), a committee of the Assembly composed of representatives of China, France, the U.S.S.R., the United Kingdom and the United States met on May 20, 1948, and appointed Count Folke Bernadotte, President of the Swedish Red Cross, as United Nations Mediator on Palestine.]’’

UN GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 186

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A

[30]

’’Bernadotte was assassinated on Friday 17 September 1948 by members of the armed Jewish Zionist group Lehi (commonly known as the Stern Gang or Stern Group).’’

WIKIPEDIA
FOLKE BERNADOTTE
ASSASSINATION

http://en.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte#Assassination

BRON
WIKIPEDIA
FOLKE BERNADOTTE

http://en.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte

’’ "Fighters for the Freedom of Israel – Lehi"), commonly referred to in English as the Stern Gang,[9][10][11][12] was a militant Zionist group founded byAvraham ("Yair") Stern in the British Mandate of Palestine.’’

WIKIPEDIA
LEHI (GROUP)

http://en.wikipedia.org/wiki/Lehi_%28group%29

[31]

WIKIPEDIA
YITZHAK SHAMIR

http://en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Shamir

[32]

WIKIKIDS.NL
ISRAEL
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[33]

’’Voor de Arabische staten was het uitroepen van de staat Israël het sein voor een gezamenlijk aanval. Ze waren echter slecht voorbereid op de strijd, hun legers waren gebrekkig getraind, slecht bewapend en het moreel was laag......
.....................
.....................

Dit alles was niet van toepassing op de Israëli’s. Israël beschikte over een klein maar goed getraind leger.’’

NPO
ZESTIG JAAR ISRAEL
DE TRANSFORMATIE VAN PALESTINA TOT ISRAEL

http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2000/mei/Zestig-jaar-Isra-l-De-transformatie-van-Palestina-tot-Isra-l.html

WIKIPEDIA
1948 ARAB ISRAELI WAR

http://en.wikipedia.org/wiki/1948_Arab%E2%80%93Israeli_War

[34]

WIKIKIDS.NL
ISRAEL
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[35]

WIKIPEDIA
CAMP DAVIDAKKOORDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Camp_Davidakkoorden

WIKIPEDIA
CAMP DAVID ACCORDS

http://en.wikipedia.org/wiki/Camp_David_Accords

WIKIPEDIA
ISRAEL-JORDAN PEACE TREATY

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93Jordan_peace_treaty

[36]

WIKIKIDS.NL
ISRAEL
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[37]

DEIR YASSIN
HISTORY OF THE MASSACRE

http://www.deiryassin.org/mas.html

OOGGETUIGEVERSLAG RODE KRUIS
AFGEVAARDIGDE JACQUES DE REYNIER
OVER MASSASLACHTING DEIR YASSIN

http://www.hist.net/kieser/ma30/Reynier-DerYassin.html

WIKIPEDIA
DEIR YASSIN MASSACRE

http://en.wikipedia.org/wiki/Deir_Yassin_massacre

[38]

ETNISCHE ZUIVERINGEN PALESTINA

THE RIGHTS FORUM
VLUCHTELINGEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/vluchtelingen

PALESTINE REMEMBERED

http://www.palestineremembered.com/index.html

VREDE.BE
60 JAAR ISRAEL, 60 JAAR NAQBA, WEINIG
PALESTIJNSE FEESTVREUGDE
LUDO DE BRABANDER
16 MEI 2008

http://www.vrede.be/nieuws/per-regio/midden-oosten/220-60-jaar-isra%C3%ABl,-60-jaar-naqba-weinig-palestijnse-feestvreugde

DISASTER OVER PALESTINE/THE REFUGEE PROBLEM AND
THE IDEOLOGY OF TRANSFER
ASTRID ESSED

http://la.indymedia.org/news/2007/06/201927.php

UITPERS.BE
RAMSPOED OVER PALESTINA
ASTRID ESSED
JUNI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702

[39]

WIKIPEDIA
NEW HISTORIANS

http://en.wikipedia.org/wiki/New_Historians

[40]

WIKIPEDIA
ILAN PAPPE

http://en.wikipedia.org/wiki/Ilan_Papp%C3%A9

THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE
ILAN PAPPE
[ARTIKEL EN DEEL UIT HET GELIJKNAMIGE
BOEK VAN ILAN PAPPE]

http://tested.net/b/Pappe,%20The%20Ethnic%20Cleansing%20of%20Palestine.pdf

THE WHITE REVIEW
INTERVIEW WITH ILAN PAPPE
JULI 2014

http://www.thewhitereview.org/poetry/interview/interview-with-ilan-pappe/

THE RIGHTS FORUM
HISTORIE
MET DE ISRAELISCHE HISTORICUS ILAN PAPPE
OVER HET ONTSTAAN VAN ISRAEL

http://www.rightsforum.org/achtergronden/historie

[41]

THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE
ILAN PAPPE
[ARTIKEL EN DEEL UIT HET GELIJKNAMIGE
BOEK VAN ILAN PAPPE]

http://tested.net/b/Pappe,%20The%20Ethnic%20Cleansing%20of%20Palestine.pdf

WIKIPEDIA
PLAN DALET

http://en.wikipedia.org/wiki/Plan_Dalet

’’Op 10 maart wordt het Plan Dalet ondertekend wat de verdrijving van de Palestijnen uit Palestina tot doel heeft.’’

UNITED CIVILIANS FOR PEACE
TIJDSLIJN ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT

http://www.unitedcivilians.nl/feiten-en-cijfers/tijdslijn

[42]

THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE
ILAN PAPPE
[ARTIKEL EN DEEL UIT HET GELIJKNAMIGE
BOEK VAN ILAN PAPPE]

http://tested.net/b/Pappe,%20The%20Ethnic%20Cleansing%20of%20Palestine.pdf

[43]

’’The plan, which covered both the rural and urban areas of Palestine, was the inevitable result both of Zionism’s ideological drive for an exclusively Jewish presence in Palestine and a response to developments on the ground following the British decision in February 1947 to end its Mandate over the country and turn the problem over to the United Nations.’’

Bladzijde 7
THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE
ILAN PAPPE
[ARTIKEL EN DEEL UIT HET GELIJKNAMIGE
BOEK VAN ILAN PAPPE]

http://tested.net/b/Pappe,%20The%20Ethnic%20Cleansing%20of%20Palestine.pdf

[44]

’’We must expel Arabs and take their place. Up to now,
all our aspirations have been based on an assumption-
one that has been vindicated throughout our activities
in the country- that there is enough room in the land for
the Arabs and ourselves.
But if we are compelled to use force-not in order to disposses
the Arabs or Transjordan, but in order to guarantee our right to
settle there-our force will enable us to do so’’

LETTER OF DAVID BEN GURION TO HIS SON AMOS
WRITTEN 5 OCTOBER 1937

http://www.docstoc.com/docs/117343519/B-G-Letter-translation

AFKOMSTIG VAN BRON

MONDOWEISS
’’WE MUST EXPEL ARABS AND TAKE THEIR PLACE’
INSTITUTE FOR PALESTINE STUDIES PUBLISHES
1937 BEN-GURION LETTER ADVOCATING THE EXPULSION
OF PALESTINIANS

http://mondoweiss.net/2012/03/we-must-expel-arabs-and-take-their-place-institute-for-palestine-studies-publishes-1937-ben-gurion-letter-advocating-the-expulsion-of-palestinians

DISASTER OVER PALESTINE/THE REFUGEE PROBLEM AND
THE IDEOLOGY OF TRANSFER
ASTRID ESSED

http://la.indymedia.org/news/2007/06/201927.php

UITPERS.BE
RAMSPOED OVER PALESTINA
ASTRID ESSED
JUNI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702

[45]

WIKIPEDIA
KILLINGS AND MASSACRES DURING THE 1948 PALESTINE WAR

http://en.wikipedia.org/wiki/Killings_and_massacres_during_the_1948_Palestine_war

[46]

’’Once the plan was finalized, it took six months to complete the mission. When it was over, more than half of Palestine’s native population, over 750,000 people, had been uprooted, 531 villages had been destroyed, and 11 urban neighborhoods had been emptied of their inhabitants’’

Bladzijde 7
THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE
ILAN PAPPE
[ARTIKEL EN DEEL UIT HET GELIJKNAMIGE
BOEK VAN ILAN PAPPE]

http://tested.net/b/Pappe,%20The%20Ethnic%20Cleansing%20of%20Palestine.pdf

[47]

’’In 1948, Hadassah hospital was located in the enclave of the Mount Scopus, at Jerusalem from where it dominated several Arab quarters. On 14 April, a convoy carrying medical personnel, some injured fighters, munitions and some reinforcement troops,[59][60] that was protected by Haganah soldiers and armoured cars,[61]tried to reach the enclave. Arab fighters had been informed by an Australian officer that the convoy’s mission was to use the enclave to attack Arab quarters and cut off the road to Ramallah. A large Arab force then ambushed the convoy, and, in the fight, several vehicles were shot up, and couldn’t withdraw. The battle raged for seven hours and British intervention was late in coming. 79 people from the convoy were killed, mainly civilians’’

http://en.wikipedia.org/wiki/Killings_and_massacres_during_the_1948_Palestine_war#Hadassah_medical_convoy

BRON :

WIKIPEDIA
KILLINGS AND MASSACRES DURING THE 1948 PALESTINE WAR

http://en.wikipedia.org/wiki/Killings_and_massacres_during_the_1948_Palestine_war

[48]

VREDE.BE
60 JAAR ISRAEL, 60 JAAR NAQBA, WEINIG
PALESTIJNSE FEESTVREUGDE
LUDO DE BRABANDER
16 MEI 2008

http://www.vrede.be/nieuws/per-regio/midden-oosten/220-60-jaar-isra%C3%ABl,-60-jaar-naqba-weinig-palestijnse-feestvreugde

WIKIPEDIA
NAKBA DAY

http://en.wikipedia.org/wiki/Nakba_Day

[49]

General Assembly

A/RES/194 (III)
11 December 1948
194 (III). Palestine — Progress Report of the
United Nations Mediator

The General Assembly,

Having considered further the situation in Palestine,

1. Expresses its deep appreciation of the progress achieved through the good offices of the late United Nations Mediator in promoting a peaceful adjustment of the future situation of Palestine, for which cause he sacrificed his life ; and

Extends its thanks to the Acting Mediator and his staff for their continued efforts and devotion to duty in Palestine ;

2. Establishes a Conciliation Commission consisting of three States members of the United Nations which shall have the following functions :

(a) To assume, in so far as it considers necessary in existing circumstances, the functions given to the United Nations Mediator on Palestine by resolution 186 (S-2) of the General Assembly of 14 May 1948 ;

(b) To carry out the specific functions and directives given to it by the present resolution and such additional functions and directives as may be given to it by the General Assembly or by the Security Council ;

(c) To undertake, upon the request of the Security Council, any of the functions now assigned to the United Nations Mediator on Palestine or to the United Nations Truce Commission by resolutions of the Security Council ; upon such request to the Conciliation Commission by the Security Council with respect to all the remaining functions of the United Nations Mediator on Palestine under Security Council resolutions, the office of the Mediator shall be terminated ;

3. Decides that a Committee of the Assembly, consisting of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom and the United States of America, shall present, before the end of the first part of the present session of the General Assembly, for the approval of the Assembly, a proposal concerning the names of the three States which will constitute the Conciliation Commission ;

4. Requests the Commission to begin its functions at once, with a view to the establishment of contact between the parties themselves and the Commission at the earliest possible date ;

5. Calls upon the Governments and authorities concerned to extend the scope of the negotiations provided for in the Security Council’s resolution of 16 November 1948 1/ and to seek agreement by negotiations conducted either with the Conciliation Commission or directly, with a view to the final settlement of all questions outstanding between them ;

6. Instructs the Conciliation Commission to take steps to assist the Governments and authorities concerned to achieve a final settlement of all questions outstanding between them ;

7. Resolves that the Holy Places - including Nazareth - religious buildings and sites in Palestine should be protected and free access to them assured, in accordance with existing rights and historical practice ; that arrangements to this end should be under effective United Nations supervision ; that the United Nations Conciliation Commission, in presenting to the fourth regular session of the General Assembly its detailed proposals for a permanent international regime for the territory of Jerusalem, should include recommendations concerning the Holy Places in that territory ; that with regard to the Holy Places in the rest of Palestine the Commission should call upon the political authorities of the areas concerned to give appropriate formal guarantees as to the protection of the Holy Places and access to them ; and that these undertakings should be presented to the General Assembly for approval ;

8. Resolves that, in view of its association with three world religions, the Jerusalem area, including the present municipality of Jerusalem plus the surrounding villages and towns, the most eastern of which shall be Abu Dis ; the most southern, Bethlehem ; the most western, Ein Karim (including also the built-up area of Motsa) ; and the most northern, Shu’fat, should be accorded special and separate treatment from the rest of Palestine and should be placed under effective United Nations control ;

Requests the Security Council to take further steps to ensure the demilitarization of Jerusalem at the earliest possible date ;

Instructs the Conciliation Commission to present to the fourth regular session of the General Assembly detailed proposals for a permanent international regime for the Jerusalem area which will provide for the maximum local autonomy for distinctive groups consistent with the special international status of the Jerusalem area ;

The Conciliation Commission is authorized to appoint a United Nations representative, who shall co-operate with the local authorities with respect to the interim administration of the Jerusalem area ;

9. Resolves that, pending agreement on more detailed arrangements among the Governments and authorities concerned, the freest possible access to Jerusalem by road, rail or air should be accorded to all inhabitants of Palestine ;

Instructs the Conciliation Commission to report immediately to the Security Council, for appropriate action by that organ, any attempt by any party to impede such access ;

10. Instructs the Conciliation Commission to seek arrangements among the Governments and authorities concerned which will facilitate the economic development of the area, including arrangements for access to ports and airfields and the use of transportation and communication facilities ;

11. Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible ;

Instructs the Conciliation Commission to facilitate the repatriation, resettlement and economic and social rehabilitation of the refugees and the payment of compensation, and to maintain close relations with the Director of the United Nations Relief for Palestine Refugees and, through him, with the appropriate organs and agencies of the United Nations ;

12. Authorizes the Conciliation Commission to appoint such subsidiary bodies and to employ such technical experts, acting under its authority, as it may find necessary for the effective discharge of its functions and responsibilities under the present resolution ;

The Conciliation Commission will have its official headquarters at Jerusalem. The authorities responsible for maintaining order in Jerusalem will be responsible for taking all measures necessary to ensure the security of the Commission. The Secretary-General will provide a limited number of guards to the protection of the staff and premises of the Commission ;

13. Instructs the Conciliation Commission to render progress reports periodically to the Secretary-General for transmission to the Security Council and to the Members of the United Nations ;

14. Calls upon all Governments and authorities concerned to co-operate with the Conciliation Commission and to take all possible steps to assist in the implementation of the present resolution ;

15. Requests the Secretary-General to provide the necessary staff and facilities and to make appropriate arrangements to provide the necessary funds required in carrying out the terms of the present resolution.
* * *

At the 186th plenary meeting on 11 December 1948, a committee of the Assembly consisting of the five States designated in paragraph 3 of the above resolution proposed that the following three States should constitute the Conciliation Commission :
France, Turkey, United States of America.

The proposal of the Committee having been adopted by the General Assembly at the same meeting, the Conciliation Commission is therefore composed of the above-mentioned three States.


1/ See Official Records of the Security Council, Third Year, No. 126.

UN GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 194 [III]

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A

NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
DE BETEKENIS VAN VN RESOLUTIE 194 [III]

http://www.palestina-komitee.nl/soemoed/27/241

’’Op 4 november roept de VN Veiligheidsraad op tot een onmiddellijke wapenstilstand en het terugtrekken van Israëlische strijdkrachten. De VN Veiligheidsraad neemt resolutie 194 aan die het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen erkent. Ook wordt compensatie verlangd voor schade aan of verlies van bezittingen.’’

UNITED CIVILIANS FOR PEACE
TIJDSLIJN ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT

http://www.unitedcivilians.nl/feiten-en-cijfers/tijdslijn

[50]

’’Daar werden de Arabische vluchtelingen in gestopt omdat geen een Arabisch land ze wilde opnemen’’

WIKIKIDS.NL
ISRAEL
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[51]

PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN IN ARABISCHE LANDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestijnse_vluchtelingen#Burgerrechten_en_discriminatie

BRON

WIKIPEDIA
PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestijnse_vluchtelingen

[52]

WIKIKIDS.NL
ISRAEL
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[53]

WIKIKIDS.NL
ISRAEL
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[54]

THE RIGHTS FORUM
47 JAAR ISRAELISCHE BEZETTING
OPINIE DRIES VAN AGT
5 JUNI 2014

http://www.rightsforum.org/nieuws/47-jaar-israelische-bezetting

[55]

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève ?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.

http://www.politics.be/ duiding/596/#12

Bron :
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS

http://www.politics.be/ duiding/596/

”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES

http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories

´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION

http://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation

[56]

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php ?p=artikel&aid=2024

THE RIGHTS FORUM
LEVEN ONDER DE BEZETTING

http://www.rightsforum.org/achtergronden/leven-onder-de-bezetting

[57]

WIKIKIDS.NL
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[58]

WIKIKIDS.NL
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[59]

UNITED
NATIONS
S

Security Council

S/RES/242 (1967)
22 November 1967
Resolution 242 (1967)
of 22 November 1967

The Security Council,

Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,

Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,

1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles :

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict ;

(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force ;

2. Affirms further the necessity

(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area ;

(b) For achieving a just settlement of the refugee problem ;

(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones ;

3. Requests the Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution ;

4. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible.
Adopted unanimously at the 1382nd meeting

UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 242

http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136

[60]

HET RECHT OP VERZET TEGEN EEN BEZETTENDE MACHT

”Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations ;”

UN GA RESOLUTION 3246

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C

[61]

” 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
IN ARMED CONFLICTS
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm
[62]

’’Israël heeft maandagavond tegen middernacht een luchtaanval uitgevoerd op Gaza-Stad. Ten minste twaalf Palestijnen zijn daarbij om het leven gekomen, voor het merendeel kinderen. Zeker 150 Palestijnen raakten gewond. Onder de slachtoffers is ook Salah Shehada, de geestelijk leider van de gewapende tak van de Palestijnse Hamas-beweging. Hij was het doelwit van de militaire operatie. Shehada kwam om het leven toen een Israëlisch gevechtsvliegtuig een raket afschoot op zijn woning in Gaza. Dat heeft een hoge Hamas-functionaris dinsdagochtend bevestigd.
Kort na de aanval bestond nog onduidelijkheid over het lot van Shehada. Zijn vrouw en drie kinderen zouden ook bij de aanval zijn omgekomen.’’
.......
.........
’’De Israëlische premier Ariel Sharon toonde zich zeer tevreden over de liquidatie van Shehada. Hij sprak van een van de meest geslaagde operaties ooit van het leger.’’

AD
ISRAEL SCHAKELT HAMAS LEIDER UIT
23 JULI 2002

http://www.ad.nl/ad/nl/1401/ad/integration/nmc/frameset/varia/kobala_article.dhtml?artid=rd072391

NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
ACHTERGRONDEN VAN DE ISRAELISCHE LIQUIDATIEPOLITIEK

http://www.palestina-komitee.nl/soemoed/13/63

UITPERS.BE
ISRAEL’S OORLOGSMISDADEN VRAGEN OM SANCTIES
ASTRID ESSED
APRIL 2004

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=745

[63]

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen

[64]

”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”

”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011

http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

[65]

NOS
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
5 JUNI 2014

http://nos.nl/artikel/657122-israel-breidt-nederzettingen-uit.html

METRONIEUWS
ISRAEL BOUWT DUIZEND WONINGEN IN OOST JERUZALEM
27 OCTOBER 2014

http://www.metronieuws.nl/buitenland/2014/10/israel-bouwt-1000-woningen-in-oost-jeruzalem

RT.COM
US, EU WARN ISRAEL OF ’’DETRIMENTAL IMPACTS’’
OF BUILDING 450 NEW SETTLER HOMES
31 JANUARY 2015

http://rt.com/news/228095-eu-us-israel-settlers/

NRC
ISRAEL WIL NIEUWE WONINGEN BOUWEN OP WESTELIJKE
JORDAANOEVER
10 JANUARI 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/10/israel-wil-nieuwe-woningen-bouwen-op-westbank/

[66]

LANDDIEFSTAL

BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements

[67]

EEN ANDER JOODS GELUID
UITBREIDING VAN NEDERZETTINGEN TIJDENS
NIEUWE VREDESONDERHANDELINGEN
23 AUGUSTUS 2013

http://www.eajg.nl/node/624

’’Nederzettingen blokkeren vrede, maar bouw gaat door
De oprichting van een levensvatbare Palestijnse staat, waar ook de Nederlandse regering naar streeft, wordt door de voortdurende uitbreiding van de nederzettingen onmogelijk, met alle gevolgen van dien voor het vooruitzicht op vrede. Bovendien veroorzaakt het nederzettingenbeleid ernstige schendingen van de mensenrechten van de Palestijnen.’’

THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGEN

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingen

[68]

BTSELEM.ORG
SETTLER VIOLENCE
LACK OF ACCOUNTABILITY

http://www.btselem.org/topic/settler_violence

THE RIGHTS FORUM
KOLONISTENGEWELD

http://www.rightsforum.org/achtergronden/kolonistengeweld

[69]

UITPERS.BE
BURGERS ALS ’’LEGITIEM DOELWIT’’
ASTRID ESSED
SEPTEMBER 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1416

UITPERS.BE
HET CDA EN LIBANON/FARIZEISME VERSUS HUMANITEIT
ASTRID ESSED
OCTOBER 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1442

[70]

ARIEL SHARON, VREDESDUIF OF OORLOGSMISDADIGER
LUDO DE BRABANDER
12 JANUARI 2014

http://www.vrede.be/nieuws/per-regio/midden-oosten/1423-ariel-sharon-vredesduif-of-oorlogsmisdadiger

[71]

UITPERS.BE
TERUGBLIK OP ENKELE ASPECTEN VAN DE POLITIEK -MILITAIRE CARRIERE VAN
DE ISRAELISCHE PREMIER SHARON
FEBRUARI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1234

ISRAELISCHE OUD-PREMIER SHARON OVERLEDEN/
COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/israelische-oud-premier-sharon-overledencommentaar-op-nos-berichtgeving/

[72]

UITPERS.BE
TERUGBLIK OP ENKELE ASPECTEN VAN DE POLITIEK -MILITAIRE CARRIERE VAN
DE ISRAELISCHE PREMIER SHARON
FEBRUARI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1234

ISRAELISCHE OUD-PREMIER SHARON OVERLEDEN/
COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/israelische-oud-premier-sharon-overledencommentaar-op-nos-berichtgeving/

[73]

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL : ARIEL SHARON’S TROUBLING LEGACY
11 JANUARY 2014

http://www.hrw.org/news/2014/01/11/israel-ariel-sharon-s-troubling-legacy

[74]

OSLO ACCOORDEN :

ISRAEL-PALESTINE LIBERATION ORGANISATION AGREEMENT : 1993

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/isrplo.asp

’’
Mislukking van het vredesakkoord

Uiteindelijk kwam er van het historische vredesakkoord tussen de Israëliërs en de Palestijnen weinig terecht. Na verloop van tijd bleek dat de Palestijnse verwachtingen na het Oslo-proces niet werden waargemaakt. Israël had nog altijd het bestuur over de Palestijnse gebieden in handen en stichtte er Israëlische nederzettingen’’

ISGESCHIEDENIS.NL
OSLO AKKOORDEN IN 1993

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/buitenland/oslo-akkoorden-in-1993/

WIKIPEDIA
OSLO AKKOORDEN/PRINCIPES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oslo-akkoorden#Principes

BRON

WIKIPEDIA
OSLO ACCOORDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oslo-akkoorden

[75]

AMNESTY.ORG
ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES :
SHIELDED FROM SCRUNITY : IDF VIOLATIONS IN JENIN AND NABLUS

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/143/2002/en/c79afe78-d7bc-11dd-b4cd-01eb52042454/mde151432002en.html

UITPERS.BE
TERUGBLIK OP ENKELE ASPECTEN VAN DE POLITIEK -MILITAIRE CARRIERE VAN
DE ISRAELISCHE PREMIER SHARON
FEBRUARI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1234

’’”In 2002 lanceert hij, onder het voorwendsel een einde te willen maken aan de Palestijnse aanslagen in Israël, “Operatie Beschermingsschild”, vernietigt de hele Palestijnse infrastructuur en bezet opnieuw de steden op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza. Daarbij vallen honderden Palestijnse doden, vooral burgerslachtoffers, bijvoorbeeld tijdens het bloedbad dat de Israëlische bezettingsmacht in april 2002 aanricht in het vluchtelingenkamp van Jenin.”
PVDA.BE
ARIEL SHARON, EEN LEVEN IN HET TEKEN VAN GEWELDDADIG KOLONIALISME
11 JANUARI 2014

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/ariel-sharon-een-leven-in-het-teken-van-gewelddadig-kolonialisme.html

[76]

BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER

”Thousands of Palestinians have difficulty going to their fields and marketing their produce in other areas of the West Bank. The areas west of the Barrier are one of the most fertile areas in the West Bank, and the agriculture there generates, according to the World Bank, 8 percent of Palestinian agricultural production. The harm to the farming sector prevents Palestinian farmers from gaining additional income and prevents an increase in the number of Palestinians working in agriculture, which is a major sector of the Palestinian economy”
……..
………
”However, requests of many Palestinians for permits to enter their land are rejected, either on grounds of security, or on the contention that the applicant has not provided sufficient proof of ownership of the land or family relation to the landowner. Moreover, a permit from the Civil Administration does not guarantee that the holder will be allowed to pass through the gate : when the army declares “total closures” on the Occupied Territories, the permits do not apply.”

http://www.btselem.org/separation_barrier/map

[77]

UITSPRAAK INTERNATIONAAL GERECHTSHOF
9 JULI 2004
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL IN THE
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

[78]

BTSELEM.ORG
THE SIEGE ON GAZA

http://www.btselem.org/gaza_strip/siege

THE RIGHTS FORUM
DE GAZA STROOK

http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

[79]

BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES
10 DECEMBER 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm

[80]

THE RIGHTS FORUM
DE GAZA STROOK

http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza

[81]

WIKIKIDS.NL
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948

[82]

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT ISRAELISCHE BEZETTING
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2012bezoek-netanyahu-aan-nederlandnederland-legitimeert-israelische-bezetting/

NOS
OFFENSIEF ISRAEL TEGEN TOP HAMAS
14 NOVEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/440544- offensief-israel-tegen-top- hamas.html

[83]

BTSELEM.ORG
GAZA STRIP
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC 08, 19 JANUARY ’09

http://www.btselem.org/gaza_strip/castlead_operation

UITPERS.BE
VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2009

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/GAZA
OPERATION ”CAST LEAD”
22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdf

[84]

HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL : WHITE PHOSPHORUS USE EVIDENCE OF WARCRIMES
25 MARCH 2009
http://www.hrw.org/fr/node/81821
HUMAN RIGHTS WATCH
RAPPORT
RAIN OF FIRE
ISRAEL’S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUS
IN GAZA
http://www.hrw.org/reports/2009/03/25/rain-fire-0

[85]

DE WERELD MORGEN.BE
DE OORLOG IN GAZA : MYTHES EN REALITEIT
21 NOVEMBER 2012

http://www.dewereldmorgen.be/ blogs/yuri-de-belder/2012/11/ 21/de-oorlog-in-gaza-mythes- en-realiteit
BTSELEM
KILLING UNDER THE COVER OF CLOUDS
4 DECEMBER 2012

http://www.btselem.org/gaza_ strip/20121204_yael_stein_oped

[86]

HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA : PALESTINIAN ROCKETS UNLAWFULLY TARGETED ISRAELI CIVILIANS
24 DECEMBER 2012

http://www.hrw.org/news/2012/ 12/24/gaza-palestinian- rockets-unlawfully-targeted- israeli-civilians

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php ?p=artikel&aid=2024

[87]

RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS

http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza

AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-

HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA : AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014

http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive

[88]

ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/ A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT

http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[89]

LANDDIEFSTAL

BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements

[90]

NOS
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
5 JUNI 2014

http://nos.nl/artikel/657122-israel-breidt-nederzettingen-uit.html

METRONIEUWS
ISRAEL BOUWT DUIZEND WONINGEN IN OOST JERUZALEM
27 OCTOBER 2014

http://www.metronieuws.nl/buitenland/2014/10/israel-bouwt-1000-woningen-in-oost-jeruzalem

[91]

BTSELEM.ORG
SETTLER VIOLENCE
LACK OF ACCOUNTABILITY

http://www.btselem.org/topic/settler_violence

THE RIGHTS FORUM
KOLONISTENGEWELD

http://www.rightsforum.org/achtergronden/kolonistengeweld

[92]

AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

[93]

BTSELEM.ORG
ADMINISTRATIVE DETENTION

http://www.btselem.org/administrative_detention

Zie voor meer informatie

http://www.btselem.org/topic/administrative_detention

BTSELEM.ORG
TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION

http://www.btselem.org/topic/torture

DETAINEES & PRISONERS
MINORS IN DETENTION

http://www.btselem.org/detainees_and_prisoners/minors_in_custody

’’In the West Bank, Israeli forces carried out unlawful killings of Palestinian protesters, including children, and maintained an array of oppressive restrictions on Palestinians’ freedom of movement while continuing to promote illegal settlements and allow Israeli settlers to attack Palestinians and destroy their property with near total impunity. Israeli forces detained thousands of Palestinians, some of whom reported being tortured, and held around 500 administrative detainees without trial.’’

AMNESTY INTERNATIONAL
REPORT 2014/15

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/

AMNESTY INTERNATIONAL
DEATH OF PALESTINIAN MINISTER HIGHLIGHTS
EXCESSIVE FORCE BY ISRAELI ARMY
10 DECEMBER 2014

https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/12/death-palestinian-minister-highlights-excessive-force-israeli-army/

[94]

BTSELEM.ORG

DETAINEES & PRISONERS
MINORS IN DETENTION

http://www.btselem.org/detainees_and_prisoners/minors_in_custody

BTSELEM.ORG
PUBLICATIONS
NO MINOR MATTER
VIOLATIONS OF THE RIGHTS OF PALESTINIAN MINORS
ARRESTED BY ISRAEL ON SUSPICION OF
STONE THROWING

http://www.btselem.org/publications/summaries/2011-no-minor-matter

REPORT OF BTSELEM.ORG

BTSELEM.ORG
NO MINOR MATTER
VIOLATIONS OF THE RIGHTS OF PALESTINIAN MINORS
ARRESTED BY ISRAEL ON SUSPICION OF
STONE THROWING
JULY 2011

http://www.btselem.org/download/201107_no_minor_matter_eng.pdf

[95]

WIKIKIDS.NL
TOT 1947

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#tot_1947

WIKIKIDS.NL
ISRAEL
ONAFHANKELIJKHEID EN NA 1948

http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl#Onafhankelijkheid_en_na_1948


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.