RSS articles
Français  |  Nederlands

KLM medeplichtigheid aan uitzetting vluchteling naar onveilig Somalie

posté le 26/04/13 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING NAAR
ONVEILIG SOMALIE/MEDEPLICHTIGHEID KLM

Geachte Redactie en lezers van Indymedia Brussel,

Inleiding :

Opnieuw dreigt de KLM mee te werken aan de uitzetting
van een vluchteling naar onveilig gebied.
Deze keer betreft het een Somalische vluchteling, Bile Hassan,
die op zaterdag 27 april om 11.15 op het KLM vliegtuig
gezet wordt, met als eindbestemming Somalie.
Zoals ook bij de KLM als bekend mag worden verondersteld, is
Somalie als oorlogsgebied uiterst gevaarlijk en dienen er
dus geen vluchtelingen naartoe uitgezet te worden.

Hoofdverantwoordelijke is uiteraard de Nederlandse Overheid.
Maar ook de KLM is als vervoerder [die er bovendien dik aan verdient]
verantwoordelijk, op de hoogte zijnde van de persoonlijke risico’s. die
de vluchteling loopt.

Bij iedere kritiek wijzen ze er echter op, dat zij ’’slechts de vervoerder’’ zijn

Maar een vervoerder heeft de keuze, nee te zeggen tegen deportatie naar
een onveilig gebied.

Daarop spreek ik de KLM aan in onderstaande brief

Wie ook de KLM wil aanspreken, ziehier de volgende mailadressen

Mediarelations@klm.com

Customer-care@klm.com

Zie ook KLM Facebook

https://www.facebook.com/KLM?ref=ts&fref=ts

Het vluchtnummer van de vlucht op zaterdag 27 april is

KL 0565

Iedereen, die de moeite wil nemen, de KLM aan te schrijven,
hartelijk bedankt

Zie ook

http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-somalische-vluchteling-naar-onveilig-somalie/

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

BRIEF AAN DE KLM

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING
AAN DE UITZETTING VAN DE SOMALIER
BILE HUSSUN HASSAN OP ZATERDAG 27 APRIL

REDEN
OORLOGSSITUATIE IN SOMALIE

KL 0565

Geachte Directie
Geacht Management

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende :

Mij bereikte uit betrouwbare bron het bericht, dat uw
vliegtuigmaatschappij KLM medewerking verleent aan de uitzetting
van de Somalische vluchteling Bile Hussun Hassan.
Op as zaterdag 27 april om 11.15 zult u namelijk als luchtvervoerder
optreden van de heer Hassan.

Vluchtnummer KL 0565

Daarmee werkt u mee aan zijn uitzetting naar oorlogsgebied Somalie
waarbij zijn leven direct in gevaar wordt gebracht
Iets, waarvoor u vanwege uw rol als luchtvervoerder een grote
medeverantwoordelijkheid draagt.

TE UWER INFORMATIE
SOMALIE/OORLOGSGEBIED

In het verkort Ambtsbericht van februari 2012 [1] wordt er door het Ministerie
van Buitenlandse Zaken op gewezen, dat de veiligheidssituatie in zowel
Mogadishu [de hoofdstad] als in andere delen van Somalie, zoals in Zuid en
Centraal Somaie, buitengewoon zorgwekkend is [2] vanwege militaire
confrontaties tussen regeringstroepen en de Afrikaanse Vredesmacht
enerzijds en de strijdgroep El Shabaab anderszijds.

Dat deze onveilige situatie ook in 2013 nog geldig is blijkt uit een persverklaring
van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch van 21 februari
2013, waarbij een dringend beroep wordt gedaan op de Nederlandse regering,
geen vluchtelingen uit te zetten naar Somalie [3]

Ook blijkt de onveiligheid in Mogadishu uit een recentelijk nieuwsbericht,
waarbij bij een aanval van rebellengroep El Shabaab op het Hooggerechtshof,
35 mensen om het leven zijn gekomen [4]

Volgens het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden
alle reizen naar Somalie ontraden [5]
Het mag duidelijk zijn, dat als Somalie gevaarlijk gebied is voor Nederlandse
reizigers, dat ook geldt voor uitgezette Somalische vluchtelingen.

En dan nog het duidelijkste voorbeeld :
Nederland stuurt militairen om Somalische Veiligheidstroepen
te gaan trainen.
Vanwege de onrustige situatie echter vindt die training niet in
Somalie plaats ! [6]

Wanneer zwaarbewapende Nederlandse militairen vanwege de
onrust zich niet naar Somalie kunnen begeven, hoe zit dat dan met
de overlevingskans van een ongewapende uitgezette vluchteling ?

Niet moeilijk te raden, lijkt mij

UW VERANTWOORDELIJKHEID

Tot nu toe hebt u zich bij eerdere brieven, die ik u schreef ten behoeve
van vluchtelingen, die werden uitgezet naar onveilige gebieden als
Afghanistan en Soedan [7] verscholen achter het asiel en terugkeerbeleid
van de Nederlandse Overheid.
U zou ’’slechts’’ de vervoerder zijn

Dit is echter, met alle respect, een laffe en ontwijkende houding,
die geen steek houdt.

Als luchtvaartmaatschappij, die meewerkt aan de uitzetting van
deze Somalische vluchteling hebt u hierin een eigen keuze, of
u eraan wilt meewerken of niet.

Werkt u mee, dan draagt u verantwoordelijkheid, met alle voor
de vluchteling humanitaire gevolgen van dien.

TOT SLOT

Duidelijk is geworden, dat de situatie in Somalie in alle
opzichten onveilig is.
Om die redenen handelt de Nederlandse Overheid in strijd met
de Internationale Verdragen, die uitzetting verbieden, wanneer iemand
dreigt vervolgd of gefolterd dreigt te worden [8], maar ook in geval van
oorlogssituaties.

Maar u als Luchtvervoerder bent evenzeer verantwoordelijk.
Met het vervoer van vluchtelingen naar oorlogsgebieden, brengt
u willens en wetens hun leven in gevaar, terwijl u ook
vervoer zou kunnen weugeren.

Een dringende oproep aan u dus, aanstaande zaterdag NIET mee te
werken aan de uitzetting van de Somalische vluchteling, de heer
Hassan.

Mocht u hem toch vervoeren en overkomt hem iets, dan bent u
moreel medeverantwoordelijk en medeplichtig.

Ik vertrouw erop, dat u uw medewerking aanstaande zaterdag dus NIET
verleent.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-somalische-vluchteling-naar-onveilig-somalie/


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.