La Journée Internationale des Migrants – De Internationale Dag van de Migranten

gepost op 15/12/15
lieu : Place du Béguinage 1000 Bruxelles
Trefwoorden  actie  répression / contrôle social  No Border  sans-papiers  solidarité 

[NL lager]

Ce vendredi 18 décembre, à 18h, la plateforme de concertation autour du combat des sans-papiers – qui rassemble coordination des sans-papiers, syndicats et associations – organise un rassemblement solidaire Place du Béguinage, à Bruxelles.

Y seront mises en avant les revendications partagées au sein de cette plateforme :

 • la régularisation des sans-papiers et l’inscription de critères clairs dans la législation
 • un élargissement conséquent des voies d’accès au séjour
 • la fermeture des centres fermés
 • la dépénalisation du séjour illégal
 • la lutte contre l’exploitation des sans-papiers et la mise en concurrence des travailleurs
 • le respect des droits des enfants sans-papiers, au même titre que ceux de tous les enfants

Ces revendications communes seront reprises dans une pétition qui sera lancée à cette occasion, puis voyagera à travers diverses villes belges tout au long de l’année 2016, avec la Caravane des migrants.

Au programme :

Rassemblement aux flambeaux sur la place du Béguinage à 18h, suivi d’une soirée de concerts et de témoignages au se​in de l’église, à partir de 18h30.

Dès 17h00, de petits cortèges partiront de divers coins du centre ville (Bourse, Ligue des Droits de l’Homme et Petit Château) pour rejoindre le lieu de rassemblement.

Soyez des nôtres au Béguinage vendredi soir,
Et n’hésitez pas à faire circuler l’appel !

sanspapiers.be

[NL]

Op vrijdag 18 december, om 18u, organiseert het overlegplatform rond de strijd van de sans-papiers – met daarin de Coordinatie van Mensen Zonder Papieren, vakbonden en verenigingen – een solidaire bijeenkomst op het Begijnhofplein te Brussel.

Daar zullen de eisen naar voor gebracht worden waarover we het binnen dat platform eens zijn :

 • de regularisatie van de sans-papiers en het inschrijven in de wet van duideldijke criteria
 • een belangrijke uitbreiding van de toegangswegen naar een wettelijk verblijf de sluiting van de gesloten centra
 • de depenalisering van het onwettig verblijf
 • de strijd tegen de uitbuiting van de sans-papiers en het tegen elkaar uitspelen van werkers
 • het respect voor de rechten van de kinderen zonder papieren, op gelijke voet met alle andere kinderen

Deze gemeenschappelijke eisen zullen voorgesteld worden in een petitie die op deze gelegenheid zal gelanceerd worden, en zullen meereizen naar verschillende belgische steden doorheen het jaar 2016, met de Migrantenkaravaan.

Op het programma :

Bijeenkomst met fakkels op het Begijnhofplein om 18u, gevolgd door concerten en getuigenissen in de kerk, vanaf 18u30.

Vanaf 17u vertekken kleine optochten vanuit verschillende hoeken van het stadscentrum (Beurs, Ligue des Droits de l’Homme en Klein Kasteeltje) om samen te komen op de plaats van bijeenkomst.

Wees erbij in het Begijnhof vrijdagavond,
En aarzel niet om de info te laten circuleren !

sanspapiers.be


gepost op Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken
Lijst van de documenten die met dit artikel verbonden zijn
12316615_5053580(...).jpg

Commentaren
 • Geen commentaren

Waarschuwing commentaren

Reacties zijn bedoeld om de informatie in het artikel aan te vullen, argumenteren, maak dan een onderzoek of vragen om het onderwerp van de bijdrage. De persoonlijke adviezen dat er niets meer in het artikel niet kan worden beschouwd als een discussieforum niet voldoet aan de pre-cités.Tout commentaar doelstellingen niet voldoen aan deze doelstellingen, of in strijd met het redactionele regels worden definitief verwijderd Site .

Verbinding naar het redactionele beleid van het collectief

le site est archivé