RSS articles
Français  |  Nederlands

Samenwerking TU Delft met beveiligingsbedrijf G4S/Brief aan TU Delft

posté le 17/09/13 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

SAMENWERKING TU DELFT MET FOUT BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S/BRIEF AAN TU DELFT

Zie ook

http://www.astridessed.nl/samenwerking-tu-delft-met-beveiligingsbedrijf-g4sbrief-aan-tu-delft/

Geachte Redactie en lezers van Indymedia Brussel,

Beveiligingsbedrijf G4S, dat actief is in 125 landen in de wereld, is door
zijn activiteiten betrokken bij ernstige tot zeer ernstige mensenrechtenschendingen.
Zo is het in Nederland actief bij de bewaking van vreemdelingendetentiecentra, waar
vluchtelingen zijn gedetineerd ondanks het feit, dat zij geen strafbare feiten
hebben gepleegd en dan ook nogeens in inhumane detentieomstandigheden [1]

In Israel verleent G4S door haar facilitering van de bewaking van de illegale Israelische
nederzettingen in bezet Palestijns gebied, de bouw van de illegale Israelische muur door bezet gebied
en de bewaking van checkpoints, die de bezette Palestijnse bevolking ernstig belemmert in haar
dagelijks bestaan, hand en spandiiensten aan de Israelische bezetingsstaat.
Nog ernstiger is de facilitering van de bewaking van Israelische gevangenissen, waarin
Palestijnse gevangenen systematisch worden gefolterd.

Aangezien de TU ]Technische universiteit] Delft zich bedient van de bewaking van G4S heb
ik het Bestuur aangeschreven met het verzoek, de samenwerking per direct te stoppen.
Tenslotte worden er ook Palestijnse studenten mishandeld in Israelische gevangenissen, die
door G4S worden bewaakt en het minste wat een Universiteit kan doen en ook haar morele plicht is, is solidair
te zijn met die studenten.

Zie hieronder mijn brief aan het Bestuur van de TU Delft

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

[1]

DE NATIONALE OMBUDSMAN
VREEMDELINGENBEWARING :
STRAFREGIME OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTEN

AUGUSTUS 2012

http://www.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/2012-105_-_vreemdelingenbewaring.pdf

[2]

WHO PROFITS
THE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY

THE CASE OF G4S
PRIVATE SECURITY COMPANIES
AND THE ISRAELI OCCUPATION

MAART 2011

http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

BRIEF AAN HET BESTUUR VAN DE TU DELFT

Aan het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft

Uw samenwerking met beveiligingsbedrijf G4S

Geacht Bestuur,

Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende :

Volgens de mij bereikte informatie hebt u een samenwerkingsverband met
beveiligingsbedrijf G4S en loopt uw contract volgend jaar af.
Een dringende oproep aan u, de samenwerking met G4S niet te hervatten,
aangezien dit beveiligingsbedrijf door zijn actieve
aanwezigheid in de door Israel bezette Westelijke Jordaanoever niet alleen deze bezetting de facto ondersteunt,
maar zich bovendien schuldig maakt aan uit deze bezetting voortkomende mensenrechtenschendingen.

Hoewel deze feiten u reeds eerder onder de aandacht gebracht zijn [1] en ook nog recentelijk [2] , wat helaas niet heeft
geresulteerd in onmiddellijke stopzetting van de samenwerking, breng ik u nogmaals de kwalijke
aspecten van de G4S activiteiten op de bezette Westelijke Jordaanoever onder de aandacht :.

BEZETTING

G4S is als beveiligingsbedrijf actief [ik ga aanstonds in op de de exacte aard van de activiteiten] in
door Israel bezet Palestijns gebied.
Zoals u ongetwijfeld zult weten is er sprake van de nu al 46 jaar durende Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever,
Oost Jeruzalem en Gaza [3], ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 dd 1967, die Israel opriep,
om zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden terug te trekken, waaronder de
Palestijnse.
Iedere bezetting, overal ter wereld, leidt tot onderdrukking.
Daarvan bent u uiteraard op de hoogte.
Dit zou al voldoende reden voor u moeten zijn, niet in zee te gaan met G4S, die opereert in Palestijns bezet gebied.
Maar er is meer.

NEDERZETTINGEN, IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT

Beveiligingsbedrijf G4S beveiligt en bewaakt onder andere de in bezet Palestijns gebied
gebouwde Israelische nederzettingen, die, zoals u waarschijnlijk wel zal weten, in strijd
zijn met het Internationaal Recht volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907 [4]
Daarnaast is de illegaliteit van de nederzettingen nog eens nevestigd in de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [5]
Bovendien hebben die nederzettingen geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen zonder enige financiele
compensatie, waarvan dan honderdduizend Palestijnen in de loop der jaren slachtoffer geworden zijn.
Hiermee verleent G4S dus direct hand en spandiensten aan een van de kwalijkste gevolgen
van de Israelische bezetting, de nederzettingenpolitiek.

BEWAKING VAN DE ISRAELISCHE MUUR
OOK AL ILLEGAAL

G4S levert ook bewakingsapparatuur voor de Israelische Muur [6],
die zoals u zult weten door het Internationaal gerechtshof in Den Haag in een advisory opinion
op 4 juli 2004
illegaal is verklaard omdat het door bezet Palestijns gebied loopt [7]
Die Muur heeft ook geleid tot een grote humanitaire catstrophe voor vele Palestijnen.
Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ’’geannexeerde deel’’ [het deel
van bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogsten
moeilijk en ook het verkopen van producten.
Dit gaat om duizenden mensen.[8]
Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.
In sommige gevallen is zelfs een hele stad omsloten door de Muur, zoals bij
de stad Qalqilya het geval is. [9]

BEWAKING VAN ISRAELISCHE GEVANGENISSEN
OVER FOLTERING/ADMINISTRATIEVE DETENTIE EN DE G4S BETROKKENHEID

Een van de stuitendste aspecten van de G4S betrokkenheid bij de Israelische bezetting is
de facilitering van bewakingsapparatuur voor Israelische gevangenissen, zowel in de bezette Palestijnse gebieden
als in Israel zelf, waar een groot aantal Palestijnse gevangenen zijn gedetineerd.

Dat G4S hierbij vuile handen maakt is evident, aangezien de rechten van Palestijnse gevangenen
op alle mogelijke manieren worden geschonden.

In de eerste plaats is er een ongelijk rechtssysteem voor Palestijnen [vallend onder
de militaire wetgeving] en Israeli’s [vallend onder het gewone Israelische recht], waarbij Palestijnse
gevangenen basisrechten worden ontzegd, die Israeli’s [en ook de kolonisten in de
bezette Palestijnse gebieden], wel bezitten [10]
Schokkend is, dat er in Israelische gevangenissen sprake is van systematische foltering van Palestijnse gevangenen
[11]
Niet vergeten moet worden de administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces, zoals u weet
in strijd met habeas corpus], waaraan momenteel rond de 285 Palestijnse gevangenen zijn onderworpen.

Bedenkt u, dat van deze flagrante mensenrechtenschendingen ook Palestijnse studenten, van wie velen
gedetineerd zijn in Israelische gevangenissen [12], slachtoffer zijn.

Dat alleen al zou voor u als Bestuur de reden moeten zijn, alle samenwerking met
een fout bedrijf als G4S per direct te beeindigen.

Er is nog veel meer te zeggen over G4S, zoals de facilitering van de bewaking van de
Israelische checkpoints [13], die dagelijks duizenden Palestijnen, waaronder studenten,
ernstig in hun bewegingsvrijheid beperken. [14]

TENSLOTTE

Ik meen u genoeg argumenten te hebben aangedragen, waarom u, wanneer u zichzelf
respecteert als Bestuur, per direct de samenwerking met G4S dient te beeindigen.

Dit is ook het standpunt van de u ongetwijfeld bekende mevrouw L. Zegveld, hoogleraar
Internationaal Humanitair Recht [15]

Tenslotte wil ik u er graag op wijzen, dat zowel Jantje Beton als de Voedselbank Utrecht
de samenwerking met G4S hebben stopgezet vanwege de foute activiteiten van G4S in Israel
[ik refereer aan de Israelische gevangenissen in Israel] en de bezette Palestijnse gebieden [16]
Ook zijn de Universiteit van Oslo en de gemeente Kopenhagen
de samenwerking met G4S gestopt [17]

Een dringend appel dus aan u, dit voorbeeld te volgen en per direct alle samenwerking met
G4S te verbreken,

Ik kan mij namelijk niet voorstellen, dat een Universiteit als de uwe, die zichzelf resprecteert en op zijn
website getuigt van hooggestemde idealen, met een besmet bedrijf als G4S wil samenwerken en daarmee
geen enkele solidariteit zou tonen met Palestijnse studenten, die mede door toedoen van G4S zitten
gedetineerd in inhumane omstandigheden.

Ik hoop van harte, dat u trouw blijft aan uw beginselen en G4S de wacht aanzegt.

Zoniet, dan bent u impliciet moreel medeplichtig aan de ernstige mensenrechtenschendingen
die de Israelische bezettingsstaat dagelijks begaat aan Palestijnen in het algemeen en Palestijnse
studenten in het byzonder.

Ik vertrouw erop. dat u de juiste keuze maakt.

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

[1]

DOC.P
MORELE MEDPLICHTIGHEID TU DELFT AAN BEZETTINGSPOLITIEK
ISRAEL AAN DE KAAK GESTELD
18 APRIL 2013

http://www.docp.nl/morele-medeplichtigheid-tu-delft-aan-bezettingspolitiek-israel-aan-de-kaak-gesteld/

[2]

ACTIE TEGEN BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S AAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
2 SEPTEMBER 2013

http://www.docp.nl/actie-tegen-beveiligingsbedrijf-g4s-aan-de-technische-universiteit-delft/

[3]

Ondanks de terugtrekking van het Israelische leger uit Gaza in 2005 is er volgens het Internationaal
Recht nog steeds sprake van een bezetting, aangezien Israel het luchtruim en de grenzen van Gaza controleert

Zie ook

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève ?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.

http://www.politics.be/duiding/596/#12

Bron

VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS

http://www.politics.be/duiding/596/

[4]

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATIOM AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE

http://www.icrc.org/ihl.nsf/c525816bde96b7fd41256739003e636a/77068f12b8857c4dc12563cd0051bdb0?OpenDocument

HAAGS VERDRAG DD 1907

http://net.lib.byu.edu/~rdh7//wwi/hague/hague5.html

[5]

VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 446

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

VN VEILIGHEIDSRAADSREOLUTIE 452

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

[6]

ACTIE TEGEN BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S AAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
2 SEPTEMBER 2013

http://www.docp.nl/actie-tegen-beveiligingsbedrijf-g4s-aan-de-technische-universiteit-delft/

[7]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULI 2004

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

[8]

BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/separation_barrier/map

[9]

PALESTINA-ISRAEL INFO VOOR JONGEREN
BEZETTING
DE MUUR

http://www.palestina-israel.info/demuur.html

[10]

WHO PROFITS
THE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY

THE CASE OF G4S
PRIVATE SECURITY COMPANIES
AND THE ISRAELI OCCUPATION

MAART 2011

http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

[11]

WHO PROFITS
THE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY

THE CASE OF G4S
PRIVATE SECURITY COMPANIES
AND THE ISRAELI OCCUPATION

MAART 2011

http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

BTSELEM.ORG
TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION

TORTURE AND ILL TREATMENT IN INTERRIGATIONS
1 JANUARI 2011

http://www.btselem.org/torture

ADDAMEER
PRISONERS SUPPORT AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATION
TORTURE AND ILL TREATMENT

http://www.addameer.org/etemplate.php?id=294

[12]

SHACKLING THE SCHOLAR : ISRAEL’S ADMINISTRATIVE DETENTION OF
PALESTINIAN STUDENTS
28 MEI 2013

http://mondoweiss.net/2013/05/administrative-detention-palestinian.html

DOC.P
MORELE MEDPLICHTIGHEID TU DELFT AAN BEZETTINGSPOLITIEK
ISRAEL AAN DE KAAK GESTELD
18 APRIL 2013

http://www.docp.nl/morele-medeplichtigheid-tu-delft-aan-bezettingspolitiek-israel-aan-de-kaak-gesteld/

[13]

WHO PROFITS
THE ISRAELI OCCUPATION INDUSTRY

THE CASE OF G4S
PRIVATE SECURITY COMPANIES
AND THE ISRAELI OCCUPATION

MAART 2011

http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

[14]

BTSELEM.ORG
CHECKPOINTS, FYSICAL OBSTRUCTIONS AND FORBIDDEN ROADS

http://www.btselem.org/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads

[15]

TU DELTA
DRUK TU OP G4S KAN ISRAEL VERANDEREN
18 APRIL 2013

http://www.delta.tudelft.nl/artikel/-druk-tu-op-g4s-kan-isra-l-veranderen/26601

[16]

G4S CASH SOLUTIONS EN JANTJE BETON STOPPEN SPONSOROVEREENKOMST
21 DECEMBER 2012

http://www.jantjebeton.nl/2012/nieuws/sponsorrelatie-g4s-jantje-beton-2/

VOEDSELBANK UTRECHT STOPT MET SAMENWERKING G4S

http://eindpunt.blogspot.nl/2012/12/voedselbank-utrecht-stopt-met.html

[17]

UNIVERSITY OF OSLO TO END G4S CONTRACT OVER SUPPORT FOR ISRAELI APARTHEID
11 DECEMBER 2012

http://www.bdsmovement.net/2012/university-of-oslo-to-end-g4s-contract-over-support-for-israeli-apartheid-10143


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.