RSS articles
Français  |  Nederlands

Spot on Israeli Theatre/Reactie op brief Sponsor Prins Bernard Cultuurfonds

posté le 13/09/14 par Astrid Essed Mots-clés  réflexion / analyse 

SPOT ON ISRAELI THEATRE/REACTIE OP BRIEF
SPONSOR PRINS BERNARD CULTUURFONDS

Zie ook

http://www.astridessed.nl/boycot-israelspot-on-israeli-theatrereactie-op-brief-prins-bernard-cultuurfonds/

INLEIDING

Naar aanleiding van haar sponsoring van ’’Spot on
Israeli Theatre schreef ik het Prins Bernard Cultuurfonds
een brief met het verzoek, in de toekomst geen culturele
Israelische events meer te sponsoren.

Zie voor sponsoring door Prins Bernard Cultuurfonds

Reden :
De 47 jaar durende Israelische bezetting, met daaraan inherent
onderdrukking, mensenrechtenschendingen en
oorlogsmisdaden.
Zie direct hieronder [onder A] mijn brief.

Inmiddels heeft het Prins Bernard Cultuurfonds mij een
reactie gestuurd.
Zie onder B

En zie daaronder mijn reactie
Onder C

Astrid Essed

A

BRIEF AAN HET PRINS BERHARD CULTUURFONDS

AAN HET BESTUUR VAN HET PRINS BERNARD CULTUURFONDS
ONDERWERP :
Uw sponsoring van het aanstaande culturele
weekendevenement ’’Spot on the Israeli Theatre’’

http://spotonisrael.com/

Geacht Bestuur,

Naar aanleiding van uw sponsoring van ’’Spot on the Israeli Theatre’’
schrijf ik u deze brief.
Ik ben teleurgesteld en verontwaardigd over uw sponsoring
van de komst naar Nederland van Israelische theaterkunstenaars
en hun performances en workshops het aanstaande weekend
[12/13/14 september] [1]

Uiteraard bent u op de hoogte van de 47 jarige Israelische
bezetting van de Palestijnse gebied, waaraan inherent onderdrukking,
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Ik ben van mening, dat een dergelijke Staat, die sinds
jaar en dag het Internationaal Recht aan zijn laars lapt,
op ieder gebied dient te worden geboycot, zolang
zij doorgaat op de ingeslagen weg, wat hier concreet
betekent, de bezetting van de Palestijnse gebieden.

Met uw sponsoring van dit culturele evenement
[wat nota bene ook wordt gesponsord door
de Israelische ambassade] bent u moreel
medeverantwoordelijk voor de promoting
van een bezettingsstaat.

Mijn oproep aan u is dus, geen enkele sponsoring
meer te geven aan culturele events uit Israel,
zolang de bezetting niet wordt beeindigd.

Zie hier mijn brief aan mevrouw E. Netz, Directrice
van Stichting Rainbow, die dit event
heeft georganiseerd.

In Nederlands en Engels

http://www.astridessed.nl/boycot-israelspot-on-israeli-theatrebrief-aan-directrice-e-netzstichting-rainbow/

http://www.astridessed.nl/boycott-israelstichting-rainbow-facilitates-and-organises-spot-on-israeli-theatre-in-the-netherlandsletter-to-the-director-of-stichting-rainbow/

Zie ook de indrukwekkende oproep van meer dan 350 Holocaust
overlevenden en hun nazaten, tot een economische, culturele
en academische boycot van Israel

http://ijsn.net/gaza/survivors-and-descendants-letter/

Ik reken op uw medewerking.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

[1]

SPOT ON ISRAEL
PRINS BERNARD CULTUURFONDS/Sponsors

http://spotonisrael.com/project/prins-bernhards-cultuurfonds/

SPOT ON ISRAEL
PROGRAMME

http://spotonisrael.com/schedule/

B

BEANTWOORDING DOOR HET PRINS BERNARD CULTUURFONDS

Geachte mevrouw Essed,

Gisteren ontvingen wij het bericht waarin u bezwaar maakt tegen steunverlening aan de manifestatie SPOT ON Israëli Theatre. Graag nemen wij bij u de indruk weg dat het Prins Bernhard Cultuurfonds daarmee politiek stelling zou willen innemen. Integendeel.

In het kader van de doelstelling – de bevordering van cultuur, natuur en wetenschap in nationaal (Koninkrijk der Nederlanden) en internationaal verband – verstrekt ons fonds jaarlijks bijdragen aan zo’n 3500 projecten. Bij het selecteren van aanvragen daarvoor beoordelen de leden van onze deskundige adviescommissies en provinciale afdelingsbesturen of te ondersteunen activiteiten kwalitatief goed zijn en inhoudelijk uitzonderlijk voor de genoemde werkterreinen. Op grond van overwegingen in dezen heeft het Cultuurfonds besloten dit evenement te ondersteunen. Alle geledingen van onze organisatie, zowel het landelijk bureau als de provinciale afdelingen, hanteren de richtlijn dat projecten met een primair politieke of religieuze lading zich niet voor steunverlening kwalificeren.

Ik hoop uw bericht hiermee naar tevredenheid beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groet,

Marielies E.W. Schelhaas
Hoofd Bestedingen

C

REACTIE AAN HET PRINS BERNARD CULTUURFONDS

AAN HET PRINS BERNARD CULTUURFONDS
TAV
HOOFD BESTEDINGEN
MEVROUW E.W. SCHELHAAS

Onderwerp :
UW REACTIE OP MIJN BRIEF DD 11 SEPTEMBER
’’UW SPONSORING VAN HET CULTURELE
WEEKENDEVENEMENT ’’SPOT ON ISRAELI THEATRE’’

Zie direct onder P/S mijn eerdere brief aan u

Geachte mevrouw Schelhaas,

Vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie op
mijn brief, waarin ik u heb opgeroepen, geen
enkele sponsoring meer te verlenen aan culturele
events uit Israel, vanwege de voortdurende Israelische
bezetting.

Letterliijk schrijf ik daarover

’’Mijn oproep aan u is dus, geen enkele sponsoring
meer te geven aan culturele events uit Israel,
zolang de bezetting niet wordt beeindigd.’’

In uw reactie op mijn brief schrijft u o.a.
het volgende

’’Graag nemen wij bij u de indruk weg dat het Prins Bernhard Cultuurfonds daarmee politiek stelling zou willen innemen. Integendeel.’’

Na nader op de doelstellingen van uw Fonds en de wijze
van selecteren te zijn ingegaan, eindigt u uw brief met
de volgende opmerkingen

’’ Op grond van overwegingen in dezen heeft het Cultuurfonds besloten dit evenement te ondersteunen. Alle geledingen van onze organisatie, zowel het landelijk bureau als de provinciale afdelingen, hanteren de richtlijn dat projecten met een primair politieke of religieuze lading zich niet voor steunverlening kwalificeren.
Ik hoop uw bericht hiermee naar tevredenheid beantwoord te hebben.’’

In de eerste plaats valt mij op, dat u weliswaar doelstellingen
en werkwijze van uw Fonds uitlegt , maar niet concreet
ingaat op de essentie van mijn brief, dat u door Spot on Israeli
Theatre te sponsoren, of u dat nu wilt of niet, betrokken
raakt bij propaganda voor een bezettingsstaat die zich
structureel schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen
en oorlogsmisdaden.
Zie dit toegelicht in mijn brief aan mevr. E. Netz, de directrice van de organiserende
Stichting RaInbow, die ik u meegestuurd heb in mijn brief aan u

Zie nogmaals

http://www.astridessed.nl/boycot-israelspot-on-israeli-theatrebrief-aan-directrice-e-netzstichting-rainbow/

NADER TOEGELICHT
IN CULTUUR VERPAKTE POLITIEK
NOORD-KOREA
ISRAEL

U stelt in uw brief, bij mij ’’de indruk’’ te willen wegnemen, dar uw
Fonds politiek stelling zou nemen.
Welnu, mevrouw Schelhaas, dat is niet zomaar een ’’indruk’’ van mijn
kant, maar gebaseerd op de realiteit van een onmiskenbaar
politiek spectrum.

Voorbeeld :

Zoals u ongetwijfeld zult weten, is
Noord Korea een Staat, die de mensenrechten in ernstige mate
schendt. [1]
Stel, dat u moet beoordelen, of u een hooggekwalificeerd Nationaal
Noord
Koreaans theatergezelschap financieel sponsort, tien tegen een,
dat u wel degelijk de deplorabele mensenrechtensituatie
zult meewegen.
Want door sponsoring van bijvoorbeeld het Nationaal Noord Koreaans Theater
komt impliciet en expliciet Noord Korea in een positief daglicht
te staan en geeft het uw Fonds dus een kwade reuk,
als er al geen Kamervragen over worden gesteld.

ISRAEL

Terug naar uw sponsoring aan Spot on Israel en uw
ontkenning, politiek te bedrijven.

Israelisch Nationaal Theater

Ten eerste
Het is het Nationaal Israelisch Theater Habimah en dus wel
degelijk verbonden aan Israel als land of Staat. (2)

Sponsor/De Israelische Ambassade

Ten tweede
Een van de andere sponsors is onmiskenbaar verbonden
aan Israel, namelijk de Israelische Ambassade ¨(3)
En wilt u nog steeds ontkennen, dat het hier om
politiek gaat.

Optredens in de illegale nederzettingen

Door Spot on Israeli Theatre ondersteunt u ook nog eens impliciet
de nederzettingen in bezet Palestijns gebied, die illegaal
zijn volgens het Internationaal Recht en regelrechte landroof
zijn, met duizenden Palestijnse landonteigeningen ten gevolge. (4)

Want deze zogenaamd alleen ´´cultureel´´ actieve theatergroep Habima
treedt ook op in die nederzettingen, wat regelrechte steun inhoudt
aan de inhumane en illegale Israelische nederzettingenpolitiek. (5)

Of u wist dit niet en dan zeg ik
´´u had uw huiswerk beter moeten maken
en de achtergrond van Habima moeten nagaan´´

Of u wist het wel en vindt een dergelijke associatie met die nederzettingen
geen punt en dan zeg ik

´´u steunt willens en wetens mensenrechtenschendingen.

Maar of u dit nu wist of niet, uw morele medeverantwoordelijkheid
blijft.
Want u hoort dit soort zaken behoorlijk te onderzoeken.

Bloedige Gaza operatie ´´Protective Edge´´

Waarvan u in ieder geval wel op de hoogte bent, is de
bloedige Israelische militaire operatie ´´Protective
Egde´´, waarbij huizen werden verwoest, scholen
en ziekenhuizen aangevallen, medisch personeel aangevallen
en er 2137 dodelijke Palestijnse slachtoffers vielen (van wie
80 procent burger). (6)
Dat lijkt mij al meer dan voldoende reden, een Israelisch
Nationaal Theater, nota bene gesponsord door
de Israelische Ambassade, niet te sponsoren.

En komt u niet aan met de opmerking, dat het Gaza offensief
nog niet had plaatsgevonden, toen u besloot te sponsoren,
want Israel pleegt op dagelijkse en structurele wijze oorlogsmisdaden,
(7)
Gedurende zijn 47 jarige bezetting.
Weleens van de Israelische uithongeringscampagne
´´Gaza Blokkade´´ gehoord. (8)

EPILOOG

Te beweren, dat uw sponsoring van ´´Spot on Israeli Theatre´´, geen impliciete
steun inhoudt aan de voortdurende terreur van de Israelische bezettingspolitiek
is alleen valide in sprookjesland.
Cultuur is namelijk niet iets, dat in het luchtledige zweeft, maar dient ook
altijd andere doelen, omdat hert nu eenmaal verbonden is met
politiek/maatschappelijke gebeurtenissen en/of omstandigheden.

Het sponsoren van cultuur, afkomstig uit een land, stelt dat land
in een positief daglicht en bagatelliseert eventueel gepleegde ernstige
mensenrechtenschendingen.

U kiest er bewust voor om het Nationaal Theater van een bezettingsstaat
te sponsoren.
Daarmee geeft u op zijn vriendelijkst gezegd, Israel, ten onrechte een
imago van beschaving en redelijkheid, wat een leugen is.

Maar daarmee associeert u zich met een Schurkenstaat.

Niet voor niets bestaat het verschijnsel ´´culturele boycot´´ en
het wordt hoog tijd, dat u zich rekenschap geeft van waarmee u
bezig bent.

Daarom geef ik u als laatste woorden mee een passage uit het
moedige statement van meer dan 300 Holocaustoverlevenden
en hun nazaten, die oproepen tot een volledige
economische, culturele en academische boycot van Israel.

Ik citeer

´´´´We must raise our collective voices and use our collective power to bring about an end to all forms of racism, including the ongoing genocide of Palestinian people. We call for an immediate end to the siege against and blockade of Gaza. We call for the full economic, cultural and academic boycott of Israel. “Never again” must mean NEVER AGAIN FOR ANYONE !´´ (9)

Beter uw met deze sponsoring besmette selectiebeleid en
sponsor geen enkel cultureel event uit Israel meer.

Dit is geen verzoek.
Dit is een eis.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

(1)

AMNESTY INTERNATIONAL
DEMOCRATIC PEOPLE´S REPUBLIC
OF KOREA
NEW LEADERSHIP BUT HUMAN RIGHTS
CRISIS CONTINUES
OCTOBER 2013

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA24/009/2013/en/cb539712-bdad-4537-a0cd-0ffdce3f5bd7/asa240092013en.pdf

HUMAN RIGHTS WATCH
WORLD REPORT 2014
NORTH KOREA

http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/north-korea

(2)

WIKIPEDIA
HABIMA THEATRE

http://en.wikipedia.org/wiki/Habima_Theatre

(3)

SPOT ON ISRAELI THEATRE
EMBASSY OF ISRAEL/Sponsors

http://spotonisrael.com/project/embassy-of-israel/

(4)

BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/international_law

THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGENMONITOR

http://www.rightsforum.org/achtergronden/nederzettingenmonitor

NOS
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
5 JUNI 2014

http://nos.nl/artikel/657122-israel-breidt-nederzettingen-uit.html

THE GUARDIAN
ISRAEL DEFIANT ON SETTLEMENTS EXPANSION
AFTER EUROPEAN CONDEMNATION
3 DECEMBER 2012

http://www.theguardian.com/world/2012/dec/03/israel-defiant-settlement-expansion-europe

(5)

´´However, the planned performance has been the subject of an open letter by campaign group Boycott from Within, expressing concerns about the company’s record of playing in two Israeli settlements in the West Bank. The letter claims that a number of high-profile Israeli theatre practitioners have rejected invitations to perform there, receiving support from Stephen Sondheim and Tony Kushner among others.´´

THE GUARDIAN
GLOBE THEATRE DEFENDS HOSTING
CONTROVERSIAL ISRAELI COMPANY
17 JANUARY 2012

http://www.theguardian.com/stage/2012/jan/17/globe-theatre-controversial-israeli-company

(6)

ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA : A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT

http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014

http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-08-07

AMNESTY INTERNATIONAL
URGENT ACTION
DOCTORS, PATIENTS AND HOSPITALS UNDER ATTACK
4 AUGUST 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/021/2014/en/e0370faf-2d9b-4cda-9353-e862cc7af87e/mde150212014en.pdf

BTSELEM.ORG
GAZA STRIP
DEATH FORETOLD : THE INEVITABLE OUTCOME
OF BOMBING HOMES AND INHABITED AREAS IN GAZA
12 AUGUST 2014

http://www.btselem.org/gaza_strip/20140811_a_death_foretold

INTERNATIONAL RED CROSS
GAZA, ISRAEL AND THE WESTBANK
NO END IN SIGHT TO OVERWHELMING
HUMAN COST OF CONFLICT
19 AUGUST 2014

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2014/08-19-israel-palestine-gaza-west-bank-human-cost.htm

BAN BOOS NA BESCHIETING VN SCHOOL
3 AUGUSTUS 2014

http://nos.nl/artikel/682477-ban-boos-na-beschieting-vnschool.html

(7)

AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY
ISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN
THE WEST BANK
FEBRUARY 2014

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/GAZA
OPERATION ”CAST LEAD”
22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdf

CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

http://www.civismundi.nl/ index.php ?p=artikel&aid=2024

(8)

GAZA BLOKKADE

AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013

http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29

BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm

UITPERS.BE
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=19

(9)

MORE THAN 350 SURVIVORS AND DESCENDANTS OF
SURVIVORS AND VICTIMS OF THE NAZI GENOCIDE
CONDEMN ISRAEL´S ASSAULT ON GAZA

http://ijsn.net/gaza/survivors-and-descendants-letter/

ZIE OOK

PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE-AUGUST 24TH, 2014
JEWISH HOLOCAUST SURVIVORS FROM AROUND THE WORLD
CALL FOR JUSTICE IN GAZA

http://ijsn.net/press-release-jewish-holocaust-survivors-from-around-the-world-call-for-justice-in-gaza/

P/S

MIJN BRIEF AAN U DD 11 SEPTEMBER
’’UW SPONSORING VAN HET CULTURELE
WEEKENDEVENEMENT ’’SPOT ON ISRAELI THEATRE’’

AAN HET BESTUUR VAN HET PRINS BERNARD CULTUURFONDS
ONDERWERP :
Uw sponsoring van het aanstaande culturele
weekendevenement ’’Spot on the Israeli Theatre’’

http://spotonisrael.com/

Geacht Bestuur,

Naar aanleiding van uw sponsoring van ’’Spot on the Israeli Theatre’’
schrijf ik u deze brief.
Ik ben teleurgesteld en verontwaardigd over uw sponsoring
van de komst naar Nederland van Israelische theaterkunstenaars
en hun performances en workshops het aanstaande weekend
[12/13/14 september] [1]

Uiteraard bent u op de hoogte van de 47 jarige Israelische
bezetting van de Palestijnse gebied, waaraan inherent onderdrukking,
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Ik ben van mening, dat een dergelijke Staat, die sinds
jaar en dag het Internationaal Recht aan zijn laars lapt,
op ieder gebied dient te worden geboycot, zolang
zij doorgaat op de ingeslagen weg, wat hier concreet
betekent, de bezetting van de Palestijnse gebieden.

Met uw sponsoring van dit culturele evenement
[wat nota bene ook wordt gesponsord door
de Israelische ambassade] bent u moreel
medeverantwoordelijk voor de promoting
van een bezettingsstaat.

Mijn oproep aan u is dus, geen enkele sponsoring
meer te geven aan culturele events uit Israel,
zolang de bezetting niet wordt beeindigd.

Zie hier mijn brief aan mevrouw E. Netz, Directrice
van Stichting Rainbow, die dit event
heeft georganiseerd.

In Nederlands en Engels

http://www.astridessed.nl/boycot-israelspot-on-israeli-theatrebrief-aan-directrice-e-netzstichting-rainbow/

http://www.astridessed.nl/boycott-israelstichting-rainbow-facilitates-and-organises-spot-on-israeli-theatre-in-the-netherlandsletter-to-the-director-of-stichting-rainbow/

Zie ook de indrukwekkende oproep van meer dan 350 Holocaust
overlevenden en hun nazaten, tot een economische, culturele
en academische boycot van Israel

http://ijsn.net/gaza/survivors-and-descendants-letter/

Ik reken op uw medewerking.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

[1]

SPOT ON ISRAEL
PRINS BERNARD CULTUURFONDS/Sponsors

http://spotonisrael.com/project/prins-bernhards-cultuurfonds/

SPOT ON ISRAEL
PROGRAMME

http://spotonisrael.com/schedule/


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.