RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Uitzetting dorststaker Issa K naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

posté le 03/06/13 par Astrid Essed Mots-clés  sans-papiers 

Geachte Redactie en lezers van Indymedia Brussel,

Zie ook

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-issa-k-naar-onveilig-guineebrief-aan-de-klm/

en

http://deportatieverzet.nl/dorststaker-issa-op-deportatielijst-naar-guinee/

Eerder schreef ik reeds over de uitzetting van vluchtelingen naar
oorlogs en andere onveilige gebieden, waaraan de KLM sinds jaar en dag
aan meewerkt, dik aan verdient en dus medeverantwoordelijkheid draagt
voor eventueel gevaar/mensenrechtenschendingen, die deze mensen
overkomen

Zie ook

http://www.ekudos.nl/artikel/397974/brief_aan_klm_over_uitzetting_naar_afghanistan

http://www.ekudos.nl/artikel/356665/uitzetting_parwais_sangari_naar_afghanistan_misdadidoproep_protestbrief_aan_klm

Ook nu weer dreigt een Guinese asielzoeker, Issa K, op dinsdag 4 juni
te worden uitgezet met medewerking van de KLM
Deze man is in dorststaking, heeft intensieve medische zorg nodig
en is dus niet fit to fly

Zie ook de verklaring van de Johannes Wierstichting [
mensenrechtenorganisatie voor medici en paramedisch personeel]
over de intensieve nazorg, die een honger/dorststaker nodig heeft.

http://www.johannes-wier.nl/userfiles/file/Standpunt%20tav%20het%20belang%20van%20goede%20nazorg%20na%20honger-%20en%20dorststaking.pdf

Als hem op de vlucht iets overkomt is de KLM verantwoordelijk

Om tegen zijn uitzetting te protesteren
heb ik onderstaande brief aan de KLM
geschreven

Wie ook wil protesteren kan dit doen door de KLM
aan te schrijven op de volgende mailadressen

mediarelations@klm.com

Customer-care@klm.com

Of op Facebook

https://www.facebook.com/KLM?ref=ts&fref=ts

DREIGENDE UITZETTING AFGHAANSE JONGEREN NAAR ONVEILIG
AFGHANISTAN

Ook verzoek tot solidariteit met twee Afghaanse jongeren, die vanmiddag
maandag 3 juni
dreigen te worden uitgezet naar onveilig Afghanistan

Ook na de deportatie kan de KLM immers te grazen worden genomen.

Zie

http://deportatieverzet.nl/actie-op-schiphol-ma-3-juni-1245u/

http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-yassir-s-naar-onveilig-afghanistanbrief-aan-de-klm/

Aan diegenen, die de moeite willen nemen, heel vriendelijk
bedankt voor uw solidariteit

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

BRIEF AAN DE KLM
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN ISSA K NAAR ONVEILIG
GUINEE

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING OP DINSDAG 4 JUNI VAN DE GUINESE
VLUCHTELING ISSA K NAAR GUINEE

Geachte Directie
Geacht Management

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende :

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u
voornemens bent, op dinsdag 4 juni uw medewerking te verlenen
aan de uitzetting van de Guinese vluchteling, Issa K
naar Guinee
Ik verzoek u dringend, hiervan af te zien vanwege zijn slechte medische
conditie [als gevolg van een dorststaking] en de slechte veiligheids en
mensenrechtensituatie in Guinee.

Gegevens :

Vertrekdatum 4 juni 2013
Tijd 06.55

TOELICHTING

MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE

Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappij
op de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie in
een land, gezien uw verantwoordelijkheid in de uitzettingsketen van
de Nederlandse Overheid, hierbij enige verontrustende gegevens over de
mensenrechtensituatie in Guinee :

Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guinee
is de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.
Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijke
rechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.
De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht
Zie bliz 21 t/m 33, Algemeen Ambtsbericht Guinee, dd 28 maart 2013 [1]

VEILIGHEIDSSITUATIE

Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolge
van politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapende
groepen ’’van mannen in uniform’’ [kwalificatie tussen aanhalingstekens is
letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]
Zie blz 12 t/m 17, Ambtsbericht [2]

REISADVIES GUINEE

Uit het door de Nederlandse Overheid afgegeven reisadvies blijkt nog weer
eens de onveiligheid in Guinee, aangezien ’’niet essentiele reizen’’ worden ontraden [3]
Het moge duidelijk zijn, dat als een situatie gevaarlijk geacht wordt voor ’’gewone’’
Nederlandse reizigers, dat dat ook geldt voor uit te zetten asielzoekers.
Ik ga ervanuit, dat u zich daarvan bewust bent.

DORSTSTAKING/MEDISCHE CONDITIE VAN ISSA K.

Wat voor Issa K het meest cruciaal is, is het feit, dat tot
uitzetting wordt overgegaan ondanks het feit, dat hij in dorststaking
is.
Dat is levensgevaarlijk !
In een brochure dringt de Johannes Wierstichting nadrukkelijk
aan op een intensieve medische begeleiding NA een dorststaking. [4]

U begrijpt uiteraard wel, dat dan uitzetting wanneer iemand nog dorststaker is
zeer riskant is, in de eerste plaats voor de asielzoeker zelf, maar ook
voor u als luchtvaartmaatschappij.
Wanneer hem onderweg iets overkomt, bent u verantwoordelijk.

UW VERANTWOORDELIJKHEID

In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ’’slechts
de vervoerder’’ te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op
het uitzettingsbeleid van de Nederlandse Overheid [5]
Welnu, Geachte heer,mevrouw, die vlieger gaat niet op !

Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijk
voor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die dat
op vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingen
te vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheid
in de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid.

Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan
de uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voor
de betreffende vluchteling van dien.

Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af.

TENSLOTTE :

De feiten zijn u gepresenteerd :

Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Guinee.
En vooral over het feit, dat Issa K ten gevolge van zijn dorststaking
nog intensieve medische zorg nodig heeft en derhalve NIET fit to
fly is.

Aan u dus het dringende verzoek, niet mee te werken aan de uitzetting
door de Nederlandse Overheid.
We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid
zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.

U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigen
verantwoordelijkheid.

Wanneer u toch overgaat tot uitzetting en zijn medische conditie verslechtert,
bent u daarvoor direct verantwoordelijk.
Ook draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat Issa K overkomt
na uitzetting naar Guinee.

Dan hebt u bloed aan uw handen.

Een vriendelijk verzoek dus om af te zien medewerking aan uitzetting
van Issa K.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

http://www.ekudos.nl/artikel/398114/guinee


posté le  par Astrid Essed  Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article

Commentaires

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.