RSS articles
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Zin en onzin van GAS : geef alternatieven een kans - Sens et non sens des SAC : donnons une chance aux alternatives

Vier debatten waarin gezocht wordt naar democratische alternatieven voor Gemeentelijke Administratieve Sancties

Quatre débats à la recherche d’alternatives démocratiques aux Sanctions Administratives Communales.
 
Gemeentelijke administratieve Sancties zijn niet uit het nieuws weg te slaan. Welhaast elke dag worden we getrakteerd op een bericht over een hilarische toepassing van de GAS-wetgeving.
Maar de anekdotiek mag ons de context niet uit het oog doen verliezen. De GAS wetgeving is om meer dan enkel de absurde toepassing ervan te kritiseren. Diverse aspecten spelen : de scheiding der machten, het recht op sociale actie, het gebruik van openbare ruimte, de tweespalt tussen een verzorgende of repressieve samenleving.. In een voorlopige reeks van vier debatten tast het Brussels platform de mogelijkheden af om maatschappelijk wenselijker alternatieven voor GAS te ontwikkelen.
 
Les Sanctions Administratives Communales font constamment l’actualité. Nous sommes chaque jour témoins d’une nouvelle application absurde de la législation sur les SAC.
Mais ces différentes anecdotes ne doivent pas nous conduire à perdre de vue le contexte général. La législation sur les sanctions administratives doit être critiquée au delà de ses applications absurdes. De nombreux aspects sont en effet en jeu : la séparation des pouvoirs, le droit à l’ action sociale, l’utilisation de l’espace public, le tension entre le choix d’une société répressive ou protectrice…
Lors d’une série de quatre débats, la plateforme bruxelloise propose d’explorer les alternatives socialement souhaitables aux Sanctions Administratives Communales.

 
 
Debat 1 : Laat rechters recht spreken
Woensdag 22 januari 2014, 20u, Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel
(voorafgegaan om 16u door de projectie van de film 1984, gebaseerd op gelijknamige roman van George Orwell – met nabespreking en discussie)

Een zeer belangrijke kritiek is dat de GAS regelgeving op zijn minst de democratisch zo belangrijke scheiding tussen rechterlijke en uitvoerende macht doet vervagen, dat ambtenaren de plaats innemen van onafhankelijke rechters.
Het beleid rechtvaardigt dit door te wijzen op gerechtelijke achterstand en het onvermogen van het rechtsapparaat om af te rekenen met de overlast, met de ‘kleine’ zaken en overtredingen die men hoopt met GAS te beteugelen. Maar klopt deze verdediging wel ?
Sprekers : Els Dumortier (VUB, prof. Jeugdrecht), Christelle Triffaux (Service des Droits de Jeunes), Pierre Lefranc (voorzitter magistratuur en maatschappij) - gespreksleiding Freek Louckx (jurist)
 
Débat 1 : La parole aux juristes
Mercredi 22 janvier 2014, 20h, Muntpunt, Place de la Monnaie, 1000 Bruxelles
(précédé à 16h d’une projection du film 1984, basé sur le roman éponyme de Georges Orwell – avec introduction et discussion)
 
Une des critiques importantes de la législation SAC est que celle-ci abolit la séparation fondamentale devant exister entre pouvoirs exécutif et judiciaire, puisque des fonctionnaires prennent à présent la place des juges indépendants.
Pour les partisans de la législation SAC, ce changement serait nécessaire vu l’arriéré judiciaire existant et l’incapacité de l’appareil judiciaire à traiter les incivilités. Les SAC permettraient de punir ces petites infractions. Mais cette position est-elle convaincante ?
Intervenants : Els Dumortier (VUB, Professeure de Droit de la jeunesse), Christelle Triffaux (Service des Droits de Jeunes), Pierre Lefranc (Président de Magistratuur en Maatschappij) - modérateur : Freek Louckx (juriste)

 
 
Debat 2 : Sociale actie en burgerlijke ongehoorzaamheid

Woensdag 12 februari 2014, 20u, Erasmushogeschool, campus Dansaert, Zespenningenstraat 7, 1000 Brussel
(vooraf gegaan door een symbolische sociale actie)

De voorbije tijd zijn actievoerders van allerlei slag al bedacht met een GAS. Het loopt zover de spuigaten uit dat de vakbonden in gemeenschappelijk front naar het grondwettelijk hof zijn getrokken om het democratisch zo belangrijk recht op sociale actie te vrijwaren. Een gezonde democratie heeft nood aan sociale actie, zijn GAS echt nodig om dit in goede orde te laten gebeuren.
Sprekers : Bernard Tilleman (KULeuven) (gevraagd) ACV-vertegenwoordiger, Christine Guillain (Ligue des droits des hommes), Gerben Vandenabbeele (Curieus), Jacqueline Galant (burgemeesterJurbise)(gevraagd) – gespreksleiding Chille De Man (ex-coördinator Brusselse Federatie Huurdersverenigingen)
 
Débat 2 : action de protestation et désobéissance civile
Mercredi 12 février 2014, 20h, Haute école Erasmus, campus Dansaert, Rue des Six Jetons 7, 1000 Bruxelles
(précédé d’une action symbolique)
 
Ces derniers temps, des militants de toutes tendances ont été confrontés aux sanctions administratives. A un point tel que cela a poussé les syndicats en front commun à se tourner vers la Cour constitutionnelle pour préserver ce droit démocratique essentiel qu’est le droit de manifester.
Le droit de protester est essentiel à une démocratie, les SAC sont-elles vraiment nécessaires pour en assurer le bon déroulement ?
Intervenants : Bernard Tilleman (KULeuven) (invité), représentant de la CSC, Christine Guillain (Ligue des droits des hommes), Gerben Vandenabbeele (Curieus), Jacqueline Galant (bourgmestre de Jurbise)(invité) – modérateur : Chille De Man (ex-coördinateur de la Fédération Bruxelloise des Unions des Locataires)

 
 
Debat 3 : Vuilniszakken, sluikstorten en afvalbeleid

Donderdag 20 maart 2014, 20u : Dienstencentrum Randstad, Hovenierstraat 47A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
(voorafgegaan om 18u door een ludieke actie met gerecycleerd afval op het Sint-Jan Baptist voorplein)

Beteugeling van sluikstorten en wildplassen is één van de meest gedragen toepassingen van GAS. Niemand leeft graag in een vuile omgeving. Maar weten inwoners van krappe behuizing altijd waar terecht met hun afval, zeker als er gesorteerd moet worden. Zijn er voldoende en gekende mogelijkheden voor iedereen om op ordentelijke manier zijn rommel kwijt te raken. En worden de leveranciers van een overvloed aan verpakking ook vergast op GAS ?
Sprekers : Dirk De Block (gemeenteraadslid Molenbeek), Elke Roex (schepen Anderlecht), Arnaud Pinxteren (lid Brussels parlement), iemand van bewonersplatform Wiels - gespreksleiding Chille De Man (ex-coördinator Brusselse Federatie Huurdersverenigingen) Het debat wordt voorafgegaan door een informatief filmpje van Net-Brussel
 
Débat 3 : sacs poubelles, dépôts clandestins et gestion des déchets
Jeudi 20 mars 2014, 20u : Dienstencentrum Randstad, Rue du Jardinier 47A, 1080 Molenbeek
(précédé à 28h d’une action ludique avec des déchets recyclés sur le Parvis Saint-Jean Baptiste)
 
La répression des dépôts clandestins ou de la miction publique est l’une des applications les plus courantes de la législation sur les SAC. Bien sûr, personne n’apprécie un environnement sale. Mais les habitants d’un quartier savent-ils toujours que faire de leurs déchets, particulièrement en matière de recyclage ? Les possibilités pour se débarrasser des encombrants sont-elles suffisamment connues et accessibles pour tous ?
Intervenants : Dirk De Block (conseiller communal Molenbeek), Elke Roex (Echevin, Anderlecht), Arnaud Pinxteren (membre du Parlement bruxellois), iemand van bewonersplatform Wiels – modérateur : Chille De Man (ex-coördinateur de la Fédération Bruxelloise des Unions des Locataires)
Le débat sera précédé d’un film informatif de Bruxelles Propreté

 
 
Debat 4 : De overbevraagde openbare ruimte
Donderdag 2 april 2014, 20u, Huis van de Mens, Saincteletteplein, 1000 Brussel
(voorafgegaan door een wat allemaal niet mag van GAS-spel op de Becokaai vanaf 14u (o.v.) i.k.v. ‘open speeldag’)

Het gebruik van en het conflict om (schaarser wordende) openbare ruimte is bij uitstek een gegeven dat ’overlast’ en ’repressie’ uitlokt.
Tijdens dit gesprek wordt nagedacht op welke manier een overheid best beslist over gebruik en inrichting van openbare ruimte, hoe er kan omgegaan worden met het gegeven dat diverse bevolkingsgroepen uiteenlopende verwachtingen hebben t.a.v. de openbare ruimte en wat een goed ingerichte openbare ruimte kan betekenen voor het versterken van sociale weefsels, sociale samenhang.
Sprekers : Caroline Claus (JES/Yota) Nick Schuermans (DieGem), Els Ampe (schepen, Brussel), Matti Vandemaele (ex-ambrassade), Jens Aerts (architect)
Het debat wordt voorafgegaan door een kort, informatief GAS-spelletje, ontwikkeld door Samarcande
 
Débat 4 : Utilisation de l’espace public
Jeudi 2 avril 2014, 20h, Huis van de Mens, place Sainctelette, 1000 Bruxelles.
(Précédé à partir de 14h d’un jeu sur tout ce qu’interdisent les sanctions administratives, sur le Quai de Beco)
 
L’utilisation de l’espace public par la population peut engendrer des conflits. Ceux-ci sont régulièrement associés aux « dérangements » appelant une réponse répressive.
Durant ce débat, il sera question de la façon dont une autorité peut au mieux décider de l’utilisation de l’espace public, de sa conception et de la direction à lui donner. Comment concilier les attentes des différentes franges de la population, aux aspirations diverses quant à cet espace public ? Quels sont les dispositifs pouvant être mis en place pour renforcer le tissu social et améliorer la cohésion sociale au sein d’un quartier ?
Intervenants : Caroline Claus (JES, Yota), Nick Schuermans (DieGem), Els Ampe (Echevine, Brussel), Matti Vandemaele (ex-ambrassade), Jens Aerts (architecte)
Le débat sera précédé par une courte performance informative sur les SAC, par l’asbl Samarcande

 
 
Alle debatten zijn tweetalig, simultaan vertaling voorzien. De activiteiten kunnen gratis bijgewoond worden.

Tous les débats on lieu dans les deux langues (Français, Néerlandais), avec une traduction simultanée. Toutes les activités sont gratuites.
 
Het Brusselse GAS-platform bestaat uit : ABVV-jo, ACV-jo, Comac, Curieus Brussel, Het werkt – ça marche, HoedGekruid, JES, Masereelfonds, Samarcande, Samenlevingsopbouw-Brussel, Traces de Rue
 
La plateforme SAC Bruxelloises est composée de : ABVV-jo, ACV-jo, Comac, Curieus Brussel, Het werkt – ça marche, HoedGekruid, JES, Masereelfonds, Samarcande, Samenlevingsopbouw-Brussedl, Traces de Rue
 

Info : www.gasboetes.be


posté le Alerter le collectif de modération à propos de la publication de cet article. Imprimer l'article
Commentaires
  • Aucun commentaire

Avertissement

Les commentaires ont pour objectif de compléter l’information donnée dans l’article, argumenter, apporter une interrogation ou un questionnement par rapport au sujet de la contribution. Les avis personnels qui n’apportent rien de plus à l’article pourront être considérés comme discussion de forum ne répondant pas aux objectifs pré-cités.Tout commentaire ne répondant pas à ces objectifs, ou étant contraire aux règles éditoriales sera supprimé définitivement du site.

Lien vers la politique éditoriale du collectif

Les commentaires des articles trop anciens sont fermés, et ceci pour limiter les attaques de spam.