RSS artikels
Français  |  Nederlands

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Standpunt Christen Unie ’’Bijbel boven recht’’ onacceptabel/Brief aan parlementariers

gepost op 07/10/17 door Astrid Essed Trefwoorden  réflexion / analyse 

STANDPUNT CHRISTEN UNIE ’’BIJBEL BOVEN RECHT’’ ONACCEPTABEL/
BRIEF AAN LEDEN TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/standpunt-christen-unie-bijbel-boven-recht-onacceptabelbrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

AAN DE LEDEN VAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
VOOR BUITENLANDSE ZAKEN

Onderwerp:
Oproep tot debat over de vraag of partijen, die de Internationale
Rechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnen toetreden tot het kabinet

’’De regering bevordert de ontwikkeling van de Internationale Rechtsorde’’

Artikel 90, Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden

http://maxius.nl/grondwet/arti kel90

Geachte dames en heren,

Nu het zich laat aanzien, dat de kabinetsformatie bijna rond is en
dat de Christen Unie een van de coalitiepartijen zal worden [1], wordt
parlementair Nederland met een probleem geconfronteerd, dat zij
maar beter serieus kan nemen, als er in dit land nog respect is voor
de Grondwet en het Internationaal Recht.

Uit betrouwbare bron heb ik namelijk vernomen, dat de Christen Unie
niet het respect heeft voor het Internationaal Recht, dat een parlementaire
partij verplicht is.

Zo op het eerste gezicht lijkt de Christen Unie dat respect wel te hebben

Zo vermeldt zij in haar Israel standpunt:

’’De ChristenUnie staat, gelet op historische en morele gronden, voor politieke steun aan dit land, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen.’’ [2]

Hoe het mogelijk is, te beweren de internationale rechtsbeginselen te
ondersteunen in combinatie met steun aan Israel, terwijl volgens de internationale
rechtsbeginselen de Israelische bezetting illegaal is [3], de Israelische Muur illegaal
is [4], de nederzettingen illegaal zijn [5] , alsook de Gaza Blokkade [6],
vind ik interessant, maar ook dat respect voor de internationale recbtsbeginselen,
dat de Christen Unie beweert te hebben, is op drijfzand gebaseerd.

Namelijk:

Volgens het zeer betrouwbare kenniscentrum ’’The Rights Forum’’ werd
dit voorjaar CU-buitenlandspeciali st Joël Voordewind door zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma gevraagd of zijn partij de bijbel boven het internationaal recht stelt. Inderdaad, antwoordde Voordewind, als het om de ‘veiligheid van Israël’ gaat verkiest de CU de bijbel boven het recht. [7]

Mocht de heer Voordewind [naar wie deze mail ook gaat]
dit niet gezegd hebben en ontkennen, dat hij ’’De Bijbel
boven het recht stelt’’ [8], dan mag hij dat
in een mail aan mij met cc aan u allen, ontkennen.

In dat geval zeg ik:
’’Fijn Christen Unie, dat het Internationaal Recht voor u
te allen tijde prevaleert’’, maar ik ben bang, dat dat niet het
geval is.

Dames en heren, een dergelijk ’’Bijbel boven het recht’’ standpunt
van de Christen Unie, dat kan natuurlijk niet.
Niet alleen is de Grondwet de leidraad in het parlement,
het hek zou van de dam zijn!

Want wanneer de heer Voordewind de Bijbel boven het recht
stelt, staat het vrij aan zijn islamitische collegae, de Koran
boven het recht te stellen, zijn Joodse collegae de Talmud-Torah
boven het recht te stellen en ga zo maar door.

Dit kan niet.
Dit mag niet.

Het staat ieder vrij om te geloven of niet [ik geloof, om
dit maar eens naar voren te brengen] en die geloofsbeginselen
uit te dragen [net zoals ideologieen als socialisme,
liberalisme etc] in het bedrijven van politiek, maar
de Grondwet dient in het parlement de leidraad te zijn.

En in de Grondwet staat, dat Nederland de ontwikkeling
van de Internationale Rechtsorde bevordert.

Alle parlementariers hebben de eed [of gelofte] op
de Grondwet afgelegd.

Dan kunnen parlementariers en partijen daarop
vervolgens niet terugkomen.

Trouwens, waarom Bijbel [of welk Heilig Boek] ook
BOVEN de Internationale Rechtsorde stellen, aangezien
de Internationale Rechtsorde de mensenrechtenverdragen
bevat en die uitstekend te rijmen zijn met de algemeen
religieuze beginselen van vrede, naastenliefde, het spijzen
van de hongerigen, het verwelkomen van de vreemdeling
en het respect voor ieder mens?

Om een lang verhaal kort te maken, er zijn twee mogelijkheden:

Of er vindt een Tweede Kamerdebat plaats over de vraag of
het is toegestaan, dat partijen, die de Internationale
Rechtsorde niet op de eerste plaats stellen, kunnen
toetreden tot het kabinet.
Of de Tweede Kamer overtuigt de Christen Unie van het naleven
van haar parlementaire plicht, de Grondwet en de Internationale
Rechtsorde op de eerste plaats te stellen.

Andere opties zijn er niet.

Voor een partij, die lak heeft aan de Internationale Rechtsorde
en vanuit eigen [discutabele] interpretatie van de Bijbel
bezetting en onderdrukking stelt boven internationale
rechtsbeginselen, hoort in een kabinet geen plaats te zijn.

Ik hoop van harte dat u, dames en heren, voor zover het
Internationaal Recht u lief is, er de Christen Unie
op aanspreekt.

Ik heb gezegd.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/standpunt-christen-unie-bijbel-boven-recht-onacceptabelbrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/10/07/christen-unie-standpunt-bijbel-boven-recht-onacceptabelbrief-aan-parlementariers


gepost op  door Astrid Essed  Waarschuw het moderatiecollectief over de publicatie van dit artikel. Artikel afdrukken

Commentaren

Les commentaires de la rubrique ont été suspendus.